G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Pasmo Durnej i ?opiennika

Baligród - St??nica - Radziejowa - Tyskowa - prze??cz Hyrcza - ?opienka - Buk - D??yca - Jab?o?ska Góra - Jab?onki - Bystre - Baligród

"Tam granica ?wiata. Za Baligrodem wje?d?a si?, jak w czarcie gard?o. Droga i rzeka to jedno i to? samo, a od rzeki z jednej i z drugiej strony wynosz? si? czarne ?ciany jode? i smreków" pisa? Aleksander Fredro w pami?tnikach "trzy po trzy"
Trasa prowadzi wokó? pasma Durnej i ?opiennika oddzielaj?cego pasmo Wysokiego Dzia?u od Masywu Po?oniny Wetli?skiej. Rozci?ga si? on mi?dzy Baligrodem a D???yc?. W przewa?aj?cej cz??ci b?dziemy si? porusza? dogami utwardzonymi i asfaltowymi. Le??ca na trasie dolina ?opienki to jeden z najpi?kniejszych zak?tków Bieszczadów. Po ludnej wsi pozosta?a jedynie cerkiew, odnawiana przez studentów. Latem dzia?a tu studencka baza namiotowa.
W XVIII i XIX w. ?opienka by?a najwi?kszym o?rodkiem kultu maryjnego w Bieszczadach. prócz miejscowych Rusinów mo?na tu by?o znale?? ?l?zaków, ?ydów i W?grów. Po wojnie cudown? ikon? Matki Bo?ej pochodz?cej z I po?. XVIII w. przeniesiono do ko?cio?a w Pol?czyku. Opis ?opie?skiego odpustu mo?na znale?? w powie?ci M?? szalony Zygmunta Kaczkowskiego.
Na trasie wycieczki le?y urocza dolina potoku Solinka. Trasa prowadz?ca przez Du?? P?tl? Bieszczadzk? mija miejscowo?ci zwi?zane z dziejami tych ziem. Doje?d?aj?c do Baligrodu, mijamy czarne gard?o" opisane przez A. Fredr?. Po drodze czekaj? nas dwa d?ugie podjazdy - jeden w St??nicy, drugi z Cisnej na Jab?o?sk? Gór?. B?dziemy mieli równie? do pokonania odcinek terenowy z Tyskowej do ?opienki. Ostatni fragment trasy to d?ugi zjazd wygodn?, asfaltow? drog? a Jab?o?skiej Góry do Baligrodu.

D?ugo?? trasy: 42km
Czas jazdy: 2:30h
Trasa: 
-  Asfalt  22.0km (52%)
-  Drogi16.0km  (38%)
-  ?cie?ki 4.0km (10%)
Stopie? trudno?ci: trudna
Dojazd: Do Baligrodu samochodem lub autobusem.
Najbli?sza stacja PKP: Zagórz.

Etap I. Baligród-Parking "Sine Wiry" (500 m n.p.m.) 15km t-1:00 (1:15)
0,00km 0:0h Baligród. Wycieczk? rozpoczynamy w parku, obok czo?gu. Kierujemy si? w stron? Bystrego. W rynku mijamy ruiny zabytkowej cerkwi zbudowanej z kamienia. Po przejechaniu oko?o 500 m docieramy do skrzy?owania z drog? do St?znicy. Skr?camy w lewo. Asfalt jest coraz gorszy, z czasem przechodzi w szuter. Droga wznosi si? a? do osi?gni?cia prze??czy na wysoko?? 650 m n.p.m. mi?dzy wzgórzami Lipowiec i Berdo. Podjazd ten da si? we znaki mniej wprawionym bikerom. Potrzebne jest silne przygotowanie kondycyjne. szczególnie nieprzyjemny jest ostatni odcinek podjazdu, gdy wydaje si?, ?e to ju? koniec podjazdu, z zza przewy?szenia wy?ania si? jeszcze kilkaset metrów pod gór?. Po prawej stronie masyw Durnej i ?opiennika. Zaczyna si? zjazd wynagradzaj?cy trudy podjazdu. Mijamy pierwsz? drog? odchodz?c? w prawo. pod koniec zjazdu, przed przejazdem przez potok, w?ród lasu odchodzi w prawo do lasu droga druga, w któr? skr?camy.
7,00km 0:25h Radziejowa. Skr?camy w prawo w nieznacznie wznosz?c? si? drog? o nawierzchni szutrowej zalanej asfaltem. Po chwili z lasu wyje?d?amy na polan?. Kiedy? tu by?a wie? Tyskowa. Obecnie z opuszczonej szko?y studenci stworzyli letni? baz? studenck?. Droga z szutrowej przechodzi w betonow? z p?yt. Podje?d?amy na prze??cz Hyrcza. Droga z utwardzonej przechodzi w poln?. Mo?e by? zryta przez ci?gniki g?sienicowe ?ci?gaj?ce drewno. Odcinek trudny, czasami trzeba b?dzie przyzna? si? do pora?ki i zej?? z roweru:)
9,00km 0:40h Prze??cz Hyrcza. Szerokie siod?o oddzielaj?ce doliny Tyskowej i ?opienki. Na prze??czy ruiny kapliczki z resztkami gontowego dachu. Z prze??czy zje?d?amy star? poln? drog? w stron? doliny ?opienki. Musimy uwa?a? na koleiny i b?oto, które mo?emy napotka? na tym odcinku. B?oto mo?na omin??, zje?d?aj?c ??k?. Przed nami roztacza si? widok na dolin? i kamienn? cerkiew z tak?? dzwonnic?.
12,0km 0:55h ?opienka. Malownicza dolina z przecinaj?c? j? drog?.W g??bi doliny, na skarpie w rozwidleniu strumienia, w lecie znajduje si? studencka baza namiotowa. U zbiegu potoków stoi odbudowana niedawno murowana cerkiew. Dalej jedziemy w dó? drog? nad potokiem, mijaj?c sk?ad drewna. Droga o nawierzchni typowo bieszczadzkiej - drobny szuter zalany smo??. Mimo nie najlepszej jako?ci pozwala na szybki zjazd. Docieramy do drogi asfaltowej. Przed samym skrzy?owaniem mostek na potoku i szlaban ograniczaj?cy ruch samochodów. Skr?camy w prawo, obok metalowych pieców (retort) s?u??cych do wypa?u w?gla drzewnego.
15,0km 1:00h Jeste?my na parkingu przy rezerwacie "Sine Wiry". Droga w lewo prowadzi do rezerwatu. Warto zboczy? 3 km z naszej trasy by zobaczy? ten ciekawy zak?tek powsta?y w wyniku obsuni?cia si? zbocza góry w koryto potoku.

Etap II. Parking "Sine Wiry" - Cisna 9 km t-0:30 (0:30)
15,0km 1:00h Parking przy rezerwacie "Sine Wiry". Jedziemy prosto, w gór? potoku Solinka. Droga w dalszym ci?gu dziurawa i pe?na wybojów, ale pokryta asfaltem. Po obu stronach wznosz? si? strome zbocza gór zaro?ni?te lasem bukowym i ?wierkowym. Mijamy kilka domów nale??cych do osady Buk. Odcinek ten jest trudny.
18,0km 1:10h Buk.Osada le?na powsta?a na miejscu zniszczonej wsi. Jad?c niezbyt szybko mo?emy podziwia? malowniczy odcinek doliny Solinki ze skalnymi progami i urwiskami nadbrze?nymi. Po przejechaniu 4 kilometrów, dwóch mostów nad potokiem i nie eksploatowanego kamienio?omu doje?d?amy do D??ycy, osady le?nej le??cej przy torach kolejki w?skotorowej. Na krzy?ówce skr?camy w prawo w kierunku Cisnej. Jeste?my teraz na drodze stanowi?cej cz??? Du?ej obwodnicy Bieszczadzkiej. Wygodnie docieramy do Cisnej.
24,0km 1:30h Cisna. W centrum wsi, przed pomnikiem poleg?ych milicjantów, rozwidlenie. Droga w lewo prowadzi do Koma?czy. My jedziemy prosto. Mo?na zrobi? sobie postój korzystaj?c z kilku barów, czynnych przewa?nie w sezonie wakacyjnym, wzmocni? si? przed czekaj?cym nas d?ugim podjazdem pod Jab?o?sk? Gór?.

Etap III. Cisna - Baligród (450 m n.p.m.) 18,0 km t-0:55 (1:05)
24,0km 1:30h Wyje?d?amy z Cisnej kieruj?c si? na pó?nocny zachód. Droga wznosi si? z pocz?tku ?agodnie. tempo jazdy nie b?dzie du?e, mimo ?e nawierzchnia dobra. Po 3 km od Cisnej wie? Habkowce. Za wsi? droga wspina si? serpentynami na Jab?o?sk? Gór?, ??cz?cej pasmo ?opiennika i Durnej z Wysokim Dzia?em. Ko?cowy odcinek podjazdu jest trudny, gdy? narastaj?ce zm?czenie daje si? we znaki nawet dobrym kolarzom górskim. Mimo to próbujmy podjecha? do ko?ca, nie zsiadaj?c z roweru.
28,5km 1:50h Jab?o?ska Góra.Zaczynamy zjazd w stron? Jab?onek. Uwaga na serpentyny! Mo?na nie wyhamowa? przed ostrym zakr?tem wy?aniaj?cym si? w ostatniej chwili zza drzew. Niebezpieczne te? s? samochody osobowe i autobusy ?cinaj?ce zakr?ty.
34,0km 2:05h Jab?onki. Po lewej stronie drogi parking, sklepiki z pami?tkami. Jest to wy?mienite miejsce na krótki wypoczynek i uzupe?nienie p?ynów, których zapasy zosta?y mocno nadwer??one podczas podjazdu na Jab?o?sk? Gór?. Asfaltowa, wygodna droga biegnie w dalszym ci?gu w dó? potoku Jab?onka. Mijamy ?ubne i Bystre. Po obu stronach drogi wznosz? si? masywy pokryte lasem. Doje?d?amy do o?rodka wypoczynkowego "Zelmeru" po?o?onego na zboczu Dzidowej, po lewej stronie drogi.
40,0km 2:20h Za mostem, przy drodze prowadz?cej do o?rodka, ustawiono g?az z tablic?, na której wyryto fragment pami?tnika";Trzy po trzy" Aleksandra Fredry. Boczna droga prowadzi dalej w kierunku Rabego i prze??czy ?ebraka. Nam do Baligrodu i ko?ca wycieczki pozosta?o jedynie 2 km. Po prawej mijamy pomnik ?o?nierzy poleg?ych w walec z UPA i most na Hoczewce. Ko?cowy odcinek drogi od Jab?onek do Baligrodu to czysty rekreacja.
42,0km 2:25h Baligród. Dojechali?my do ko?ca trasy.

 
Modyfikacje trasy:
Skrót z ?opienki na Do??yc? 12km trasy. Z doliny ?opienki wyje?d?amy pod gór?, w stron? studenckiej bazy namiotowej. Jedziemy ?cie?k? obok bazy, w stron? wzniesienia. Po przejechaniu grzbietu docieramy do drogi prowadz?cej w dó?. Doje?d?amy ni? do kamienio?omu przed D??yc?. Jest to modyfikacja dla dobrze orientuj?cych si? w obcym terenie. Poruszamy si? nie oznakowanymi ?cie?kami. Modyfikacja ta pozwala na znaczne skrócenie wycieczki, ale pozbawia nas wra?e? z prze?omu Solinki. Z D??ycy zgodnie z opisem trasy.

Zalew Soli?ski. Zmiana na 15 km trasy. Ca?kowicie zmieniamy wi?ksz? cz??? wycieczki. Wg wariantu podstawowego jedziemy tylko pierwszy odcinek (15km). Nast?pnie na skrzy?owaniu obok wypa?u drewna skr?camy w lewo w kierunku Terki. Drog? asfaltow? doje?d?amy przez Terk? do Bukowca, w którym skr?camy w lewo do Wo?kowyji. Jedziemy nad Zalewem Soli?skim. W Wo?kowyji skr?camy ponownie w lewo w kierunku Górzanki. Na rozwidleniu dróg w ?rodku wsi udajemy si? w lewo, w kierunku St??nicy. W miejscu, gdzie kiedy? znajdowa?a si? wie? Radziejowa wracamy na tras?, któr? jechali?my na pocz?tku wycieczki. Pokonujemy wzniesienie pomi?dzy Radziejow? a St??nic? by na koniec zjecha? do Baligrodu.

Sklepy i bary:
Baligród (0,00; 42.0km)
St??nica (2.00km)
"Sine Wir" (15.0km) - w lecie bar na parkingu.
Do??yca (22.0km)
Cisna (24.0km)
Schroniska:
W lecie schronisko PTSM w Baligrodzie (0.00; 42.0km), Tyskowej (8.00km),
Cisnej (24.0km), Jab?onki (34.0km) Bystrem (38.0km)
Studencka baza namiotowa (lipiec - wrzesie?) w ?opience(12.0km)

Materia?y pochodz? ze strony:
www.rowery.bieszczady.info.pl

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.009 secs