G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: (c) - Technika jazdy

Jazda po górach stawia o wiele wi?ksze wymagania, zarówno sprz?towe, kondycyjne, jak i zwi?zane z technik? jazdy. Je?li dopiero zaczynamy zabaw? w MTB, przed ambitniejszym wyjazdem w góry koniecznie powinni?my popracowa? nad swoimi umiej?tno?ciami i technik? jazdy.

JAZDA W DÓ?, HAMOWANIE:
Rowerzysta górski musi umie? zjecha? nawet z bardzo stromego zbocza. Pokonanie tej drogi jest jednym z przyjemniejszych elementów wycieczki. Generalnie nale?y jak najbardziej przesun?? si? na siode?ku do ty?u, a nawet wysun?? si? poza siod?o - doci??ymy w ten sposób tylne ko?o, co mo?e uchroni? przed lotem przez kierownic?.
Hamulców, zw?aszcza na stromym zje?dzie, nale?y u?ywa? z wielkim wyczuciem - zbyt mocne hamowanie przednim hamulcem tak?e mo?e zako?czy? si? wypadkiem. Nie nale?y jednak w zupe?no?ci rezygnowa? z przedniego hamulca - oko?o 70-80% si?y hamowania pochodzi w?a?nie z niego. Zbyt mocne naci?niecie tylnego hamulca spowoduje z kolei szybk? blokad? ko?a, czyni?c hamowanie niezbyt skutecznym, za to efektownym.

JAZDA POD GÓR?:
Technika podje?d?ania ró?ni kolarstwo górskie od szosowego. Podczas gdy kolarz szosowy pokonuje wzniesienie staj?c na peda?ach i z ca?? si?a je naciskaj?c, rowerzysta górski musi pozostawa? na siode?ku, lub wysuni?ty do ty?u, aby ?rodek ci??ko?ci cia?a znajdowa? si? jak najbli?ej tylnego ko?a. W przeciwnym razie tylne ko?o zacznie buksowa?. Pocz?tkowo nie mo?na si? oprze? pokusie stani?cia na peda?ach, nale?y jednak tego w miar? mo?liwo?ci unika?. Pokonywaniu bardzo stromych podjazdów towarzyszy tak?e sk?onno?? przedniego ko?a do podrywania si? do góry - nale?y wtedy przesun?? sylwetk? do przodu, nad kierownic?, pami?taj?c jednak o wcze?niejszej uwadze o doci??eniu tak?e ty?u roweru. 

Gdzie je?dzi?:
Mamy ju? swój wymarzony sprz?t, umiemy go naprawia?, znamy nawet najbardziej wyrafinowane techniczne sztuczki. Powstaje teraz pytanie: gdzie je?dzi?? Rower górski zosta? stworzony do jazdy w trudnym, urozmaiconym terenie, w zmiennych warunkach pogodowych, itd. Wi?c...

Górami najbardziej w Polsce odpowiednimi do rowerowej eksploracji s?, mówi?c j?zykiem geografa, Zewn?trzne Karpaty Zachodnie i Wschodnie. Oczywi?cie chodzi o wielk? jednostk?, zwan? Beskidami. Modelowa wycieczka, nazwijmy j? - beskidzka, wygl?da mniej wi?cej tak: podjazd na pasmo górskie (oby jak naj?atwiejszy), przejazd grzbietem, i ko?cz?cy wycieczk? zjazd do doliny. Jest to uwarunkowane budow? i ukszta?towaniem beskidzkich grzbietów (oczywi?cie s? wyj?tki). Trudy pocz?tkowego zdobywania wysoko?ci czeka? nas b?d? na samym pocz?tku trasy, gdy nie jeste?my jeszcze zm?czeni, za? ko?cowy zjazd - najprzyjemniejsza cz??? wycieczki czeka? nas b?dzie po po?udniu/wieczorem, gdy trudy wycieczki ju? da?y nam si? we znaki i nie mamy zbytniej ochoty na m?czenie si? na kolejnym podje?dzie. Podobne uwagi odnosz? si? do Sudetów, a zw?aszcza ich ni?szych i mniej znanych cz??ci.

Tatry, rozpatrywane ogólnie, generalnie nie nadaj? zbyt dobrze do uprawiania turystyki górskiej. Istotne s? znaczne trudno?ci techniczne, oraz wielkie zag?szczenie ruchu turystycznego. Ograniczeniem formalnym jest Tatrza?ski Park Narodowy, który zabrania uprawiania kolarstwa górskiego w swoich granicach.

Godne zainteresowania s? te? nasze Pojezierza: Pomorskie, Mazurskie, Wielkopolskie. Ciekawy i urozmaicony krajobraz, spore czasem wysoko?ci wzgl?dne na pewno przypadn? do gustu niejednemu rowerzy?cie.

Na koniec kilka rad:
- nie pokazuj si? nawet w górach bez kasku, nie zdejmuj go nawet w czasie ?atwych etapów wycieczki, do?wiadczenie uczy i? "dzwony" zdarzaj? si? w najmniej oczekiwanych momentach. Nowoczesne kaski s? na tyle dobrze wentylowane, ?e na pewno nie b?dziesz mia? problemów z przegrzaniem czaszki;
- bierz ze sob? apteczk?, z podstawowymi ?rodkami opatrunkowymi, ?rodkami przeciwgor?czkowymi, przeciwbólowymi, przeciwbiegunkowymi (w?giel leczniczy), przeciwskurczowymi (np. No-Spa);
- zawsze dok?adnie planuj wycieczk?; nie jed? w ciemno, miej cho? minimalne poj?cie o eksplorowanym terenie;
- b?d? przygotowany na wszelkie warunki atmosferyczne, w górach pogada zmienia si? cz?sto nawet kilka razy w ci?gu dnia;
- zawsze pozostaw wiadomo?? gdzie, z kim jedziesz, oraz kiedy planujesz by? z powrotem;
- zawsze miej przy sobie dokumenty stwierdzaj?ce twoj? to?samo??;
- staraj si? nie je?dzi? sam, b?dziesz zdany wy??cznie na siebie i swoje umiej?tno?ci;
- niezbyt przyjemna (przynajmniej dla niektórych) jest tak?e jazda w du?ej grupie, optymalnym rozwi?zaniem wydaje si? wtedy podzielenie si? na kilka grupek o podobnych umiej?tno?ciach technicznych i kondycji;
- nie traktuj szlaku jako trasy wy?cigu, w ka?dej chwili licz si? z mo?liwo?ci? spotkania turysty pieszego lub konnego;
- nie przeceniaj w?asnych umiej?tno?ci, kaskaderzy zawsze pierwsi ko?cz? wycieczk?;
- b?d? uprzejmy dla innych, pozdrawiaj i odpowiadaj na pozdrowienia;
- szanuj przyrod?, na postojach nie zostawiaj po sobie ?ladów - wszelkie ?mieci we? ze sob? i wyrzu? w miejscu do tego przygotowanym;
- utrzymuj rower w idealnym stanie technicznym, mniejsza jest wtedy szansa, i? podczas wycieczki co? si? z?amie lub odpadnie;
- mimo wszystko b?d? przygotowany na usterki techniczne roweru, miej zawsze ze sob? cho? podstawowy zestaw naprawczy, niezb?dne minimum to zapasowa d?tka, kilka ?atek, pompka, wyciskacz do ?a?cucha, kilka podstawowych kluczy;
- b?dziesz zdumiony, jak szybko potrafi? si? zetrze? klocki hamulcowe w b?otnistych warunkach, zawsze miej przy sobie zapasowy komplet. Idealnym rozwi?zaniem na beskidzkie b?oto s? lekkie hamulce tarczowe (przeznaczone do crossu), jednak cena jest skuteczn? barier? hamuj?c? ich rozpowszechnienie;
- du?o ostatnio si? mówi o zabieraniu w góry telefonu komórkowego; je?eli tylko masz tak? mo?liwo??, skorzystaj z niej. Nie ma bowiem szybszego sposobu zawiadomienia pomocy. Znaj te? numery telefonów do najbli?szych schronisk i dy?urek GOPR. Inna sprawa i? nie ca?y teren gór jest pokryty zasi?giem wszystkich sieci komórkowych. Przydatne jest aktywowanie us?ugi roamingu. 

Autor: Pawe? Brzozowski - www.e-gory.pl Najwy?szy Poziom Górski

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs