G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Gmina Boguchwa?a

Zapraszamy wszystkich pragn?cych dzia?a? w  sferze gospodarczej, turystycznej czy kulturalnej. Doskona?y klimat, blisko?? du?ego o?rodka przemys?owo - gospodarczego jakim jest Rzeszów, dobra baza noclegowa, gastronomiczna, kompleks basenów stwarzaj? dobre warunki dla odwiedzaj?cych nasz? Gmin?. Gmina po?o?ona na niepowtarzalnych terenach, z lu?nymi wzniesieniami, pi?knymi dolinami, kompleksami le?nymi, stwarza dogodne warunki do rozwoju bazy agroturystycznej. Ca?o?? uzupe?niaj? liczne zabytki architektoniczne z XVI, XVII i XVIII w., w?ród których warto zobaczy? zespó? pa?acowo - ko?cielny, stary spichlerz, m?yn oraz wiele pomników przyrody.

Dzi?kujemy Urz?dowi Gminy w Boguchwale za przekazanie materia?ów.
Zapraszamy na stron? www.boguchwala.pl

  1. Po?o?enie
  2. Historia
  3. Zabytki gminy
  4. Szlaki turystyczne piesze i rowerowe
1. Po?o?enie

Gmina Boguchwa?a le?y pomi?dzy 20o9’, a 21o9’ d?ugo?ci geograficznej wschodniej  i 50o szeroko?ci geograficznej pó?nocnej. Pod wzgl?dem fizyczno-geograficznym nale?y do obszaru Europy Zachodniej, prowincji Karpaty i Podkarpacie, podprowincji -  Zewn?trzne Karpaty, makroregionu - Pogórze Karpackie, mezoregionu - na granicy Przedgórza Rzeszowskiego i Pogórza Dynowskiego. Pod wzgl?dem administracyjnym gmina Boguchwa?a znajduje si? w powiecie rzeszowskim województwa podkarpackiego. Graniczy z ni? 6 innych gmin: ?wilcza od pó?nocnego-zachodu, Rzeszów od pó?nocy, Tyczyn od wschodu, Lubenia od po?udniowego-wschodu, Czudec od po?udnia  i Iwierzyce od zachodu. W sk?ad gminy wchodzi jedena?cie miejscowo?ci: Boguchwa?a, Lutory?, Mogielnica, Rac?awówka, Nosówka, Zarzecze, Niechobrz, Kielanówka, Zwi?czyca, Zg?obie?, Wola Zg?obie?ska, licz?ce ponad 20.000 mieszka?ców. ??czna ich powierzchnia wynosi 9.620 ha . Najliczniejsz? miejscowo?ci? w gminie jest Boguchwa?a - 5.531 mieszka?ców. Najwi?ksz? pod wzgl?dem powierzchni - Wola Zg?obie?ska, najmniejsz? - Zarzecze z 257,99 ha powierzchni i 536 mieszka?cami. Dogodne po?o?enie komunikacyjne czyni Gmin? ?atwo dost?pn? dla turystów. Stolica gminy - Boguchwa?a znajduje si? przy drodze krajowej numer 9 wiod?cej w kierunku granicy pa?stwa polskiego ze S?owacj? i przej?cia granicznego w Barwinku. Wa?ne znaczenie dla gminy ma równie? jej po?o?enie na obrze?ach miasta Rzeszowa, b?d?cego stolic? województwa podkarpackiego.2. Historia

Tereny dzisiejszej gminy Boguchwa?a ju? od przesz?o 3 ty?. lat p.n.e. by?y miejscem intensywnego osadnictwa ludzkiego. ?wiadcz? o tym liczne odkrycia i znaleziska archeologiczne. Zamieszkaniu tych terenów przez cz?owieka sprzyja?y dobre warunki klimatyczne oraz blisko?? ?yznej doliny rzeki Wis?ok. Na podstawie bada? archeologów w latach 1947,1956 i 1960, na terenie cegielni W. Angermana, w pobli?u stacji kolejowej w Boguchwale odkryto pozosta?o?ci osady kultury ceramiki wst?gowej rytej. Ludno?? ta zapocz?tkowa?a na terenach ziem polskich osiad?y tryb ?ycia, staj?c si? prawdopodobnie pierwszymi rolnikami. Innym odkryciem z tego samego miejsca by?o zlokalizowane i zbadanie osady kultury przeworskiej, któr? datuje si? na III - IV w. p.n.e. - a charakterystycznymi jej elementami by?y naczynia gliniane, ozdoby metalowe, elementy zdobnicze strojów. Kultura ta najwi?ksze znaczenie uzyska?a w okresie tzw. wp?ywów rzymskich.
Cesarstwo Rzymskie w pierwszych wiekach naszej ery prze?ywa?o apogeum swojego rozwoju, a kupcy z Italii docierali szlakami bursztynowymi do samego Ba?tyku. Istniej? przypuszczenia, ?e dolin? Wis?oka przebiega?o jedno z odga??zie? tego szlaku, czego dowodem s? znalezione na terenie gminy tzw. "skarby rzymskie". W miejscu nieczynnej, ale wtedy dzia?aj?cej wspomnianej cegielni W?. Angermana wykopano urn? z popio?em i monet? rzymsk?. Kiedy w 1948 roku budowano drog? w Zwi?czycy (dzisiejsza ulica A. Mica?a) znaleziona zosta?a rzymska br?zowa moneta cesarza Maksymiana Herkulesa.
W czasach wczesno?redniowiecznych teren gminy Boguchwa?a wraz z ca?ym okr?giem rzeszowskim le?a? na granicy pomi?dzy Rusi? Halick?, a pa?stwem pierwszych Piastów. Krajobraz gminy w dominuj?cej cz??ci by? wtedy inny ni? dzisiaj, gdy? -jak pisze badacz osadnictwa na tym terenie  J. Kurtyka: „... zasi?g lasu by? daleko wi?kszy w ?redniowieczu
ni? obecnie. Wis?ok wy?ania? si? z puszczy gdzie? na wysoko?ci Piotraszówki (dzi? Boguchwa?a), bowiem jeszcze z 1373 roku pochodzi wiadomo??, ?e tereny pomi?dzy Piotraszówk?, Niechobrzem i Czudcem by?y zalesione. Wiadomo te?, ?e w 1479 roku ko?o Zwi?czycy po?o?one by?y lasy zwane "Przepa??" i "?wi?te" (silva Swathe)".
Po okresie ró?nej przynale?no?ci w XII i XIII wieku w 1340 roku wyprawa Kazimierza Wielkiego na Ru? ostatecznie przy??cza tereny dzisiejszej gminy Boguchwa?a do pa?stwa polskiego. Od ko?ca XIV wieku na terenie gminy zbiega?y si? granice trzech ziem: przemyskiej, sanockiej i sandomierskiej. Granicz?ce w tym rejonie ze sob? wsie nale?a?y pod wzgl?dem administracyjnym do odr?bnych w/w obszarów. Rzek? graniczna by?a Lubcza.
Tak wi?c Zwi?czyca i Rac?awówka le??ce po pó?nocnej stronie rzeki Lubczy, wchodzi?y w sk?ad ziemi przemyskiej, natomiast miejscowo?ci le??ce na jej po?udniowym brzegu: Piotraszówka (Boguchwa?a) i Lutory? wchodzi?y w sk?ad ziemi sanockiej.
Wiadomo te?, ?e strumieniem Topolowym bieg?a granica ziemi sandomierskiej, do której nale?a?y wsie: Niechobrz, Zg?obie? Stary i Nowy (oprócz Zabierzowa, który pozosta? przy ziemi przemyskiej). Tak?e do tej ziemi nale?a?a prawdopodobnie Topolówka (Nosówka). Najstarszy zapis o Piotraszówce pochodzi z 1375 roku przy okazji lokacji s?siedniej wsi Lutory?. Inne wsie interesuj?cej nas gminy po raz pierwszy odnajdujemy w dokumencie datowanym na lata 1424 -1449, a dotyczy on Zwi?czycy, Kielanówki, Rac?awówki oraz Topolowki (Nosówki). W 1398 roku pojawia si? po raz pierwszy wiadomo?? o Zabierzowie, gdzie ju? w 1409 roku erygowana zostaje parafia, do której nale?a?y wsie: Rac?awówka, Nosówka oraz Kielanówka. W 1461 roku aktem donacyjnym za?o?ona zostaje parafia w Boguchwale z przynale?n? wsi? Lutory?. Wed?ug tradycji Zwi?czyca mia?a wtedy od 1460 roku w?asny ko?ció? parafialny, spalony przez Tatarów w 1624 r.
Utworzenie diecezji przemyskiej w 1375 r., która obj??a swoim posiadaniem nowo powsta?e województwo ruskie z ziemiami: przemysk? i sanock?, doprowadzi?o do szybszej asymilacji wielonarodowo?ciowego "?ywio?u" zamieszkuj?cego ten teren. Prawdopodobnie pod koniec XV w. powsta?a parafia w Zg?obniu obejmuj?ca swoim zasi?giem Zg?obie? i Wol? Zg?obie?sk?. Z pocz?tkiem XVI w. dokumenty wymieniaj? ju? w obszarze wspomnianej parafii: Zg?obie?, Wol? Zg?obie?sk?, B??dow? Zg?obie?sk? i Niechborz. W 1624r. drewniany ko?ció? parafialny w Zg?obniu pw. ?w. Andrzeja zosta? spalony przez Tatarów.
Z ko?cem XVI wieku wsie z pó?nocnej cz??ci gminy Kielanówka, Zabierzów, Zwi?czyca i Boguchwa?a znalaz?y si? w r?kach Miko?aja Spytka Lig?zy kasztelana sandomierskiego, w?a?ciciela Rzeszowa. Za jego panowania prze?ywa?y do?? szybki rozwój gospodarczy.
W 1624 r. pó?nocne rejony gminy znacznie ucierpia?y w wyniku gro?nego najazdu Tatarów - spaleniu uleg?a Boguchwa?a, Zwi?czyca, Zabierzów oraz Zg?obie?. Rozwojowi gospodarczo - spo?ecznemu wiosek z terenu dzisiejszej gminy Boguchwa?a nie sprzyja?o nadej?cie epoki saskiej. W??czenie si? Polski do wojny pó?nocnej w latach 1700 -1721 spowodowa?o, ?e jej niszczycielski wp?yw odbi? si? tak?e we wsiach rzeszowskich. Kontrybucje, rekwizycje, pospolite rabunki wojsk szwedzkich, a tak?e i polskich dotkliwie zawa?y?y na losach mieszka?ców wsi z terenu gminy Boguchwa?a. W 1702 roku Rzeszów i okolice by?y okupowane przez wojska szwedzkie gen. Stenbocka, który wymierzaj?c olbrzymie kontrybucje próbowa? zniszczy? maj?tki Lubomirskich w Rzeszowie, G?ogowie, B?a?owej oraz dobra ich krewniaków w ??ce i Boguchwale.
W rym samym roku ch?opi z Boguchwa?y i okolicznych wsi zmuszeni zostali przez ?o?nierzy szwedzkich do prac fortyfikacyjnych na zamku rzeszowskim. Powtórzy?o si? to w 1704 r., tylko tym razem za spraw? ?o?nierzy saskich. Olbrzymie spustoszenie wyrz?dzili we wsiach okolic Rzeszowa: m. in. w Staroniwie, Zwi?czycy, Boguchwale i Krasnem ?o?nierze Konfederacji tarnogrodzkiej w 1715 r. Jednym z nielicznych jasnych momentów w tym trudnym stuleciu we wsiach gminy Boguchwa?a by?a dzia?alno?? fundatorska wielkiego magnata ksi?cia Teodora Konstantego Lubomirskiego.
Jako w?a?ciciel od 1724 r. maj?tno?ci okre?lanej mianem "pa?stwa boguchwalskiego", w którego sk?ad wchodzi?y wsie: Boguchwa?a, Lutory?, Zg?obie?, B??dowa, Nosówka, Wola Zg?obie?ska, stara? si? z nich uczyni? organizm konkurencyjny dla Rzeszowa. Wyrazem tego by?o uzyskanie dla wsi Boguchwa?a praw miejskich w 1728 r. oraz wybudowanie w tym samym czasie nowego rokokowego ko?cio?a i plebani. Innym przejawem jego ambicjonalnych zap?dów by?a przebudowa dawnego dworu boguchwalskiego na wspania?y zespó? barokowy, w sk?ad którego wchodzi?: pa?ac z ogrodem, ko?ció?, za?o?enie parkowe i staw. W 1741 r. Teodor Konstanty Lubomirski zosta? kolotorem parafii w Zg?obniu, a zarazem fundatorem nowego ko?cio?a w tej miejscowo?ci.
Wraz z pierwszym rozbiorem i nadej?ciem w?adzy austriackiej wsie gminy Boguchwa?a znalaz?y si? w ramach nowych jednostek administracyjnych zwanych cyrku?ami, chocia? w dalszym ci?gu zwi?zane by?y uk?adami dominialnymi. Z pocz?tkiem XIX wieku, dominium boguchwalskie z wsiami: B??dowa, Lutory?, Zg?obie?, Nosówka, Wo?a Zg?obie?ska i Niechobrz zakupuje rodzina Straszewskich pochodz?ca a? ze Straszewa w p?ockim.
Wa?nym wydarzeniem z dziedziny ?ycia gospodarczego pod koniec XIX w. (1895 r.) by?o poprowadzenie przez wschodnie tereny gminy Boguchwa?a linii kolejowej z Rzeszowa do Jas?a. Wybudowano wtedy stacj? kolejow? w Boguchwale. Lata I wojny ?wiatowej przynosz? kolejne du?e zniszczenia zarówno dworów jak i gospodarstw ch?opskich. Przynajmniej na kilka lat zamar?o ?ycie kulturalne i o?wiatowe. Na rzecz odradzaj?cej si? Polski w 1914 r. in?. Klaudiusz Angerman utworzy? tutaj Dru?yny Bartoszowe, umundurowane i uzbrojone z jego w?asnych ?rodków. Coraz pr??niej rozwija? si? ruch ludowy, w którym aktywny udzia? brali ch?opi z Boguchwa?y, Rac?awówki, Zarzecza, Zg?obnia, Zwi?czycy, Lutory?a, Kielanówki i Niechobrza. Powstanie niepodleg?ego pa?stwa polskiego przynios?o fal? entuzjazmu, który zaowocowa? m.in. oddaniem przez ostatni? w?a?cicielk? Boguchwa?y - Wand? Suszyck? ca?ego maj?tku dworskiego z pa?acem na rzecz Akademii Umiej?tno?ci - celem „... podnoszenia kultury rolnej w nowo odradzaj?cej si? Polsce ..." - a tak?e wybudowaniem nowych szkó? w Boguchwale i Lutory?u.
Tu? przed wybuchem II wojny ?wiatowej, wiosn? 1939 r. in?. St. Syska rozpoczyna rozruch najwi?kszego zak?adu przemys?owego na terenie gminy Boguchwa?a, wybudowanego w ramach COP - Zak?adów Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL. Okupacja hitlerowska rozpocz??a si? na tym terenie 6. IX. 1939 r., kiedy to oddzia?y Wehrmachtu zaj??y wa?niejsze budynki w kilku miejscowo?ciach, szczególnie tych le??cych wzd?u? g?ównej drogi i linii kolejowej do Jas?a. Siedzib? w?adz gminy zbiorczej by?a wtedy Rac?awówka (od 1933 r.), a ta nale?a?a do powiatu rzeszowskiego dystryktu krakowskiego. Lata okupacji hitlerowskiej przebiega?y pod znakiem terroru, wywózek przymusowych do Niemiec oraz kontyngentów nak?adanych na poszczególne wioski. Zag?adzie uleg?a ca?a ludno?? ?ydowska z terenu gminy. W 1940 r. powsta?a na terenie Boguchwa?y organizacja podziemna, której dowódc? zosta? p por. Józef Klimczak.
W 1942 r. organizacja ta zosta?a przemianowana na 39 Placówk? Armii Krajowej, która swoim zasi?giem dzia?ania obj??a: Boguchwale, Budziwój, Lutory?, Niechobrz, Zg?obie?, Mogielnic?, Rac?awówk?, Staroniw? i Zwi?czyc?. W 1944 r. w ramach akcji AK " BURZA" partyzanci z Boguchwa?y wraz z Oddzia?em Batalionów Ch?opskich z Siedlisk i Lubeni stoczyli kilkugodzinn? potyczk? z Niemcami w rejonie m?yna i mostu na Lubczy w Boguchwale. Po wojnie stopniowo nast?pi?a rozbudowa infrastruktury rolnej, a tak?e przemys?owej - szczególnie w samej Boguchwale, która od 1976 r. jest " stolic? " gminy. Powsta?o wiele zak?adów o wa?nym znaczeniu nie tylko dla mieszka?ców samej gminy. Nale?a?oby tu wymieni? obok wspomnianego "Zapelu" -Zak?ady Naprawy Samochodów w Boguchwale (1974 r.), Przesypowni? Cementu (1967 r.) i Wojewódzki O?rodek Doradztwa Rolniczego w tej?e samej miejscowo?ci - dzia?aj?cy od 1975 r. do 1990 pod szyldem Wojewódzkiego O?rodka Post?pu Rolniczego. Us?ugi na rzecz ludno?ci gminy Boguchwa?a ?wiadczy od 1945 r. Spó?dzielnia SCH w Boguchwale ze swoimi agendami w Zg?obniu, Woli Zg?obie?skiej, Rac?awówce i Niechobrzu. Niebagateln? rol? w krajobrazie powojennych przemian na terenie gminy odgrywa Bank Spó?dzielczy w Niechobrzu, ze swoj? prawie 100 letni? tradycj?.

?ród?o:
Wiktor A., Wn?k S.: “Gmina Boguchwa?a nie tylko przewodnik”,
Wyd. Roksana, Krosno 2002.3. Zabytki w Gminie Boguchwa?a

Boguchwa?a – siedziba gminy, le??ca w odleg?o?ci 8 kilometrów od Rzeszowa, rozci?ga si? na znacznym obszarze wokó? szosy Rzeszów-Strzy?ów. Dla wytrawnego turysty jest to miejscowo?? godna zwiedzenia z powodu dwóch obiektów zabytkowych o znacznej warto?ci.Jednym z nich jest zespó? pa?acowy, zlokalizowany na terenie Wojewódzkiego O?rodka Doradztwa  Rolniczego.Pa?ac otacza park od po?udnia i wschodu, ko?ció? od pó?nocy, a zabudowania gospodarcze od zachodu. Sam pa?ac zosta? wybudowany przez pot??nego magnata, ksi?cia Teodora Konstantego Lubomirskiego w 1728 r. z wykorzystaniem murów wcze?niejszego dworu obronnego.Powsta?a wspania?a rezydencja barokowa, jedyna w swoim rodzaju, porównywalna cz?sto z za?o?eniami wilanowskimi. Dzisiaj, pa?ac stanowi fragment wi?kszej, ca?o?ci i sk?ada si? z pawilonu pi?trowego i parterowego ??cznika. W otoczeniu pa?acu znajduj? si? inne zachowane do dzisiaj zabytkowe obiekty zwi?zane z pa?acem: spichlerz murowany z oko?o 1850 r. obecnie mie?ci si? w nim Gminna Biblioteka Publiczna, ogrodzenie z bram? wjazdow? - murowano-?eliwn? 
z po?. XIX w. zrekonstruowan? w 1912 r. oraz kamienna figura ?wi?tego Jana Nepomucena w bezpo?rednim s?siedztwie bramy wjazdowej, pochodz?ca z ko?ca XVIII w. Drugim nie mniej interesuj?cym zabytkiem zwi?zanym z Boguchwa?? jest stary ko?ció? parafialny, przylegaj?cy niemal do pa?acu. ?wi?tynia w stylu pó?nobarokowym zosta?a wzniesiona z inicjatywy ksi?cia Teodora Konstantego Lubomirskiego w 1729 r. Nad wej?ciem do ko?cio?a widoczny herb "?reniawa". Wewn?trz ko?cio?a znajduje si? O?tarz G?ówny z bia?ego marmuru, oraz obraz “Pan Jezus Ukrzy?owany” z I po?. XVIII w. Ko?ció? otoczony jest ogrodzeniem z bram? i dwoma furtkami z po?. XIX w.Przy bramie wjazdowej zachowa? si? herb rodziny Straszewskich - "Rozdarta Strza?a". Niedaleko od niego, w sadzie, budynek plebani z 1729 r. - przebudowany w ko?cu XIX w. i wyremontowany w 1916 i 1998 r. Na terenie Boguchwa?y obecne s? kapliczki - symbol wiary i oddania Bogu. Najstarsza z zachowanych pochodzi z 1801 r., przy ulicy Tkaczowa nr 28, ufundowana zosta?a przez parafian w rocznic? ?wi?ta ko?cielnego.

Lutory? – do centrum wsi prowadzi odga??zienie od szosy Rzeszów-Strzy?ów. W g??bi wioski stoi murowany budynek starej szko?y z 1921 r. Inne ciekawe obiekty to: pozosta?o?ci zabudowa? dworskich z po?owy XIX w. Niedaleko ko?cio?a parafialnego, obok plebani, znajduje si? dawny dom rz?dcy - przebudowany w 1956 r., wyremontowany w 1976 r., murowana kapliczka z 1830 r., na dawnym cmentarzu cholerycznym tzw. "dziale" pod lasem, inne kapliczki datowane s? na I po?. XX w.

Mogielnica – jest najm?odsz? wsi? w gminie, jak i w ca?ym dawnym województwie rzeszowskim. Powsta?a po drugiej wojnie ?wiatowej w 1948 r.  z po??czenia przysió?ków wsi: Boguchwa?a, Lutory? i Niechobrz. W 1982 r. ludno?? wsi wybudowa?a ko?ció? pod wezwaniem Naj?wi?tszej Marii Panny Matki Ko?cio?a. W ko?ciele znajduje si? prezbiterium wykonane z kamienia wapiennego z rze?b? Jezusa Chrystusa Ukrzy?owanego. Po bokach, na kamiennych filarach znajduj? si?  postacie polskich ?wi?tych i b?ogos?awionych, wyrze?bionych z drewna lipowego z polichromi?. ?ciany ko?cio?a zdobi, bardzo oryginalna, Droga Krzy?owa w postaci p?askorze?b z drewna. W ko?ciele znalaz?a tak?e swoje miejsce figura Matki Boskiej Fatimskiej, która znajdowa?a si? na placu ?w. Piotra w Rzymie w czasie zamachu na papie?a Jana Paw?a II.

Zarzecze – wie? po?o?ona wzd?u? odga??zienia drogi Rzeszów - Strzy?ów, za stacj? kolejow? Wis?oczanka, w kierunku Siedlisk, Budziwoja i Tyczyna. Zachowa?o si? w niej kilka drewnianych domów z pocz. XX wieku oraz zagroda, która sk?ada si? z cha?upy, stajni oraz stodo?y, wszystkie obiekty drewniane pochodz? z ok.1880 roku. Na terenie wsi s? jeszcze kapliczki, jedna z 1945 r., a druga z I po?. XIX wieku. Zwi?czyca – wioska po?o?ona najbli?ej granic po?udniowych Rzeszowa, po obu stronach szosy Rzeszów – Strzy?ów. W po?. XVIII wieku, przy dzisiejszej ulicy Starowiejskiej, wybudowany zosta?, przez Joann? von Stein Jettingen – drug? ?on? Jerzego Ignacego Lubomirskiego z Rzeszowa – barokowy pa?ac otoczony okaza?ym parkiem. Budynek by? murowany, pi?trowy z s?siedztwem powozowni. Pa?ac nie zachowa? si?. Obecne ?lady po nim to: fundamenty przy ulicy Jarowej, dawny spichlerz, pozosta?o?ci parku oraz resztki ogrodzenia i bramy wjazdowej od ulicy Dolnej. Dobrze zachowa?y si? kapliczki: z po?owy i ko?ca XIX w. oraz z pocz. XX w. Los oszcz?dzi? te? kilka drewnianych domów, które przy ulicy Jarowej i Starowiejskiej, zachowa?y si? do dzisiaj. Wszystkie pochodz? z prze?omu XIX i XX wieku.

Rac?awówka – wie? le??ca na skrzy?owaniu dróg z Rzeszowa przez Zwi?czyc? do Niechobrza i z Rzeszowa przez Nosówk?, Zg?obie? do Woli Zg?obie?skiej lub Przybyszówki. Poruszaj?c si? szos? przez Rac?awówk? w stron? Nosówki, na wzgórzu widoczny jest zespó? zabytków zwi?zany z ko?cio?em parafialnym w przysió?ku Zabierzów. ?wi?tynia w stylu barokowym. zosta?a wzniesiona przez ksi?cia Jerzego Ignacego Lubomirskiego, w?a?ciciela dóbr rzeszowskich, w 1719 r. Do ko?cio?a przylega kaplica z 1873 r. Zosta?a ona wzniesiona przez Ludwika J?drzejowicza (w?a?ciciela Nosówki) i jego ?on? Helen? D?mbsk?, pe?ni?c rol? mauzoleum rodowego. O?tarz g?ówny ?wi?tyni powsta? tak?e w 1873 r., a nad nim obrazy "Zdj?cie Pana Jezusa z krzy?a" i "Wszyscy ?wi?ci", których autorem jest malarz Tabi?ski z Rzeszowa. Ko?ció? otacza od 1895 r. parkan z ceg?y, fundacji Aleksandra D?mbskiego z Nosówki. Jego oryginalnymi elementami s? trzy kapliczki i trzy bramki. Obok ko?cio?a  znajduje si? dawny budynek kostnicy z prze?. XIX i XX w. prawdopodobnie pozosta?o?? po szpitalu dla ubogich, który istnia? przy ko?ciele zabierzowskim od XVII w. W pobli?u znajduje si? te? XVII wieczna plebania. i kilka cha?up z ko?ca XIX w. oraz zagroda z?o?ona z drewnianego domu i murowanej piwnicy, wszystkie obiekty ?wietnie zachowane, pochodz?ce z 1890 r.

Niechobrz – wie? po?o?ona wzd?u? drogi z Rac?awówki do Czudca. Na terenie wsi s? lokalizowane pozosta?o?ci zespo?u dworskiego, w którego sk?ad wchodz?: dwa budynki dawnych czworaków z oko?o XIX w. i spichlerz z ok. po?. XIX w. Na uwag? zas?uguj? dwa spichlerze wiejskie murowane, pierwszy pochodzi z prze?omu XIX i XX w., drugi datowany na 1883 r., oraz kilka drewnianych domów z ko?ca XIX w. i pocz. XX w. Obecne s? równie? kapliczki, najstarsza pod wezwaniem ?wi?tego Rocha z prze?omu XVIII i XIX w., z interesuj?c? polichromi?. Znajduje si? ona przy lokalnej drodze ??cz?cej Zg?obie? z Niechobrzem. Wzd?u? tej trasy zlokalizowany jest budynek starej szko?y z 1903 r. Niechobrz jest tak?e miejscem kultu Matki Bo?ej. Ka?dego roku za spraw? Sanktuarium Naj?wi?tszej Marii Panny Nieustaj?cej Pomocy przyje?d?aj? do Niechobrza pielgrzymki wiernych z kraju i zagranicy. Wierni bior? udzia? w odpustowych mszach ?wi?tych, które odbywaj? si? w Parku Matki Bo?ej, obok ko?cio?a. Sanktuarium zosta?o wybudowane w latach 1969 – 1971, za? 13 wrze?nia 1987 r. bp Ignacy Tokarczuk na?o?y? korony na skronie Matki Bo?ej i Jezusa, po?wi?cone przez papie?a Jana Paw?a II.

Kielanówka – wie? rozci?ga si? wzd?u? drogi ze Staroniwy (wzd?u? Rzeszowa) w stron? Zabierzowa i Rac?awówki. Po lewej stronie szosy znajduj? si? zabudowania cegielni, a w?ród nich: budynek pieca sprzed 1914 r., hala kolejki, cztery wiaty, dwie wyrabialnie i dwie suszarnie z lat 20-tych XX w. We wsi na uwag? zas?uguj? ponadto kapliczki: jedna z oko?o 1896 r., druga na rozstaju dróg  wiod?cych do Nosówki i Zabierzowa z  zabytkow? figur? ?wi?tego Rocha datowan? na koniec XIX w.

Nosówka – wie? na trasie z Przybyszówki w stron? Zg?obnia i Woli Zg?obie?skiej, le?y na urokliwym wzniesieniu. W bezpo?rednim s?siedztwie nowej szko?y znajduj? si? pozosta?o?ci zespo?u dworskiego,  na który sk?adaj? si?: dwór, czworak, spichlerz oraz dawny budynek gorzelni - wszystkie budynki datowane na II po?. XIX w. W tym samym miejscu znajduje si? krzy? w starodrzewiu z ko?ca XIX w. Za ciekawy nale?y uzna? tak?e budynek dawnej ochronki pochodz?cy z 1906 r.

Zg?obie? – wie? le??ca po obu stronach szosy z Przybyszówki przez Nosówk? do Woli Zg?obie?skiej. We wsi zachowa? si? najstarszy obiekt zabytkowy gminy. Jest nim tzw. “stary dwór”. Odkryty stosunkowo niedawno, wcze?niej by? kilkakrotnie przebudowywany i dlatego na pierwszy rzut oka pozbawiony jest cech stylowego dawnego dworu. Budowa tego renesansowego domu datowana jest na lata 70-te XVI w. i wi??e si? z osob? Anny z Sieniawy Jordanowskiej, która zosta?a wtedy w?a?cicielk? wsi. Pod koniec XVIII dwór zostaje przebudowany na spichlerz. Niedaleko, w pi?knym starodrzewiu obok szko?y podstawowej umiejscowiony jest “nowy dwór” pochodz?cy z ko?ca XVIII lub pocz. XIX wieku. Zbudowany zosta? przez rodzin? Straszewskich w stylu neoklasycystycznym. Wa?nym obiektem zabytkowym jest tak?e ko?ció? parafialny. Wybudowany zosta? w 1741 roku staraniem ksi?cia Teodora Konstantego Lubomirskiego. Obecny wygl?d przybra? w latach 1913-1928 staraniem ówczesnego proboszcza Dzier?y?skiego i parafian. Jego wystrój wewn?trzny zachowuj?cy w elementach cechy wczesnobarokowe, a nawet roma?skie, w czasach przebudowy nabra? kolorytu swoistego neorenesansu. Ko?ció? wyposa?ony jest w cztery o?tarze. Na szczególn? uwag? zas?uguje olejny obraz Chrystusa Ukrzy?owanego znajduj?cy si? w górnej cz??ci nastawy o?tarzowej. Autorem tego obrazu jest nieznany w?oski mistrz z XVI w. Uzupe?nieniem obiektów zabytkowych s? kapliczki: pod wezwaniem ?w. Marka z II po?. XIX w. oraz kapliczka  z pocz. XIXw.

Wola Zg?obie?ska – wie? najbardziej wysuni?ta w kierunku pó?nocno-zachodnim gminy Boguchwa?a, le?y na przed?u?eniu szosy z Rzeszowa przez Przybyszówk?, Nosówk? i Zg?obie?, ok. 18 km od miasta. W wiosce zachowa?o si? kilka drewnianych domów z pocz. XX wieku oraz kapliczki, w?ród których wyró?nia si? kapliczka datowana na I po?. XIX w. i po?wi?cona Matce Boskiej oraz kapliczka pochodz?ca z II po?. XIX w.

?ród?o:
Wiktor A., Wn?k S.: “Przewodnik po Gminie Boguchwa?a”, Wyd. Roksana, Krosno 1998,
Wiktor A., Wn?k S.: “Gmina Boguchwa?a nie tylko przewodnik”, Wyd. Roksana, Krosno 2002. 4. Szlaki turystyczne piesze i rowerowe

Na rowerowym szlaku
Je?eli chcesz czynnie odpocz?? i obcowa? z natura zapraszamy na tras? rowerow? po naszej gminie. W  tym celu oznakowali?my 45 kilometrowy szlak biegn?cy najpi?kniejszymi zak?tkami gminy Boguchwa?a. Unikaj?c m?cz?cej jazdy ruchliwymi drogami asfaltowymi, mo?esz w?drowa? na rowerze ?cie?kami i drogami polnymi oraz duktami le?nymi. Na 45 km trasy tylko 6 km przebiega ma?o ruchliwymi drogami asfaltowymi. Blisko?? Rzeszowa i pi?kno krajobrazu zach?ca do organizowania wycieczek. Chcemy pokaza? najatrakcyjniejsze miejsca, pi?kne zabytki i wspania?e panoramy. Gmina Boguchwa?a charakteryzuje si? ciekawym i zró?nicowanym ukszta?towaniem terenu. Falista rze?ba przecinana dolinami osi?ga ?rednio 200 do 300 m n.p.m., wznosz?c si? w rejonie Niechorza na ponad 400 m n.p.m., i znacznie obni?aj?c si? w dolinie Wis?oka. G?ówn? atrakcj? naszego szlaku jest pi?kno krajobrazu. Szczególnie wspania?e panoramy rozci?gaj?ce si? ze wzniesie? w Niechorzu i Woli Zg?obie?skiej. Na jednym z najbardziej widokowych miejsc w Niechorzu w 2000 r. ustawiono 15 metrowy krzy? milenijny. Równie? w ni?ej po?o?onych miejscach rozci?gaj? si? wspania?e widoki. Walory turystyczne naszego szlaku podnosz? cz?sto wyst?puj?ce stare kapliczki i krzy?e przydro?ne. Mimo wkraczaj?cej na teren naszej gminy urbanizacji mo?na tu jednak spotka? pozosta?o?ci architektury ludowej, cz?sto krytej s?omian? strzech?. Jednym z miejsc godnym zatrzymania si? jest pomnik na ?cie?kach (Wola Zg?obie?ska)gdzie Niemcy w 1943 r. zamordowali 43 niewinne osoby. Trasa zaczyna si? przy obwodnicy Rzeszowa i biegnie droga powiatow? w kierunku Kielanów, a ko?czy si? przy ?cie?ce dydaktycznej prof. B. Szafera. ?cie?k? t? mo?na dojecha? w rejon Lisiej Góry i zapory na Wis?oku. Na szlaku przygotowano wiaty pod którymi mo?na odpocz??, schroni? si? przed deszczem i s?o?cem, rozpali? ognisko a nawet rozbi? namiot.

Szlaki piesze
Przez gmin? przebiega najbardziej malownicza cz??? popularnego szlaku turystycznego (?ó?tego) o nazwie "Dooko?a Rzeszowa". Jego zaliczenie daje uprawnienia do otrzymania odznaki turystycznej PTTK. Obok niego przedstawione zosta?y tu dwie trasy wycieczkowe, nie znakowane, zwi?zane bezpo?rednio z Boguchwa?a i jej najbli?szymi okolicami.

Trasa numer 1 - "Spacerkiem po zabytkach Boguchwa?y"
Wycieczk? rozpoczynamy w rejonie mostu na Lubczy w tzw. Boguchwale Dolnej. W tym miejscu w czasie II wojny ?wiatowej partyzanci BCH i 39 Placówki AK stoczyli w lipcu 1944 r. potyczk? z Niemcami. Kierujemy si? dalej ulic? Cich?, mijaj?c po lewej stronie dawny m?yn, a pó?niej gorzelni?, po prawej za? stronie stadion LKS "Motor". Dochodzimy do ulicy Tkaczowa, któr? idziemy oko?o 300 metrów, skr?caj?c pó?niej w wylot ulicy Grunwaldzkiej. Id?c dalej ulic? (dawny stary trakt przez wie?), mijamy zabytkowy dom drewniany nr 22 z 1890 r, kapliczk? z 1879 r ufundowan? przez Piotra i Agat? Tobiaszów, oraz Micha?a Majchrzyckiego z wizerunkiem Matki Boskiej i w pobli?u domu parafialnego kolejn? kapliczk? z 1901 nr pos. 78. Ulica skr?ca w prawo, zostawiaj?c po lewej stronie stary ko?ció? parafialny, otoczony murem fundowanym przez Straszewskich z po?owy XIX w, a po prawej stronie w otoczeniu jab?oni zabytkow? plebani? z XVIII wieku. Przechodzimy w pobli?u pomnika Grunwaldu wzniesionego w 1910 r. z inicjatywy i finansowego wsparcia in?. Klaudiusza Angermana i znajdujemy si? przy bramie dawnego, g?ównego wjazdu do zespo?u pa?acowego. Spotykamy tu figur? ?w. Jana Nepomucena. Mijaj?c przystanek MPK - "Grunwald" docieramy do pa?acu w Boguchwale - podziwiaj?c pozosta?o?ci wspania?ego drzewostanu dawnego parku dworskiego.

Trasa nr 2 - "Dolin? Wis?oka" - Rzeszów - Boguchwa?a. (7 km)

Doje?d?amy do Rzeszowa i tu kierujemy si? w stron? "Olszynek" przy ul. Chopina. W pobli?u Filharmonii Rzeszowskiej skr?camy w lewo i dochodzimy do Wis?oka. Dalej idziemy wzd?u? jego biegu w miar? wygodnym deptakiem, a? dochodzimy do zapory. Nast?pnie obok zalewu, mijamy dawne k?pielisko i rejon tzw. Lisiej Góry. Id?c dalej dochodzimy do ogrodzenia Zak?adu Uj?cia i Uzdatniania Wody, omijamy je drog? poln? w prawo - obok ogródków dzia?kowych. Dochodz?c do Wis?oka idziemy jego brzegiem - wa?em ochronnym i dochodzimy do Boguchwa?y niedaleko tzw. betoniarni. Wycieczk? mo?na zako?czy? na wysepce le??cej niedaleko pa?acu, w miejscu dawnego stawu.

Trasa nr 3 - "Zwiedzamy gmin?" - Boguchwa?a - Rac?awówaka -Zabierzów - Zg?obie? Niechobrz - Mogielnica (14 km).
W Boguchwale po przej?ciu przez tory kierujemy si? wzd?u? ul. Bocznej, dochodz?c do rzeczki Lubcza. Droga nast?pnie skr?ca w lewo mi?dzy polami Boguchwa?y i tzw. Zagród, oraz Zwi?czycy - ca?y czas idziemy lewym brzegiem Lubczy - dochodz?c do asfaltowej drogi Rac?awówka - Niechobrz. Teraz idziemy w kierunku Niechobrza i za piekarni? skr?camy w prawo w kierunku stadionu. Przechodzimy obok niego, a nast?pnie skr?camy w lewo, poln? drog? obok zabudowa? Radzie?ówki (przysió?ek). St?d rozci?ga si? ?adny widok na ko?ció? w Zabierzowie z XVIII w. Ta polna droga prowadzi nas do innej "wyszutrowanej" mi?dzy Zg?obniem a Niechobrzem. Na krzy?ówce skr?camy w prawo i dochodzimy do Zg?obnia ko?o szko?y. Ze Zg?obnia idziemy ubitym traktem do Niechobrza (trasa pielgrzymów z Kultu Maryjnego w Niechobrzu). Traktem tym z Niechobrza po zwiedzeniu Sanktuarium NMP Nieustaj?cej Pomocy z obrazem i ?wi?tyni? z 1969 r. dochodzimy do Mogielnicy. Powrót autobusem MPK nr 33 do Rzeszowa.

Trasa nr 4  - "Z Boguchwa?y do Czudca" - Boguchwa?a - Mogielnica - Lutory? - Czudec (13 km)
Wyj?cie z Boguchwa?y w kierunku radiostacji tzw. "Korei" w rejonie przysió?ka Gaj, i dalej posuwaj?c si? wzd?u? jej ogrodzenia dochodzimy do wzniesienia nad wsi? Mogielnica. Schodzimy do tej wsi i nast?pnie kierujemy si? na ko?cowy przystanek MPK. Dalej wzd?u? ?ó?tego szlaku, pi?knym lasem, w kierunku po?udniowym docieramy do granic Lutory?a. Za Lutory?em na polance z figurk? jest skrzy?owanie szlaków ?ó?tego z czarnym. Schodzimy ze wzgórza za szlakiem czarnym w stron? Czudca. W samym miasteczku ciekawym do zwiedzenia jest ryneczek ze star? zabytkow? zabudow? oraz ko?ció? parafialny z I pó?. XVIII w. Powrót PKS lub poci?giem. Tras punktowa do GOT.

Trasa nr 5 - "Przez bukowe lasy" - Wisloczanka - Dzia?y Babickie - Lutory? - Mogielnica (12 km)
Od pocz?tku trasy prowadzeni jeste?my ?ó?tym szlakiem tzw. "Dooko?a Rzeszowa" poprzez wzniesienia, ost?py le?ne, g??bokie jary i strumienie. Wycieczka tym odcinkiem szlaku ?ó?tego wiosn? lub jesieni? mo?e dostarczy? wielu wra?e? mi?o?nikom pi?knych krajobrazów. Z Wis?oczanki idziemy wzd?u? g?ównej drogi w kierunku Babicy, by nast?pnie skr?ci? w prawo mi?dzy zabudowania i przez w?wóz, a nast?pnie utwardzon? drog? pod lini? wysokiego napi?cia dotrze? do lasu. Lasem dojdziemy na skraj Lutory?a, a pó?niej do Mogielnicy, sk?d autobusem MPK nr 33 mo?emy wróci? do Boguchwa?y.

Trasa nr 6 - "Na ?ó?tym szlaku" Mogielnica - Niechobrz Górny - Zg?obie? (8 km)
Z ko?cowego przystanku MPK nr 33 w Mogielnicy idziemy w gór? wsi za ?ó?tym szlakiem, który doprowadzi nas do drogi polnej wiod?cej przez wzniesienie, a nast?pnie pokonuj?c wzgórze 402 m. n.p.m. i Wielki Dzia?, skr?camy w prawo i dochodzimy do drogi asfaltowej z Niechobrza do Czudca. Id?c przez wie? Niechobrz mijamy niewielk? cegielni?, by zag??bi? si? w lasy Zg?obie?skie, z których do celu ko?cowego, czyli Zg?obnia jest ju? niedaleko. W Zg?obniu warto zwiedzi? ko?ció? parafialny, dwór oraz park..: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.006 secs