G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Wartki nurt Os?awy

Rzeped? - Turza?sk - Kalnica - Kielczawa - Mchawa - Baligród - Rabe - Prze??cz ?ebraka - Mików - Duszatyn - Rzeped?

Trasa ta posiada wszystkie stopnie trudno?ci. Jest odcinek spokojnej jazdy po asfalcie, wspinamy si? po drogach kamienistych i polnych, a na dok?adk? co najmniej trzy razy przeprawiamy si? przez rzek?. W dwóch przypadkach mo?emy skorzysta? z mostu kolejki w?skotorowej. Trasa jest tak u?o?ona, ?e korzystaj?c z którego? wariantu modyfikacji mo?emy je traktowa? jako osobne wycieczki. W tym przypadku modyfikacje skracaj? tras? wycieczki i oznaczone s? kolejnymi literami alfabetu. Pomijaj?c trudno?ci jakie mo?emy napotka?, trasa ta jest wspania?? wypraw? dla zahartowanych bikerów, a s?absi kondycyjnie mog? podziwia? krajobrazy korzystaj?c z wariantów modyfikacji.

D?ugo?? trasy: 53 km
Czas jazdy: 4:00h
Trasa: ?rednia pr?dko??: 13,6 km\h Maxymalna pr?dko?? 46,9 km\h
Stopie? trudno?ci: trudna
Dojazd: Do Cisnej samochodem, autobusem, poci?giem.
Najbli?sza stacja PKP: Rzeped?

Etap I. Rzeped? - Baligród 21,4 km t-2:00
0,00 km 0:00h Wycieczk? rozpoczynamy w Rzepedzi. Jest to malownicza miejscowo?ci po?o?onej nad rzek? Os?awa i Os?awica. W okolicy znajduj? si? dogodne tereny wypoczynkowe, a zim? dobre warunki ?niegowe. W Rzepedzi znajduje si? pocz?tkowa stacja kolejki le?nej, wiod?cej w gór? Os?awy i Smolnika, przy której b?dziemy mieli okazj? przeje?d?a?.
Wie? za?o?ona w 1517r. Na po?udnie od starej wsi w latach 1959-62 wybudowano pierwszy na terenie Bieszczadów obiekt przemys?owy - zak?ad przemys?u drzewnego. We wsi znajduje si? zabytkowa cerkiew drewniana z dzwonnic? z pocz?tku XIXw.
Po krótkim zapoznaniu si? z histori? Rzepedzi ruszamy w drog? i kierujemy si? w stron? Turza?ska, gdzie czeka nas pierwszy podjazd.
1,4 km 0:10h Po 10 min. kr?cenia po asfalcie jeste?my w Turza?sku. Wie? ci?gnie si? wzd?u? drogi prawie na sam? prze??cz.
Wie? w dolinie ma?ego potoku, lokowana 1514r. Pi?kna zabytkowa cerkiew drewniana wybudowana w latach 1801 - 1803, pó?niej rozbudowana, z XIX-wieczn? dzwonnic?. Stare stylowe chaty ?emkowskie. Na p?n.-wschód od wsi widokowy szczyt Suli?a 795 m n.p.m.
Podjazd nie jest m?cz?cy - mamy przecie? du?o si? jeszcze - wi?c docieramy na szczyt i mamy pierwszy widok panoramiczny.
5,3 km 0:30h Tak jeste?my na prze??czy i nale?y podj?? decyzj?, gdzie teraz?! Jest to chyba jedyne miejsce na trasie, w którym mo?emy straci? orientacj?. Wida? trasa ma?o ucz?szczana, nie ma jasno wytyczonej drogi i musimy troch? intuicyjnie dotrze? na przeciwleg?y szczyt, który znajduje si? po prawej stronie drogi, na której stoimy. Kieruj?c si? na wschód, pokonuj?c polne drogi, które po obfitych deszczach mog? sta? si? nie do pokonania, jedziemy powoli w dó?.
A wi?c ruszamy obieraj?c sobie za cel dotarcie do potoku, z którego kierujemy si? na szczyt po drodze polnej rozje?d?onej przez ci?gniki ?ci?gaj?ce kloce. Gdy spotkamy przyjazn? dusz? spytajmy dla pewno?ci o drog? do Kalnicy.
7,9 km 1:05h Je?li nie zb??dzili?my to mamy przed sob? charakterystyczny punkt orientacyjny w postaci drogi u?o?onej z p?yt betonowych. T? w?a?nie drog? kierujemy si? w dó? pokonuj?c nieprzyjemne podskoki, szczególnie uci??liwe dla sztywnych rowerów. Po przejechaniu 500m skr?camy w lewo i jeszcze ok. 2km do upragnionego asfaltu.
10,4 km 1:10h Nareszcie koniec p?yt, ale ulga. Kalnica, teraz mamy pierwsz? mo?liwo?? modyfikacji trasy Wariant A. Ci którzy wybieraj? podstawowy wariant wycieczki skr?caj? w lewo i po przejechaniu 1 km skr?t w prawo do Kielczawy.
13,5 km 1:35h Po "przemieleniu" kilku kilometrów asfaltu, serpentyn i pokonaniu kolejnego wzniesienia (chyba trzeciego) jad?c po?udniowo - zachodnim zboczem Gabrego Wierchu (742 m n.p.m.) wyje?d?amy na prze??cz. Kielczawa wita nas tablic? informuj?c? o cie?nia?sko - wetli?skim parku krajobrazowym. Przy ?adnej pogodzie rozpo?ciera si? przed nami pi?kny krajobraz. Zach?ysn?wszy si? widokiem kierujemy swe ko?a do zjazdu, który zaprowadzi nas do Roztok Dolnych.
15,5 km 1:40h Krzy?ówki z wsi? Roztoki Dolne. Po stromym zje?dzie wyhamujmy troch?, aby podj?? decyzj? o mo?liwo?ci drugiej modyfikacji trasy Wariant B. My jedziemy zgodnie z wcze?niejszymi wytycznymi do Mchawy.
18 km 1:45h Nadal poruszamy si? po asfalcie, który pozostawia wiele do ?yczenia. Mimo to droga jest przyjemna, jedziemy prawie na luzie. Na tym kilometrze doje?d?amy do krzy?ówki, na której skr?camy w prawo i po g?ównej drodze kierujemy si? do Baligrodu.
21,4 km 2:00h Baligród. Prawie po?owa drogi w nogach. Idealne miejsce aby troch? odpocz?? np.: na ?awce pod czo?giem-pomnik wdzi?czno?ci Armii Radzieckiej w parku.
Baligród wie? letniskowa, po?o?ona w dolinie rzeki Hoczewki, w otoczeniu malowniczych wzniesie? tzw. Gór Baligrodzkich. Za?o?ony na pocz?tku XVIIw. przez rodzin? Balów. Po?o?ony na tzw. trakcie baligrodzkim, wiod?cym przez Karpaty na W?gry. W okresie zaborów by? nawet przez pewien okres stolic? powiatu. W Baligrodzie zachowa?y si? pozosta?o?ci ziemnych fortyfikacji bastionowych dawnego dworu obronnego (zameczku) Balów z XVI-XVIIw. Zabytkowy ko?ció? i cerkiew z XIXw.
Po zas?u?onym odpoczynku jedziemy w stron? Bystrego kr?c?c jeszcze 2km po asfalcie. Za Baligrodem czeka nas inny ?wiat, ?wiat przyrody, gór i lasów. Ponownie zaczniemy podjazdy, droga zmieni si? w szuter i czeka nas przeprawa przez rzek?. Sama przyjemno??.

Etap II. Baligród - Prze??cz ?ebraka 13 km t-1:10
23,4 km 2:10h Doje?d?aj?c do Bystrego skr?camy na most w prawa i kierujemy si? do nie istniej?cej wsi Rabe. Droga przez nast?pne ok. 8km do bazy studenckiej b?dzie ca?kiem zno?na, jedziemy ca?y czas ?agodnym wzniesieniem do góry, by na ko?cu wdrapa? si? na prze??cz. Peda?ujemy po starym zniszczonym asfalcie z du?? ilo?ci? dziur.
24,9 km 2:15h Po 5 min. jazdy, mini?ciu o?rodka wypoczynkowego ORW Zelmer i tu? za drugim o?rodkiem wypoczynkowym "Wisan" mo?emy skr?ci? w prawo, ale nie dokonuj? tu modyfikacji poniewa? kr?ciliby?my si? w kó?ko. Zdecydujcie sami któr?dy jecha?, pomoc? s?u?y powy?sza mapka. A wi?c na tej krzy?ówce jedziemy prosto z tendencj? w lewo.
Jest to bardzo atrakcyjny odcinek trasy, naszpikowany informacjami przyrodniczymi.
Jad?c mijamy po prawej stronie drogi, obok zamkni?tego dla ruchu wjazdu do wyrobiska kamienio?omu - tablic? pogl?dow? o strukturze lasu, po lewej odwiert wód mineralnych. Troch? dalej ponownie tablica pogl?dowa, tym razem na temat poszycia le?nego. Po lewej stronie za Rabskim Potokiem - rezerwat "Go?oborze" o pow. 14 ha poro?ni?te rzadkim lasem, naturalne rumowisko skalne zbudowane z piaskowców istebia?skich. Rezerwat mo?na zwiedza? specjalnie wyznaczon? ?cie?k? dydaktyczn? przez k?adk? do podnó?a Go?oborza. Obok przej?cia przez potok odwiert wody mineralnej "Rabe I".
27,4 km 2:25h Po wielu wra?eniach docieramy do zak?adu przeróbczego, produkuj?cego kruszywo do budowy dróg, po lewej stronie. Droga na wprost prowadzi do wsi Rabe, któr? si? udamy, ale w tym miejscu mo?emy wp?yn?? znacznie na dalszy przebieg trasy. Nie jest to bez znaczenie poniewa? dalsza droga jest trudna, a ponadto b?dziemy musieli trzy razy przeprawi? si? przez rzek? Os?aw?. Tak wi?c aby nie zmoczy? podwozia mo?na wybra? Wariant C.
32,1 km 2:50h Po mini?ciu pieców wypalaj?cych w?giel drzewny, które ju? chyba na sta?e wros?y w ten krajobraz, droga rozwidla si?. Koniec asfaltu. Lewa droga prowadzi na ?enowate, a my jedziemy w prawo docieraj?c do bazy studenckiej. W tym miejscu mo?e w niedalekiej przysz?o?ci opisz? pocz?tek nowej trasy, poniewa? po prawej stronie budowana jest nowa le?na droga.
Zmieniamy biegi, naciskamy mocniej na korby i wspinamy si? na prze??cz ?ebraka. Droga przechodzi w szuter, kamienie wyskakuj?ce spod kó? na pewno nie u?atwi? nam jazdy.
34,4 km 3:10h Jeszcze troch?... no i jeste?my na szczycie. Prze??cz ?ebraka (812 m n.p.m.). Tu krzy?uje si? czerwony szlak turystyczny. Na prawo prowadzi na szczyt Chryszczatej, w lewo szlak prowadzi do Cisnej. My ruszamy w dó?. Po ok. 150m rozwidlenie dróg, kr?cimy w prawo (droga w lewo do zjazd do Woli Michowej) i pokonujemy z uwag? stromy zjazd. Nawierzchnia jest twarda, nie jest to asfalt, droga bardziej przypomina smo??.

Etap III. Prze??cz ?ebraka - Rzepedz 18,6 km t-1:50
41,4 km 3:40h Po d?ugim zje?dzie wje?d?amy do wsi Mików. Kierujemy si? wzd?u? rzeki w stron? Duszatyna. Mijamy nieliczne zagrody, wie? ci?gnie si? nieca?e 3 km. Nadal jedziemy po kiepskim asfalcie, ale nie narzekajmy bo b?dzie gorzej.
Jak wcze?niej pisa?em teraz czeka nas przeprawa przez rzek?. W tym przypadku ratuje nas jeszcze most kolejki w?skotorowej. Aby dojecha? do niego skr??my w prawo tu? przed rzek?. Trudno tu mówi? o jakiej? drodze, po prostu musimy wdrapa? si? na most lub od Mikowa jecha? przy torach. Jest to 43 km naszej wycieczki.
Jad?c dalej ju? po polnej drodze, kilometr dalej przeprawiamy si? po raz drugi przez rzek? Os?aw?. Nie ma w pobli?u mostu wi?c sprawdzamy nurt i w drog?. Po drugiej stronie rzeki witaj? nas piece wypalaj?ce w?giel drzewny.
I w ko?cu trzecia przeprawa. Ci którzy maj? do?? k?pieli mog? przej?? na most kolejki w?skotorowej. Sprawd?my czy nic nie jedzie. A dla bardziej odwa?nych bikerów czeka wartki pr?d i w drog?, aby dojecha? do Duszatyna.
Dla tych, którzy chc? unikn?? k?pieli jest inne rozwi?zanie. Jad?c od Mikowa ca?y czas torami kolejki w?skotorowej dojedziemy do Duszatyna. My?l? jednak, ?e nie jest to najlepsze rozwi?zanie.
45,6 km 4:10h Duszatyn. Przed nami atrakcyjna widokowo trasa na Pre?uki. W Duszatynie zaraz po przekroczeniu rzeki odchodzi droga w prawo. To czerwony szlak prowadz?cy na Jeziorka Duszaty?ski dalej na Chryszczat? i na Prze??cz ?ebraka.
B?dziemy si? teraz porusza? drog? kamienist?, bit? i tward?. Jad?c w stron? Preu?ek drogo pocz?tkowo jest prosta, nast?pnie niewielki podjazd i docieramy do punktu, z którego mamy fascynuj?cy widok na dolin? rzeki i most kolejki w?skotorowej.
48,4 km 4:30h Jad?c dalej drog? tward? z resztkami smo?ówki, docieramy do mostu, którym przeje?d?amy na lewy brzeg Os?awy i tu? za mostem skr?camy w prawo na poln? drog?. Jeste?my w niewielkiej osadzie le?nej Pre?uki.
Jad?c dalej ju? kamienist?, biegn?c? lekko pod gór? drog? z lewej strony mijamy pasiek? i resztki cmentarza. Pokonuj?c kolejne kilometry musimy przejecha? kolejny raz po rzece. Dno rzeki wy?o?one jest p?ytami betonowymi wi?c jazda jest czyst? frajd?. Na 51 km ponownie przeje?d?amy przez p?yty betonowe po których przep?ywa rzeka. I to by?a ostatnia pi?ta przeprawa.
53 km 5:00h Doje?d?aj?c do Rzepedzi widzimy zak?ady drzewne. Jeszcze kilkaset metrów i jeste?my na drodze g?ównej w Rzepedzi.
 
Modyfikacje trasy:
Wariant A - Rzeped? - Turza?sk - Kalnica - Rabe - Prze??cz ?ebraka - Mików - Duszatyn - Rzeped?
Mo?emy t? modyfikacj? potraktowa? jako osobn? wycieczk?. Skraca ona podstawow? tras? o ok. 8km. Mijamy wówczas zjazd do Mchawy i Baligród.
A wi?c wybieraj?c Wariant A, po zjechaniu z p?yt w Kalnicy, skr?camy w prawo i pokonuj?c wzniesienie jad?c po stokówce docieramy do Huczwic. Teraz czeka nas zjazd, miejscami dosy? stromy i jeste?my w Rabym obok zak?adu produkuj?cego kruszywo do budowy dróg. Dalej kontynuujemy wycieczk? od 27 km trasy podstawowej.
Ta modyfikacja ma sens wówczas gdy chcemy skróci? tras?. Je?li móg?bym co? zasugerowa? to wybra?bym Wariant C, dzi?ki któremu odpad?by odcinek dosy? trudny i mog?cy sta? si? niemo?liwy do przejechania ze wzgl?du na warunki atmosferyczne.

Wariant B - Rzeped? - Turza?sk - Kalnica - Kielczawa - Rostoki Dolne - Rabe - Prze??cz ?ebraka - Mików - Duszatyn - Rzepe?
Po przejechaniu 15,5 km mo?emy skróci? drog? o 5,4 km. Skr?caj?c w prawo na krzy?ówce we wsi Roztoko Dolne. Ta modyfikacja jest bardzo podobna do Wariantu A. Droga to jest przyjemna, poruszamy si? po resztkach asfaltu i po stromej wspinaczce mkniemy w dó? wyje?d?aj?c na 25 km wycieczki podstawowej.

Wariant C - Rzeped? - Turza?sk - Kalnica - Kielczawa - Mchawa - Baligród - Rabe - Kalnica - Turza?sk - Rzepe?
Wybieraj?c to rozwi?zanie skracamy tras? o 7,2 km. My?l? jednak, ?e kilometry tu nie s? najwa?niejsze, lecz trudno?? trasy. Omijamy bowiem odcinek, na którym b?dziemy musieli przeprawi? si? pi?? razy przez rzek?, korzystaj?c jedynie z dwóch mostów. Tak wi?c warto to przemy?le?. Aby wybra? Wariant C skr?camy na 27 km trasy podstawowej w prawo i jedziemy do Kalnicy przez Huczwice, a dalej to ju? pokonujemy t? sam? drog? czyli do Turza?ska i Rzepedzi. Modyfikacja to jest odwrotno?ci? Wariantu A.
 
Sklepy i bary:
Rzepedz (0,0 km 53 km)
Turza?sk (1,4 km)
Kalnica (11,4 km)
Mchawa (18 km)
Baligród (21,4 km)
Duszatyn (45,6 km)
Schroniska na trasie:
Schronisko w Rzepedzi (0,0 km 53 km)

Materia?y pochodz? ze strony:
www.rowery.bieszczady.info.pl

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs