G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Polityka prywatno?ci

Polityka Prywatno?ci Podkarpackiego Portal Turystycznego www.ePodkarpacie.com

Czytaj?c, przegl?daj?c czy u?ywaj?c serwis internetowy ePodkarpacie.com lub prenumeruj?c elektroniczne czasopisma oraz dokonuj?c wpisu do bazy danych portalu (katalogu ofert) akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatno?ci. Firma AgroMedia jako w?a?ciciel Portalu ePodkarpacie.com (zwanego dalej: Podkarpacki Portal Turystyczny w skrócie - PPT) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatno?ci. Ka?d? osob? wykorzystuj?c? w jakikolwiek sposób PPT obowi?zuje aktualna Polityka Prywatno?ci. Nasz? zasad? jest: nie sprzedajemy i nie udost?pniamy osobom trzecim danych personalnych ani adresów e-mail  u?ytkowników serwisu ePodkarpacie.com
Je?li nie zgadzasz si? z nasz? Polityk? Prywatno?ci prosz? nie odwiedza? serwisu www.ePodkarpacie.com i nie korzysta? z darmowych b?d? p?atnych wpisów do katalogu ofert turystycznych, forum, ksi?gi go?ci, konkursów itp.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z PPT mo?esz zosta? poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wype?nienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które b?dziesz proszony to w wi?kszo?ci przypadków imi?, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynno??, któr? te dane dotyczy?y. Podmiot prowadz?cy platform? nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udost?pnia w jakiejkolwiek formie zgromadzonych danych osobowych u?ytkowników.

Subskrypcja bezp?atnego elektronicznego biuletynu „NOWO?CI PPT”
Zaprenumerowanie elektronicznego i bezp?atnego czasopisma „Nowo?ci PPT” wymaga podania danych osobowych w jakimkolwiek z formularzy dost?pnych na stronie PPT a w szczególno?ci:
• W formularzu dodawania oferty do katalogu ofert turystycznych
• W formularzu konkursowym (udzia? w konkursie)
• W formularzu rejestracyjnym forum
• W formularzu Ksi?gi Go?ci
Uzyskane w ten sposób dane s? dodawane do listy mailingowej elektronicznego biuletynu „Nowo?ci PPT”. Adres e-mail jest niezb?dny do tego, aby mo?na by?o wys?a? danemu czytelnikowi czasopismo.

P?atne wpisy do katalogu ofert
Wykupienie p?atnego wpisu w PPT wymaga podania w odpowiednim formularzu pe?niejszych danych adresowych.

Niezapowiedziane Wiadomo?ci
PPT zastrzega sobie prawo do wysy?ania niezapowiedzianych wiadomo?ci osobom, których dane kontaktowe zosta?y pozyskane  dzi?ki dzia?alno?ci zwi?zanej z prowadzenie Portalu. Pod tym okre?leniem rozumiemy informacje odnosz?ce si? bezpo?rednio do zawarto?ci serwisu PPT (np. zmiany, wewn?trzne promocje, nowo?ci, konkursy), nie komercyjne listy (np. ?yczenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsy?ka zosta?a op?acona przez sponsora wspieraj?cego PPT. Informacje komercyjne s? wysy?ane sporadycznie - nie cz??ciej ni? raz na tydzie? (w praktyce ograniczaj? si? do wysy?ek raz na kilka tygodni).

Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane przy okazji wysy?ania komentarzy do artyku?ów, na Podkarpackim Forum Turystycznym oraz w Galerii zdj??, Kartek i Tapet dost?pne s? dla wszystkich odwiedzaj?cych stron?. Nie ma mo?liwo?ci  pe?nego zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystaj? do przes?ania Wam nieokre?lonych informacji. Dlatego dane te nie podlegaj? Polityce Prywatno?ci. Adresy email podane w Katalogu ofert  turystycznych zosta?y ukryte i zaszyfrowane aby zapobiec ?ci?ganiu tych adresów przez programy komputerowe i osoby niepowo?ane, których zamiarem by?oby wysy?anie tzw. Spamu o tre?ci nie zwi?zanej z PPT oraz bez naszej zgody.

Inne formularze
Formularze znajduj?ce si? go?cinnie na serwisie PPT, ale dotycz?ce us?ug i produktów nieobs?ugiwanych przez PPT nie podlegaj? Polityce Prywatno?ci a za przekazane za ich po?rednictwem dane nie ponosimy odpowiedzialno?ci.

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary PPT mog? wykorzystywa? cookies, czyli ma?e pliki tekstowe wysy?ane do komputera internauty identyfikuj?ce go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.  Dzi?ki cookies niektóre informacje pokazuj? si? wy??cznie i tylko raz dziennie osobom odwiedzaj?cym serwis PPT. Warunkiem dzia?ania cookies jest ich akceptacja przez przegl?dark? i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy
Polityka Prywatno?ci nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane s? na stronach PPT lub w elektronicznej gazetce „Nowo?ci PPT”.

Wy??czenie Odpowiedzialno?ci
Podkarpacki Portal Turystyczny zosta? stworzony, aby pomaga? obiektom turystycznym w dotarciu do szerokiego grona internautów a internautom dotarciu do poszukiwanych informacji. Informacje i porady, które udost?pniamy powinny by? szczegó?owo analizowane, porównywane z w?asnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami. Nie ponosimy odpowiedzialno?ci za szkody powsta?e w wyniku opierania si? o informacje zawarte w naszym serwisie. Opinie wyra?one przez spo?eczno?? na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze s? zgodne z nasz? w?asn?. PPT  oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialno?ci za zamieszczone reklamy. Kupuj?cy powinien by? ostro?ny odpowiadaj?c na reklam?, b?d? wysy?aj?c pieni?dze. Wprawdzie przyk?adamy spor? wag? do tego, aby reklamodawcy, którzy publikuj? tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie mo?emy odpowiada? za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegó?y oferty ka?dego reklamodawcy mo?na uzna? za pewne tylko w momencie publikacji.

Zespó?:
Podkarpacki Portal Turystyczny
www.ePodkarpacie.com

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs