Bezpartyjny kandydat Bieszczadów do Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego w Rzeszowie

Ogłoszenie Wyborcze

Poz. 5 na liście nr 10 Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe Prawicy
Stanisław Orłowski, wiek: 52 lata, ur. w Sanoku, zna znakomicie Bieszczady i ich problemy.
W Bieszczadach i na Podkarpaciu znany jako świetny przewodnik beskidzki, przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego i pilot wycieczek, przodownik turystyki górskiej i pieszej, znakarz szlaków górskich, autor publikacji o tematyce krajoznawczej, historycznej wychowawczej, współzałożyciel kilku stowarzyszeń m.in. Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim w Lesku, Stowarzyszenia Quo – Vadis w Rudence, Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty” w Sanoku, Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej „Bieszczady” w Sanoku, zaangażowany w promocję i rozwój gospodarki turystycznej w regionie. W 1978 r. (w wieku 24 lat) zasłynął ze zdobycia „Złotego Lauru Przewodnickiego” i
I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Przewodników PTTK.

S t a n i s ł a w O r ł o w s k i
jest mgr historii i emerytowanym nauczycielem Szkoły Podstawowej w Orelcu. Zdobył uznanie jako jej dawny dyrektor i nauczyciel wytrwale walczący o poprawę warunków edukacji dzieci ze wsi, uparcie forsujący ideę szkoły autorskiej, uspołecznionej i lubianej przez uczniów. Ukończył wiele form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i przez 8 lat pełnił z wyboru funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty Zarządu Krajowego ZMW w Warszawie zdobywając uznanie władz oświatowych dla wielu nowatorskich pomysłów.
W uznaniu kompetencji w 1990 r. na prośbę krośnieńskiego kuratora oświaty zorganizował Sanocką Delegaturę Nadzoru Pedagogicznego i był jej pierwszym dyrektorem. Po 4 latach przeszedł do pracy w Kuratorium Oświaty w Krośnie kierując Wydziałem Wychowania i Opieki. Po utworzeniu Województwa Podkarpackiego wrócił do macierzystej szkoły w Orelcu poświęcając się pracy wychowawczej z młodzieżą i regionalizmowi.

Po przejściu na wcześniejszą emeryturę nauczycielska zaangażował się w wiele społecznych inicjatyw podejmowanych przez stowarzyszenia lokalne i regionalne. Za zasługi w promocji regionu, publikacje i opracowania krajoznawcze był nagradzany: w 1996 r. orderem wdzięczności społecznej za działalność na rzecz środowiska, w 1998 r. dyplomem Wojewody Krośnieńskiego za działalność w popularyzacji turystyki w województwie krośnieńskim, w 1998 r. odznaką „Za zasługi dla Turystyki” Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki” w Warszawie, w 2001 r. statuetką Marszałka Województwa Podkarpackiego za zasługi w promocji turystyki. W 2000 r. powołany został przez Wojewodę Podkarpackiego na egzaminatora przewodników turystycznych i funkcję tę pełni do dziś.

Mimo przejścia na emeryturę pracuje społecznie i kształci się nadal. W latach 2004 – 2006 uzyskał certyfikaty: „Metody podnoszenia jakości w turystyce i w uzdrowiskach” Instytutu Turystyki Krakowie i Associazione Volontari per il Servizio Internationale (2004), „Turystyka na obszarach wiejskich” (2005) i Podnoszenie jakości w turystyce” Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie (2006). Wieloletnią działalnością społeczną związał się ze środowiskami stowarzyszeń Sanoka, Leska, Ustrzyk Dolnych i wielu bieszczadzkich miejscowości.

W chwili obecnej mieszka w Orelcu, prowadzi własne gospodarstwo agroturystyczne „Szept”, wiele czasu poświęca na szkolenie kadr turystycznych dla potrzeb regionu i jego promocję, a od 2003 r. pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty” w Sanoku. Jest też autorem wielu tekstów i zdjęć w lokalnych i regionalnych portalach internetowych oraz autorem licznych publikacji krajoznawczych w czasopismach specjalistycznych.

W Sejmiku Samorządowym Województwa Podkarpackiego pragnie być rzecznikiem mieszkańców powiatów Bieszczadów, a także regionu Beskidu Niskiego i Pogórza Karpackiego zabiegając o środki finansowe na ich wszechstronny rozwój. Posiada ku temu odpowiednie wykształcenie i najwyższe w regionie Bieszczadów uprawnienia turystyczne.

W 2006 r. uczestniczył w opracowaniu nowej Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 przygotowanej na zlecenie Ministra Gospodarki dla potrzeb finansowania regionu w tym okresie przez UE. Znając jej założenia i ideę chciałby współpracować ze stowarzyszeniami, przedsiębiorcami oraz nowo wybranymi władzami samorządowymi w zakresie pozyskiwania dużych unijnych środków pomocowych na rozwój gospodarczy południowych powiatów Podkarpacia i rozwój gospodarki turystycznej w regionie.

W okresie najbliższych 8 lat Województwo Podkarpackie – według założeń nowej strategii – ma szansę zostać Europejskim Centrum Turystyki Aktywnej. Pomyślna realizacja założeń strategii rozwoju regionu jest wielką szansą na szybką poprawę warunków życia wszystkich mieszkańców tego pięknego zakątka Polski, a zwłaszcza mieszkańców obszarów górskich, w tym przede wszystkim Bieszczadów. W koncepcji tej mają pełnić jedną z kluczowych ról i umożliwiać przepływ dużych rzesz turystów na wschód i południe Europy.

Do Sejmiku Samorządowego Województwa Podkarpackiego kandyduje jako bezpartyjny przedstawiciel regionu bieszczadzkiego z listy Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe Prawicy wraz z bezpartyjnymi – niezależnymi kandydatami znanymi z wielu osiągnięć i dokonań w swoich środowiskach. (www.kwspsp.pl)