G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Ropczyce - Ma?a - Ropczyce

Trasa rowerowa Ropczyce - Ma?a - Ropczyce (37,5 km)
(znaki pomara?czowe)


0 km - Ropczyce (pocz?tek ul. Polnej).  
Od parkingu przy markecie "Supersam" do pocz?tku trasy (~ 400 m) nale?y dojecha? ulicami: Ko?ciuszki i 3-go Maja, by za mostem skr?ci? w lewo w ul. Poln?. Pocz?tkowo trasa biegnie drog? asfaltow? p?askim terenem, a od cmentarza ?ydowskiego - drog? poln? utwardzon? pnie si? w gór? (stromy d?ugi podjazd ok. 1 km) w kierunku osiedla Granice. Na górze znajduje si? p?aski odcinek drogi z pi?knymi widokami (w kierunku pó?nocnym - panorama miasta Ropczyc i dalsza, a w kierunku zachodnim - widok na wzgórza pokryte lasami). 

2,8 km
- Osiedle Granice (skrzy?owanie z ul. Le?n?). 
Po doje?dzie do drogi g?ównej, nale?y skr?ci? w prawo i jecha? drog? asfaltow? (ul. Le?na ok. 2 km). Po drodze mijamy przydro?n? kapliczk? (skrzy?owanie z drog? biegn?c? w kierunku Borków Chechelskich), a 200 m przed wjazdem w las - punkt widokowy ( 4-ty km trasy). Przy bardzo przejrzystej pogodzie mo?na zobaczy? z niego szczyty Tatr (w kierunku po?udniowo-zachodnim). 

4,6 km
- Las gnojnicki (wjazd do lasu z ul. Le?nej). 
Z drogi asfaltowej trzeba skr?ci? w prawo w las i jecha? ?cie?k?, która pokrywa si? z pieszym szlakiem turystycznym (zielonym). Kontynuuj?c jazd? jecha? le?n? drog? ?wirow?, kieruj?c si? wzd?u? zabudowa? przysió?ka Borki Chechelskie (stromy zjazd) i dalej dolink? równolegle do strumyka. 

8 km - Por?by (przeprawa przez strumyk). 
Po doje?dzie do podwójnego drogowskazu trzeba skr?ci? w lewo i przeprawi? si? przez strumyk (bród). Nast?pnie kontynuowa? jazd? w gór? stromym podjazdem obok opuszczonych zagród. Wyje?d?aj?c z lasu (zgodnie z drogowskazem) zmierzamy w kierunku zabudowa? krytych strzech?, w których istnieje mo?liwo?? zaopatrzenia si? w ?wie?? produkty ?ywno?ciowe. Po mini?ciu tych zabudowa? dalej pokonujemy stromy podjazd i po osi?gni?ciu kulminacji zje?d?amy w dó? do skrzy?owania 3 dróg bitych górnej cz??ci wsi ??czki Kucharskie. Kieruj?c si? w prawo jedziemy wzd?u? zabudowa? i po pokonaniu 300 m zje?d?amy z drogi bitej w poln?. Kontynuuj?c zjazd otwartym terenem, zgodnie z napotykanymi drogowskazami, osi?gamy drog? asfaltow? w Broniszowie. Nast?pnie skr?camy w prawo i po 200 m doje?d?amy do drogi krajowej nr 986 (Ropczyce - Wielopole).

11,5 km
- Broniszów (skrzy?owanie drogi nr 986 z drog? przez Broniszów). 
GODNE OBEJRZENIA - na prawo w odleg?o?ci 100 m od skrzy?owania daje si? zauwa?y? skupisko starych du?ych drzew. Zach?caj? one do odwiedzenia podworskiego parku, który otacza? nie istniej?cy ju? obecnie dwór, b?d?cy wraz z wsi? Broniszów w?asno?ci? prof. Jerzego Fierycha. Piastowa? on funkcj? Starosty Ropczyc, by? historykiem i kronikarzem wielce zas?u?onym dla ziemi ropczyckiej. Z dworem tym równie? zwi?zany by? Karol Olszewski (ze wzgl?du na miejsce urodzenia), prof. Uniwersytetu Jagiello?skiego, znany fizyk i chemik, który wraz z Zygmuntem Wróblewskim opracowa? jako pierwszy w ?wiecie metod? skraplania tlenu.
W podworskim parku znajduj? si? liczne drzewa - pomniki przyrody, w?ród których szczególny podziw budzi jedno z najwi?kszych i najstarszych drzew w naszym województwie - wiekowa lipa, której o obwód wynosi 8,10 m. Wskutek po?aru w 19.. roku po dworze w Broniszowie nie pozosta?o ju? prawie ?ladu, nie licz?c piwnic ziemnych. Obecnie teren parku jest w?asno?ci? Krakowskiej Akademii Ekonomicznej, która planuje tutaj budow? Domu Pracy Twórczej im. prof. Fiericha.
Aby kontynuowa? w?drówk? tras? rowerow? nale?y przejecha? na wprost przez skrzy?owanie i dalej przemieszcza? si? ?cie?k? przez ??k? w kierunku rzeki Wielopolka. Po przeprawie przez w?sk? metalow? trzeba skr?ci? w lewo i porusza? si? ?cie?k? biegn?c? przez ??ki wzd?u? rzeki (ok. 1 km), a nast?pnie przejecha? przez kolejny mostek, tym razem na rzeczce - dop?ywie Wielopolki i skierowa? si? w prawo. Po pokonaniu ok. 400 m osi?gamy skrzy?owanie dróg asfaltowych i zgodnie z drogowskazem jedziemy drog? wzd?u? strumyka i zabudowa? w kierunku wsi Ma?a, a? do nast?pnego skrzy?owania dróg asfaltowych. 

14,6 km - Ma?a (skrzy?owanie drogi od Glinika z drog? g?ówn? Nied?wiada - Ma?a). Teraz nale?y skr?ci? w lewo na drog? g?ówn? i po pokonaniu 350 m ponownie skr?ci? w lewo na bit? drog? biegn?c? w kierunku ?ysej Góry. Stromym podjazdem licz?cym ok. 600 m osi?gamy skrzy?owanie dróg, na którym skr?camy w prawo. W dalszym ci?gu droga pniemy si? w gór? grzbietem wzniesienia (ods?oni?tym terenem) i po przejechaniu ok. 1 km dostaniemy si? do drogi asfaltowej, która wskutek ruchów ziemi (osuwisk) w 1999 roku zosta?a w dolnym odcinku ca?kowicie uszkodzona.
GODNE OBEJRZENIA - Aby zobaczy? to niespotykane zjawisko nale?y skr?ci? w prawo i drog? asfaltow? zjecha? ok. 300 m w dó? w kierunku wioski, zachowuj?c przy zje?dzie nale?yte ?rodki ostro?no?ci.
Celem kontynuowania trasy nale?y, od skrzy?owania zgodnie z drogowskazem, dalej pi?? si? w gór?, a? do zabudowa? pod lasem. Bezpo?rednio za pierwszym domem trzeba skr?ci? w prawo i ?cie?k? pokona? jeszcze ok. 300 m, aby znale?? si? pod wielkim pomnikiem Chrystusa Króla, stoj?cym na wzniesieniu 355 m npm.

17,7 km - Ma?a (pomnik Chrystusa Króla). 
Jeden z najwi?kszych pomników sakralnych na terenie po?udniowo - wschodniej Polski (17 m wysoko?ci). Wzniesiony w 1937 roku jako wotum dzi?kczynne za uratowanie wsi Ma?a od kl?ski gradobicie, które spustoszy?o s?siednie miejscowo?ci. Autor projektu, pochodz?cy z wsi Ma?a, artysta-rze?biarz Wojciech Durek wzorowa? si? na s?ynnej figurze Chrystusa z Rio de Janeiro (w Brazylii).
Z pod stóp pomnika roztacza si? przepi?kna panorama na le??ce w dole zabudowania wsi Ma?a i otaczaj?ce je zalesione wzgórza.
Od pomnika zaczynamy bardzo stromy zjazd w?sk? ?cie?k?, przy której rozmieszczone s? kolejne stacje drogi krzy?owej, prowadz?ce do zabytkowego Ko?cio?a Parafialnego. ?cie?k? doje?d?amy do stóp wzgórza, gdzie wykorzystuj?c k?adki dwukrotnie przeprawiamy si? przez rzeczk?, by w ko?cu osi?gn?? drog? asfaltow?.
Artyku?y spo?ywcze - dla zaopatrzenia si? nale?y zboczy? z trasy, skr?caj?c w lewo i przejecha? ok. 100 m (w budynku Remizy OSP mie?ci si? sklep).

Aby kontynuowa? tras? skr?camy w prawo, mijamy pomnik po?wi?cony poleg?ym w I wojnie ?wiatowej oraz nowy budynek Szko?y Podstawowej im. prof. Tadeusza Sinki (urodzonego w Ma?ej, filologa literatury helionistycznej, rektora Uniwersytetu Lwowskiego). Po przejechaniu 150 m doje?d?amy do skrzy?owania z drog? asfaltow?, prowadz?c? w kierunku Zagórza.

WARTE OBEJRZENIA - Zbaczaj?c z trasy i jad?c dalej g?ówn? drog? ok. 300 m dojedziemy do pi?knego zabytkowego drewnianego ko?cio?a p. w. ?w. Micha?a Archanio?a, wzniesionego w latach 1593-1595 i rozbudowanego w po?owie XIX w. W jego wn?trzu godne uwagi s? obrazy cenne ze wzgl?du na wiek i technik? malowania (szczególnie obraz Chrystusa na krzy?u). 

18,7 km Ma?a (skrzy?owanie przy szkole drogi g?ównej przez Ma?? z drog? asfaltow? biegn?c? w kierunku Zagórza).  
Po skr?ceniu w lewo jedziemy drog?, która pocz?tkowo pnie si? w gór?, nast?pnie gwa?townie opada w dó? i znowu wznosi si? w gór? d?ugim, m?cz?cym podjazdem (dodatkowo utrudnionym przez zmian? nawierzchni). Po osi?gni?ciu wzgórza kierujemy si? w stron? lasu i na skrzy?owaniu dróg bitych, zgodnie z drogowskazem skr?camy w prawo, by po przejechaniu ok. 200 m wzd?u? lasu dojecha? do miejsca biwakowego. 

20,5 km Ma?a-Zagórze (miejsce biwakowe). 
Ogrodzony teren przy lesie, zaopatrzony w sto?y i ?awy oraz miejsce do rozpalenia ogniska, pozwala odpocz?? po trudach przejechanego odcinka trasy (niestety brak jest tutaj mo?liwo?ci zdobycia wody pitnej).
Dalej zje?d?amy wzd?u? lasu i po przejechaniu ok. 250 m skr?camy w lewo w w?sk? poln? drog? prowadz?c? w kierunku lasu. Przed lasem zmieniamy kierunek w prawo i poruszmy si? wzd?u? jego kraw?dzi, a nast?pnie wje?d?amy w las, pokonuj?c stromy zjazd, niebezpieczny ze wzgl?du na wystaj?ce korzenie. Przy wyje?dzie z lasu (w dole stoku) przeprawiamy si? przez strumie? i ponownie rozpoczynamy podjazd ?cie?k? w gór?. Jad?c wed?ug znaków drogowskazów (najpierw w lewo, potem w prawo), doje?d?amy do szczytu wzgórza. Podziwiaj?c panoram? rozpo?cieraj?cej si? przed nami d?ugiej wsi Nied?wiada, pokonujemy stromy zjazd, doje?d?aj?c drog? obok cmentarza do skrzy?owania z drog? g?ówn?. 

22,5 km Nied?wiada (skrzy?owanie drogi cmentarnej z drog? g?ówn?). 
Nied?wiada - wie?, o której pierwsze wzmianki pochodz? z roku 1345, znana by?a z bogatego r?kodzielnictwa, szczególnie z kowalstwa, którego tradycje zachowa?y si? do dzisiaj. Obecnie funkcjonuje jeszcze kilka ku?ni, z czego na szczególn? uwag? zas?uguje najstarsza w regionie ku?nia, pochodz?ca z czasów Powstania Styczniowego.
Skr?camy w prawo na drog? g?ówn? (asfaltow?) i jedziemy przez wie?, mijaj?c po prawej ko?ció? parafialny p. w. Chrystusa Króla, a dalej po lewej Wiejski Dom Kultury (przy nim dwa sklepy spo?ywcze). Po przejechaniu ok. 800 m kierujemy si?, zgodnie z drogowskazem w lewo i kolejny raz rozpoczynamy podjazd w gór?. Przeje?d?amy przez bardzo urozmaicony teren; najpierw w?ród zabudowa?, nast?pnie parowem wzd?u? zagajników le?nych obok strumienia, a w ko?cu otwartym terenem ze stromym i d?ugim podjazdem. Na szczycie wzniesienia (drogowskaz) skr?camy w lewo i doje?d?amy do pierwszych zabudowa? osady ?upiny. Jad?c dalej mijamy po prawej Szko?? Podstawow? i po ok. 400 m przed pojedynczym zabudowaniem skr?camy w prawo na ?cie?k? poln?, któr? doje?d?amy do drogi asfaltowej. 

26,7 km
?upiny (wjazd ze ?cie?ki w drog? asfaltow?) 
Skr?camy w prawo i po przejechaniu ok. 200 m znajdziemy si? na skrzy?owaniu dróg z przystankiem autobusowym i przydro?n? kapliczk?. Tutaj kierujemy si? w lewo i drog? ?wirow? zje?d?amy w dó? w stron? lasu, mijaj?c po drodze kolejne zabudowania. Zgodnie z drogowskazem kontynuujemy zjazd ?cie?k? wzd?u? lasu, nast?pnie przez ??k?, wzd?u? w?wozu (uwa?aj?c na przebieg trasy), wje?d?amy na drog? biegn?c? do wsi ?opuchowa. Jad?c wzd?u? zabudowa? drog? bit? , dostaniemy si? do skrzy?owania z g?ówn? drog? asfaltow?. 

30,0 km ?opuchowa (skrzy?owanie dróg asfaltowych)  
Skr?camy w lewo i t? drog? asfaltow? przemieszczamy si? ju? do ko?ca trasy. Jedziemy najpierw wzd?u? zabudowa? wsi ?opuchowa, mijaj?c po prawej (po ok. 1,3 km) Szko?? Podstawow?, mieszcz?c? si? w dawnym dworze z drugiej polowy XIX w. Nast?pnie mijamy zabudowania wsi Okonin oraz dzielnicy Chech?y, maj?c po prawej stronie wij?ce si? koryto rzeki Wielopolka. Ten odcinek trasy jest niebezpieczny, poniewa? droga jest w?ska, nie posiada poboczy i prowadzi terenem mocno pagórkowatym. Ponadto nale?y zachowa? szczególn? ostro?no?? z uwagi na poruszaj?ce si? pojazdy. Do centrum miasta wje?d?amy bardzo stromym zjazdem z kilkoma ostrymi zakr?tami, ko?cz?c tras? przy Dworcu Autobusowym (z lewej) i Domu Handlowym "Supersam" (z prawej).

37,5 km
Ropczyce (ul. Zielona, przy Dworcu Autobusowym). 
Koniec trasy. 

Trasa opracowana na podstawie materia?ów Urz?du Miasta i Gminy w Ropczycach.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs