G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: (e) - Wybór odpowiednich sakw

Umie?cilismy tutaj nieco informacji, które mog? okaza? si? przydatne podczas przygotowa? do wyprawy rowerowej. Niniejsz? rubryk? tworz? rowerzy?ci dla rowerzystów! Dlatego wszelkie pomys?y i uwagi z Waszej strony b?d? bardzo mile widziane.

Poni?szy dzia? powsta? dzi?ki pomocy firmy CROSSO - producenta sakw rowerowych. Ze szczegó?ami oferty firmy Crosso zapozna? si? mo?na na stronie: www.crosso.com.pl/produkty.htm Zapraszamy! 


Krok 1: Ile miejsca potrzebujesz?

Jednodniowe wycieczki:

Przy ma?ym obci??eniu najlepiej sprawdz? si? niewielkie sakwy zamontowane na tylnym baga?niku. Pojemno?? zestawu dwóch sakw wynosz?ca zazwyczaj oko?o 35 litrów co w zupe?no?ci wystarczy do przewiezienia cieplejszych ubra?, sprz?tu naprawczego, apteczki, przewodnika po okolicy i smacznego prowiantu. W tym segmencie w ofercie firmy CROSSO mo?na znale?? 4 rodzaje sakw: TWIST FRONT, DRY FRONT, CLASSIK FRONT i EXPERT FRONT. W dziale produktów znajdziesz szczegó?y na ich temat.
Je?eli czasem zdarzaj? Ci si? d?u?sze wycieczki, warto rozwa?y? zakup wi?kszych sakw z serii CLASSIK lub EXPERT, które dzi?ki systemowi pasów kompresyjnych pozwalaj? dostosowywa? pojemno?? do aktualnych potrzeb. Tak?e sakwy z serii TWIST i DRY pozwalaj? regulowa? obj?to?? przez dodatkowe rolowanie.

D?u?sze wyjazdy
Przyda si? zestaw o ??cznej pojemno?ci ok. 50 litrów. Jest to ?rednia wielko?? produkowanych przez nas sakw tylnych we wszystkich grupach. Wybiera? mo?esz spo?ród czterech modeli- od ekonomicznego TWIST'a po profesjonalne sakwy serii EXPERT. Je?eli zamierzasz bra? ze sob? sprz?t biwakowy - namiot, karimat?, ?piwór - zastanów si? powa?nie nad uzupe?nieniem zestawu o pojemny wór transportowy mocowany na górze baga?nika, pomi?dzy sakwami bocznymi. Dzi?ki imponuj?cej pojemno?ci do 65 litrów, mo?esz w nim wozi? wszystkie wi?ksze gabarytowo elementy ekwipunku, nie ryzykuj?c ich zgubienia, zakurzenia lub zamoczenia przez deszcz. Monta? worka jest pewniejszy i znacznie szybszy, ni? przytraczanie oddzielnie namiotu, karimaty i ?piwora do baga?nika. Rozwi?zanie to jest tak?e znacznie lepsze, ni? górna sakwa na sta?e po??czona z bocznymi. Stosuj? je wszyscy wiod?cy producenci ?wiatowi!

Wyprawy
Magiczny termin przypisany przynajmniej 2 tygodniowym wyjazdom, zazwyczaj z pe?nym ekwipunkiem, w sk?ad którego wchodzi namiot, karimata, ?piwór, kuchenka, naczynia i inne wyposa?enie. Teoretycznie mo?na zmie?ci? si? ze wszystkim do tylnych sakw i worka transportowego, jednak ryzykujesz wówczas nadmiernym obci??eniem tylnego ko?a, co ma niebagatelny wp?yw na jego trwa?o??! Ponadto rower b?dzie prowadzi? si? niestabilnie, czasem wr?cz niebezpiecznie. Najprawdopodobniej nie zostanie Ci te? nawet odrobina miejsca na dodatkowy prowiant, lub zrezygnujesz z zabrania rzeczy, która wkrótce oka?e si? niezb?dna. Jedynym rozwi?zaniem- stosowanym praktycznie przez wszystkich do?wiadczonych globtroterów- jest uzupe?nienie zestawu o dwie sakwy przednie, montowane do baga?nika typu low rider.

Zalety u?ywania sakw przednich:
•  dodatkowe 30-35 litrów pojemno?ci
•  rower jest lepiej wywa?ony. Odci??enie tylnego ko?a jest korzystne dla jego wytrzyma?o?ci i owocuje wyra?n? popraw? stabilno?ci. Rower z low riderem prowadzi si? jak lekki motocykl...
•  rower wygl?da "powa?niej", co owocuje wi?kszym szacunkiem ze strony innych uczestników ruchu. Brzmi zabawnie, ale dzia?a!!! Sprawdzili?my w wielu krajach!

Ka?da z oferowanych przez nas serii wyrobów sk?ada si? z takiego w?a?nie kompletnego zestawu: 2 sakwy przednie + 2 sakwy tylne + wór transportowy na gór? baga?nika. W sumie daje to imponuj?c? pojemno?? maksymaln?, wynosz?c? ponad 150 litrów! To powinno zadowoli? najbardziej wymagaj?cych...

Na koniec warto wspomnie? o zagadnieniu rozk?adu pojemno?ci, czyli o tym, na ile komór roz?o?ony jest ca?kowity litra? sakwy. Du?a ilo?? kieszonek i schowków z jednej strony pozwala zachowa? porz?dek, z drugiej jednak do jednej 20 litrowej komory zapakuje si? znacznie wi?cej ni? do czterech 5 litrowych... W?a?nie dlatego sakwy CROSSO posiadaj? jedn? komor? g?ówn?, plus czasem dodatkow? kieszonk? na drobiazgi. Rozwi?zanie to przetrwa?o prób? czasu i jak wida? w zupe?no?ci wystarcza.

Krok 2: Dobra tkanina to podstawa!

Decyduj?cy wp?yw na trwa?o?? sakwy ma tkanina, z której j? uszyto. Bezapelacyjnie najlepszym materia?em jest obecnie CORDURA® - tkanina opatentowana przez firm? DuPont. Dzi?ki zadziwiaj?cej odporno?ci na wszelkie uszkodzenia mechaniczne i niepodatno?ci na powi?kszanie si? powsta?ych rozdar?, stosuj? j? wszyscy wiod?cy producenci sakw na ?wiecie. Wodoodporno?? uzyskuje si? przez impregnacj? od wewn?trznej strony poliuretanem, a od zewn?trznej Teflonem, zbijaj?cym wod? w kropelki.

Do produkcji sakw firma Crosso stosuje tak?e tkanin? poliestrow? PES-700. Inny rodzaj splotu i mniejsza g?sto?? powoduj?, ?e materia? ten ust?puje Cordurze parametrami wytrzyma?o?ciowymi, za to dzi?ki powleczeniu go idealnie g?adk? warstw? PCV jest bardziej odporny na wod? i ?atwiej utrzyma? go w czysto?ci. Z tego wzgl?du tkanina PES-700 znajduje zastosowanie w naszych sakwach z serii , DRY, a tak?e jako dó? i "plecy" (od strony ko?a) sakw cordurowych.

Nie daj si? skusi? na tanie sakwy wykonane z przypadkowych materia?ów np. Codury - taniej podróbki Cordury o bardzo niskiej wytrzyma?o?ci mechanicznej i nietrwa?ym impregnacie!!. Tkaniny takie nie s? odporne na przetarcia i rozci?cia, a przy cz?stych wadach wykonania bardzo ?atwo roz?a?? si? na szwach. Zastanów si?, czy warto ko?czy? przedwcze?nie wymarzony wyjazd tylko dlatego, ?e sakwy rozsypa?y si? na cz??ci pierwsze...

Krok 3: System no?ny

Sposób monta?u sakwy do baga?nika to kwestia kluczowa dla wygody i bezpiecze?stwa jazdy. Po prawid?owym zamontowaniu sakwy na baga?niku powinna by? ona ca?kowicie unieruchomiona i zabezpieczona przed spadni?ciem. Monta? nie powinien te? by? nadmiernie skomplikowany, poniewa? sakwy b?dziemy zapewne zdejmowa? ka?dego wieczora i ponownie zak?ada? rano.
Rozwi?zanie zastosowane w sakwach Crosso polega na podwieszaniu sakw na grubych stalowych hakach i doci?ni?ciu do baga?nika za pomoc? umieszczonej na dole sakwy solidnej podwójnej linki gumowej zako?czonej trzecim hakiem. Mimo swojej prostoty, system ten sprawdzi? si? doskonale m.in. podczas wypraw na NordKapp, w Alpy i do Nowej Zelandii. Brak elementów plastkowych znacznie podnosi trwa?o?? systemu i umo?liwia napraw? sakwy w ka?dych warunkach - stal daje si? prostowa?, plaskik p?ka na amen...

Inne spotykane na rynku rozwi?zanie polega na po??czeniu bocznych sakw paskiem tkaniny lub ?rodkowym ??cznikiem i przewieszaniu ca?ego zestawu przez baga?nik. Sakwy na miejscu utrzymuj? zazwyczaj paski rzepa. Przy wi?kszym ?adunku na ?rodkowe po??czenie dzia?aj? du?e si?y, mog?ce doprowadzi? do uszkodzenia szwów lub tkaniny. Ponadto system ten najcz??ciej nie zapewnia wymaganej stabilno?ci- sakwy b?d? lekko "w?drowa?" po baga?niku. Crosso nie stosuje takiego rozwi?zania.

Krok 4: Diabe? tkwi w szczegó?ach...

Szwy - powinny by? równe i starannie wyko?czone. Za jako?? szwów w sakwach Crosso mo?emy r?czy? - s? podwójne, wyko?czone na gor?co i dodatkowo zabezpieczone ta?m? wodoodporn?. W sakwach serii DRY wykonujemy te? szwy zgrzewane, zapewniaj?ce ca?kowit? wodoodporno??.

Zamki b?yskawiczne - to najbardziej wra?liwy na uszkodzenia element sakwy! Z uwagi na du?? zawodno?? i brak wodoodporno?ci w profesjonalnych sakwach nie stosuje si? ich do zamykania g?ownych komór, wykorzystuj?c zamiast tego ?ci?gacze, rzepy Velcro® lub systemy rolowane. W sakwach Crosso na suwak zapinane s? tylko ma?e kieszonki na drobiazgi, ale nawet tam zastosowali?my wzmocnione zamki obuwnicze.

Klamry i zatrzaski - je?li w momencie wyginania plastiku pojawi si? na nim bia?awe odbarwienie, b?dzie to znakiem jego niskiej jako?ci- taki element w ko?cu p?knie i narobi sporo biedy. Wiedz?c o tym, zastosowali?my w naszych sakwach nie?amliwe klamry wykonane z polipropylenu.

Usztywnienie - profesjonalne sakwy maj? w wewn?trzn? ?ciank? od strony ko?a wszyt? solidn? plastikow? p?yt?, która nie tylko u?atwia stabilne zamocowanie, ale daje te? 100% gwarancj?, ?e nawet nierówno wypakowana sakwa nie wkr?ci si? w wiruj?ce ko?o, czego konsekwencje ?atwo przewidzie?... Sakwy Crosso usztywnione s? p?yt? polipropylenow? o grubo?ci 2 i 3 mm, z pami?ci? kszta?tu.

Ma?e rzeczy a ciesz?... - niezmiernie istotne s? odblaskowe naszywki zwi?kszaj?ce nasz? widoczno?? po zmroku. Ta?my zastosowane w sakwach Crosso widoczne s? nawet z 600 metrów! Udogodnieniem s? te? uchwyty do przenoszenia odpi?tych sakw, dodatkowe pokrowce przeciwdeszczowe, paski kompresyjne pozwalaj?ce regulowa? pojemno??. Wszystkie te wa?ne elementy znajdziesz w sakwach Crosso...

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs