G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Dooko?a Baligrodu

Baligród - Bystre - Rabe - Huczwice - Kalnica - Kielczawa - Mchawa - Baligród

Trasa przebiega przez atrakcyjne fragmenty Cie?nia?sko Wetli?skiego Parku Krajobrazowego. Przeznaczona jest dla ?rednio zaawansowanych rowerzystów górskich. Prowadzi g?ównie drog? gruntow? utwardzon?, cz??ciowo asfaltow?. Trasa prowadzi przez opuszczone, dawniej g?sto zaludnione wioski: Rabe, Huczwice, Sukowate (mieszka?cy tych wiosek zostali wysiedleni w ramach "Akcji Wis?a". Pozosta?y z tego okresu liczne kapliczki i cerkwie. Miejscami trasa zachwyca pi?knymi widokami, bogactwem flory i fauny.

D?ugo?? trasy: 26,5 km
Czas jazdy: 1:35h
Trasa: asfalt, drogi bite,
Stopie? trudno?ci: ?rednia
Dojazd: Do Baligrodu samochodem lub autobusem.
Najbli?sza stacja PKP: Zagórz.

Etap I. Baligród - Rabe (450 m n.p.m.) 6 km t-0:25 (0:25)
0,00km 0:0h Wycieczk? rowerow? rozpoczynamy w centrum przy plantach miejscowo?ci Baligród (450 m n.p.m.), st?d wyruszamy w prawo drog? asfaltow? w kierunku Cisnej. Po lewej stronie drogi znajduje si? cerkiew parafialna pod wezwaniem ?w. Onufrego zbudowana w 1829 roku. W s?siedztwie cerkwi tablica pami?tkowa ufundowana w 1984 r. w czterdziest? rocznic? zbiorowego mordu dokonanego na mieszka?cach Baligrodu przez UPA. Jad?c dalej zobaczymy po prawej stronie 30 m od drogi g?ównej murowan? kapliczk? z prze?omu XIX - XX w., nieco dalej po lewej stronie pomnik po?wi?cony poleg?ym ?o?nierzom LWP, WOP, KBW.
2,00km 0:10h Skr?camy w prawo na most. Po prawej stronie obelisk z tablic? po?wi?con? Aleksandrowi Fredrze i cytat z jego powie?ci "Trzy po trzy". Po lewej stronie na p?n. zboczu Dzidowej 713 m n.p.m. pi?knie po?o?ony O?rodek Wczasowy "Zelmer" z krytym basenem, kortem, boiskiem sportowym, wyci?giem narciarskim. Nieco dalej po prawej stronie na po?udniowym stoku Kiczery 724 m n.p.m., równie pi?knie po?o?ony O?rodek Wypoczynkowy "Wisan". Dalej poruszamy si? wyboist?, utwardzon? drog? wzd?u? Rabskiego Potoku.
4,40km 0:15h Po prawej stronie drogi, obok zamkni?tego dla ruchu wjazdu do wyrobiska kamienio?omu - tablica pogl?dowa o strukturze lasu, po lewej odwiert wód mineralnych. Troch? dalej ponownie tablica pogl?dowa, tym razem na temat poszycia le?nego. Na 5 km trasy z lewej strony, droga do wyrobiska tzw. grubego kamienio?omu, gdzie eksploatowane s? z?o?a twardych piaskowców istebia?skich.
Teren ten okre?lony przez geologów jako ?uska Bystrego. Wychodz? tu na powierzchni? najstarsze w Bieszczadach utwory skalne tzw. warstwy cieszy?skie i lgockie, powsta?e w górnej kredzie. Z nich zbudowane s? te? strome sto?kowe kopki charakterystyczne dla krajobrazu tej okolicy. W ska?ach tego kamienio?omu mo?na odnale?? minera?y takie jak: realgar (siarczek arsenu) w postaci drobnych kryszta?ów o krwisto czerwonej barwie, a tak?e aurypigment (arsen ?ó?ty) oraz wysoko wykszta?cone czyste kryszta?y górskie.
5,30km 0:20h Po lewej stronie za Rabskim Potokiem - rezerwat "Go?oborze" o pow. 14 ha poro?ni?te rzadkim lasem naturalne rumowisko skalne zbudowane z tych samych piaskowców istebia?skich. Rezerwat mo?na zwiedza? specjalnie wyznaczon? ?cie?k? dydaktyczn? przez k?adk? do podnó?a Go?oborza. Obok przej?cia przez potok odwiert wody mineralnej "Rabe I".
?ród?a wód mineralnych posiadaj? szczawy wodorow?glan-chlorowo-sodowe z zawarto?ci? zwi?zków arsenu zaliczane do unikalnych a skali europejskiej. Pomocne w leczeniu chorób uk?adu oddechowego, narz?du ruchu, chorób reumatycznych a tak?e wydzielania wewn?trznego i przemiany materii.
Po prawej stronie kilka metrów od drogi pozosta?o?ci górniczej sztolni poszukiwawczej z lat 50-tych. Nieco dalej w lewo przez Potok Rabski, le?n? drog? zrywkow? w odleg?o?ci oko?o 150 m od drogi g?ównej znajduje si? ukryta w lesie kapliczka z wyp?ywaj?cym z pod niej ?ród?em, które podobno posiada w?a?ciwo?ci uzdrawiaj?ce.
6,00km 0:25h Po lewej stronie widoczny zak?ad przeróbczy, produkuj?cy kruszywo do budowy dróg. Droga na wprost prowadzi do wsi Rabe, dalej przez prze??cz ?ebrak 816 m n.p.m., mi?dzy Chryszczat? a Jawornem, drog? do Woli Michowej. Rabe - nazwa wsi pochodzi od ruskiego s?owa riabyj (pstry). Pierwsza wzmianka o niej pojawi?a si? w dokumentach w 1552 r. Na prze?omie XVIII-XIX w. rz?dz?cy wówczas wsi? Fredrowie urz?dzili tu hut? ?elaza wykorzystuj?c miejscowe zasoby ubogiej rudy. Po ostatniej wojnie ludno?? wysiedlono, a zabudowa z cerkwi? i dworem uleg?a ca?kowitej zag?adzie.

Etap II. Rabe - Kalnica (480 m n.p.m.) 9 km t-0:35
6,00km 0:25h Na tym rozwidleniu my skr?camy w prawo, w stron? nie istniej?cej wsi Huczwice, drog? o podbudowie kamiennej, bez nawierzchni asfaltowej, stromym podjazdem, drog? stokow? w rejon dawniej uprawianych pól.
6,90km 0:30h Rozwidlenie dróg, w lewo droga tzw. stokówka prowadzi w rejon po?udniowo - wschodniego podnó?a Chryszczatej. My jedziemy prosto. Odcinek od 7 do 8,5 km prowadzi przez teren nie istniej?cej wsi Huczwice, po lewej teren ogrodzony na którym znajduj? si? uprawy le?ne.
Wie? Huczwice lokowana na prawie w?oskim, po raz pierwszy wzmiankowana w dokumentach w 1552 r. Po II wojnie ?wiatowej, wie? ca?kowicie wysiedlona i zniszczona wraz z drewnian? cerkwi? z 1850 r.
9,40km 0:45h Po prawej stronie sza?as umo?liwiaj?cy schronienie przed deszczem i odpoczynek, po lewej na le?nym potoku spi?trzenie wody do którego wprowadzono rodzin? bobrów. Obok tablica informacyjna, dotycz?ca zwierz?t. Za zalan? dolin? widoczny majestatyczny, zalesiony lasem bukowym pó?nocno - wschodni stok Chryszczatej (997 m n.p.m.). Wspinamy si? dalej drog? stokow?, pi?kn? widokowo w kierunku po?udniowo - wschodnim.
10,1km 0:50h Po lewej stronie sk?adnica drzewa z której drog? zrywkow?, bardzo stromym pó?nocnym zboczem mo?na doj?? do szczytu Chryszczatej i dalej 45 minut do Jeziorek Duszaty?skich.
Chryszczata (997 m n.p.m.) jej osobliwo?ci? s? znajduj?ce si? w jej masywie w górnej cz??ci olchowatego potoku jeziorka duszaty?skie (687 m n.p.m.). Dolne o obszarze ok. 0,5 ha i g??bokie na 6 m, górne o powierzchni 0,8 ha i g??boko?ci 5,8 m. W czystej wodzie wida? pl?tanin? pni i ga??zi powalonego lasu z 1907 roku.
W rejonie Chryszczatej broni?y si? oddzia?y partyzantów Miko?aja Kunickiego przed szturmuj?cymi oddzia?ami 168 i 254 Dywizji Niemieckiej, gdzie Niemcy doznali sromotnej kl?ski. Nast?pnie uroczyska le?ne masywu Chryszczatej by?y silnymi o?rodkami oporu band Stacha i Hrynia. By?a to prawdziwa twierdza z ca?ym kompleksem bunkrów.
Ruszamy dalej strom?, kr?t? drog? w kierunku pó?nocno - zachodnim w rejon nie istniej?cej wsi Sukowate, która po?o?ona by?a po prawej stronie, na odcinku drogi pomi?dzy 12,1 - 14,7 km u stóp Chryszczatej w dolinie rzeki Tarnawki, nad jej dop?ywemKalniczk?.
Sukowate powsta?o przed 1483 r. w dobrach Tarnawskich. Istnia?a tu cerkiew z 1483 r., m?yn i karczma. Po II wojnie ?wiatowej wie? ca?kowicie wysiedlona i zniszczona.
15,1km 1:00h W lewo rozwidlenie drogi do wsi Kamionki, dalej dobr? drog? zbli?amy si? do osady le?nej w Kalnicy.
Kalnica - we? za?o?ona przed 1483 r. w dobrach rodziny Tarnawskich. od XIX w. do II wojny ?wiatowej maj?tek nale?a? do Krasickich z Leska. W latach 1836-39 dzier?awi? Wincenty Pol - wybitny pisarz, geograf, krajoznawca. Gaw?dy, które prowadzi? tu z hrabi? Krasickim by?y osnow? poematu Pola o czujnym rycerzu kresowym pod tytu?em "Mohart, czyli wieczory kalnickie"

Etap III. Kalnica - Baligród 10,5km t-0:35

16,1km 1:05h Na skrzy?owaniu we wsi skr?camy w prawo. Droga o znacznie lepszej nawierzchni. Kierujemy si? w stron? wsi Kielczawa, poruszaj?c si? granic? cie?nia?sko - wetli?skiego parku krajobrazowego, po prawej stronie drogi. Nast?pnie stromym podjazdem, kilkoma serpentynami, po?udniowo - zachodnim zboczem Gabrego Wierchu (742 m n.p.m.) wyje?d?amy na prze??cz 568 m pomi?dzy Gabrym Wierchem a Gawganem 664m.
18,1km 1:15h Przed tablic? Kielczawa po prawej stronie miejsce do odpoczynku oraz wspania?y punkt widokowy w kierunku po?udniowym na masyw Chryszczatej, a w kierunku po?udniowo - wschodnim na najdalej wysuni?ty szczyt W?osania. Dalej zje?d?amy stromym zjazdem w dó? do krzy?ówki z wsi? Roztoki Dolne. Po drodze mijamy przydro?ne kapliczki i doje?d?amy do miejscowo?ci Mchawa.
22,1km 1:25h W prawo droga skr?ca do miejscowo?ci Mchawa. Mamy tu mo?liwo?? drugiej modyfikacji trasy, bli?ej i ?atwiej. My jednak jedziemy prosto zje?d?aj?c do drogi g?ównej relacji Lesko - Baligród, gdzie po lewej stronie krzy?ówki znajduje si? zabytkowa kapliczka pod wezwaniem Boga Ojca. Wracamy w kierunku po?udniowym w stron? Baligrodu, drog? g?ówn? asfaltow?.
26,5km 1:35h Planty w Baligrodzie - zako?czenie trasy przy czo?gu.
 
Modyfikacja trasy:
Skrót z Rabego do Rostok Dolnych na 3,5 km. Mo?emy za o?rodkiem wypoczynkowym "Wisan" skr?ci? w prawo i po ok. 4 km dojedziemy do Roztok Dolnych, gdzie na krzy?ówce po??czymy si? z pierwotnym przebiegiem trasy. Trasa ta ??czy si? z Tras? 4 i dok?adny modyfikacj? trasy tam w?a?nie znajdziemy.
Drug? mo?liwo?? skrócenia trasy mamy na 22,1 km w miejscowo?ci Mchawa. Doje?d?aj?c do krzy?ówki skr?camy w prawo i po krótkim podje?dzie, skr?camy w lewo i drog? obok ko?cio?a zje?d?amy w dó?, ko?o sklepu skr?camy jeszcze raz w lewo i doje?d?amy do g?ównej drogi ??cz?cej pierwotny odcinek trasy.
 
Sklepy i bary:
Baligród (0,00km; 15,6km)
Kalnica (15,6 km)
Rostoki Dolne (9,7 km)
Mchawa (12,8 km)
Schroniska na trasie:
Sezonowe schronisko PTSM w Baligrodzie.

Materia?y pochodz? ze strony:
www.rowery.bieszczady.info.pl

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.010 secs