G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Przemy?l - Zalesie - Bryli?ce - Cisowa - Krzeczkowa - Olszany - Krasiczyn - Przemy?l

Rower: trekkingowy lub górski
D?ugo??: 45,8 km
Suma podjazdów: 400 m
Czas jazdy bez odpoczynków: 3 h
Czas jazdy z odpoczynkami: 5 1/2 h
Ogólna ocena trudno?ci: nieco trudna

Jest to dosy? intensywna wycieczka, w sporej cz??ci przebiegaj?ca przez rzadko ucz?szczane tereny Pogórza Przemyskiego, niezmiernie ciekawe widokowo i przyrodniczo. Najbardziej urzekaj?ce fragmenty to przejazd przez las w pobli?u Zalesia, dolina potoku Cisowa i zjazd przez las do Krzeczkowej. Najtrudniejsze na trasie s? przeprawy w bród przez potok Cisowa, gdzie pokryte glonami p?yty betonowe s? bardzo ?liskie.

0,0 km. Ruszamy na wycieczk? z parkingu przy ul. Sanockiej.
Jest to dobre miejsce by zostawi? samochód, tak?e jako punkt zbiórki przy wyjazdach w wi?kszej grupie. Wyje?d?aj?c z parkingu, na drodze asfaltowej skr?camy w prawo i kierujemy si? w stron? Krasiczyna. Po ok. 3 km, w miejscowo?ci Pra?kowce skr?camy z g?ównej drogi w lewo (kierunek Zalesi?) i pozostaj?c na drodze o nawierzchni asfaltowej, rozpoczynamy lekki podjazd. Wkrótce nasza droga krzy?uje si? z szlakami turystycznymi: niebieskim i czarnym. W prawo prowadz? one drog? forteczn? (szlak czarny) lub ?cie?k? le?n? (szlak niebieski) do Fortu Pra?kowce. W lewo, „droga o stu zakr?tach" wspina si? w kierunku G. Wapielnica i Fortu Helicha. Od G. Wapielnica mo?na tak?e skr?ci? na czerwony szlak: drog? forteczn? wróci? przez Zielonk? do Przemy?la.
Pozostaj?c na trasie wycieczki kontynuujemy jazd? drog? asfaltow?, która prowadzi nas ?adn? dolin?, wzd?u? potoku. Za ostatnimi zabudowaniami Pra?kowiec wje?d?amy w bukowo-grabowy las.
Na odcinku ok. l km droga traci asfalt, na rzecz twardej nawierzchni kamienisto-?wirowej.

7,0 km. Po kilkusetmetrowym podje?dzie wyje?d?amy z lasu (?adny widok na po?udniowy-zachód) i rozpoczynamy d?ugi, pocz?tkowo bardziej stromy, a potem ?agodny zjazd przez wie? Zalesi?. Na ko?cu stromej cz??ci zjazdu wracamy na asfalt i nim mkniemy lekko w dó?.

10,3 km. W ten sposób doje?d?amy do skrzy?owania z inn? drog? asfaltow?. Jeste?my ju? w dolinie potoku Cisowa, na pocz?tku wsi Olszany. Skr?caj?c w prawo mo?emy wróci? przez Krasiczyn do Przemy?la - ok. 17 km. Obok skrzy?owania stoi ciekawa, du?a kapliczka z XIX wieku. Skr?camy w lewo i po chwili wje?d?amy do wsi Rokszyce. Jedziemy teraz po równym, ?atw? drog? asfaltow?.

12,0 km. Po mini?ciu Rokszyc, droga szerokim ?ukiem skr?ca w prawo. W tym miejscu, dochodzi do nas szlak turystyczny czerwony (le?n? drog? ?wirow?), który towarzyszy? nam b?dzie do centrum wsi Bryli?ce. Po ok. 500 m, w lewo odchodzi droga ?wirowa w kierunku wsi Gruszowa i dalej do Huwnik lub Makowej. My jedziemy prosto, ca?y czas wzd?u? ?adnego potoku Cisowa, który obecnie bardzo si? zmieni? po zdecydowanych pracach regulacyjnych. Wje?d?aj?c do Bryliniec, po lewej r?ce na wzgórzu, dostrzegamy charakterystyczn? bry?? murowanej cerkwi (obecnie ko?cio?a rzymsko-katolickiego).

13,7 km. Ko?czy si? asfalt i czeka nas teraz najbardziej terenowa cz??? wycieczki. W lewo, w kierunku G. Kopysta?ki (541 m n.p.m.), odchodzi szlak czerwony, a my mi?dzy ostatnimi zabudowaniami wsi zje?d?amy do doliny potoku. Przekraczamy go w bród i jedziemy dalej wyra?n?, ale gruntow? drog?. Po deszczowej pogodzie jest na niej bardzo b?otni?cie. W trakcie jazdy t? drog? kilkakrotnie przekraczamy brodem potok i szczególnie uwa?a? musimy je?eli wy?o?ony on jest p?ytami betonowymi. Poro?ni?te glonami s? niesamowicie ?liskie, czasem warto wi?c zej?? z roweru i przedosta? si? na drug? stron? pieszo.

18,0 km. Droga nieco poprawia si? i wje?d?amy do niewielkiej wsi Cisowa. W lewo odbija tu droga kamienisto-?wirowa w kierunku ?odzinki. My trzymaj?c si? naszego kierunku wzd?u? potoku, przeje?d?amy obok ogrodzenia, za którym wida? opuszczone budynki po PGR. Droga zaczyna si? wznosi?, odchodz?c od potoku w prawo. Tu w pobli?u, nieco wy?ej na potoku Cisowa jest niewysoki, ale ciekawy naturalny wodospad.

19.4 km. Bardzo zniszczon? (z resztkami asfaltu) drog? doje?d?amy do szosy Przemy?l - Bircza i skr?camy na niej w lewo. W prawo droga prowadzi do Olszan i Przemy?la. Wygodna szosa wznosi si? i opada, a po chwili otwiera si? przed nami pi?kny widok na po?udnie. Ponad dolin? potoku Cisowa i zalesionymi wzgórzami góruje nagi szczyt Kopysta?ki (541 m n.p.m.). Obecnie Góra Kopysta?ska obj?ta jest ochron? rezerwatow? na powierzchni 188,64 ha.

22.7 km. Jad?c dalej mijamy osad? le?n? Cisowa i na lekkim podje?dzie skr?camy w pierwsz? drog? le?n? w prawo. Jeste?my znów na nawierzchni ?wirowo-kamienistej i po chwili rozpoczynamy d?ugi, miejscami nieco trudny (ze wzgl?du na nawierzchni?) zjazd przez ciekawy, jod?owo-bukowy las.

25,0 km. Skrzy?owanie dróg le?nych, z lewej dochodzi te? niebieski szlak turystyczny. Skr?camy w prawo i kontynuujemy zjazd, ju? zdecydowanie ?agodniejszy.

27,2 km. Gdy doje?d?amy do wsi (osady le?nej) Krzeczkowa, ko?czy si? zjazd, a zaczyna asfalt. Szybko mijamy nieliczne zabudowania i poruszamy si? teraz w kierunku wschodnim, dolin? potoku Olszanka. Tak doje?d?amy do g?ównej drogi asfaltowej Przemy?l-Bircza (Sanok).

30,3 km. Skr?camy w lewo i lekko zje?d?amy w kierunku Olszan. Jad?c dobr? drog? asfaltow? szybko mijamy kolejne wsie: Olszany, Nahurczany, Sliwnica, Krasiczyn.

36.5 km. W Krasiczynie rozpoczyna si? podjazd na ostatnie wzgórze przed Przemy?lem. Na szczycie spotykamy, rozpoczynaj?ce si? tu znaki czarnego szlaku turystycznego. Nas czeka teraz szybki zjazd do wsi Dybawka i w dolin? Sanu. Ostatnie kilometry trasy pokonujemy ?atwo. Mijamy jeszcze wie? Pra?kowce gdzie zamykamy p?tl? naszej wycieczki i wje?d?amy do miasta.

45.8 km. Ko?czymy na parkingu przy lodowisku w miejscu, z którego wyruszyli?my kilka godzin wcze?niej.

Trasa zosta?a opracowana na podstawie materia?ów przekazanych przez Zarz?d Zespo?u Parków Krajobrazowych w Przemy?lu, wydawcy Przewodnika Rowerowego po Pogórzu Przemyskim.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs