Nowa ścieżka w rezerwacie MÓJKA

Dnia 15 listopada zakończono budowę nowej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w rezerwacie „Mójka” w Leśnictwie Kąkolówka. Uroczyste otwarcie przewidywane jest w okresie wiosennym. Oczywiście wszystkich miłośników zimowych i błotnistych wędrówek zapraszamy już dzisiaj do odwiedzania obiektu.
Ścieżka jest efektem bardzo dobrej współpracy pomiędzy Nadleśnictwem, U.G. Błażowa i WFOŚiGW w Rzeszowie.
Wraz z budową ścieżki został wydany folder zawierający podstawowe dane o Gminie Błażowa, oraz Rezerwacie „Mójka”(min. informacje o trasach, tematy tablic edukacyjnych).

Na nowej ścieżce przygotowano dwa warianty tras przejścia.
„Szlak bobra” krótszy przeznaczony dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów, na szlaku tym skoncentrowano większość urządzeń oraz tablice edukacyjne.

Tematy tablic na szlaku bobra:
1 Układ piętrowy lasu
2 Naturalne odnowienie lasu
3 Narodziny łąki
4 Drzewa liściaste i iglaste
5 Owady w lesie
6 Murszejące drzewo
7 Sukcesja lądowa i wodna
8 Płazy
9 Ekosystem
10 Architekt –bóbr europejski
11 Gady
12 Życie społeczne mrówek
13 Mikoryza – symbiotyczna zależność
14 Formy i cele ochrony przyrody

Trasa ta oznaczona jest kolorem czerwonym, przewidywany czas przejścia około 2 godziny.
„Szlak jelenia” jest szlakiem dłuższym i trudniejszym do przejścia. Przeznaczony jest dla młodzieży oraz starszych turystów, którzy cenią sobie długie wędrówki po leśnych ostępach. Przez jary i potoki szlak ten wiedzie do „Błędnego Kamienia” i zataczając pętlę łączy się ponownie ze „Szlakiem bobra”.
Kolor szlaku żółty, przewidywany czas przejścia 4-5 godzin.
Serdecznie zapraszamy do zwiedzania rezerwatu. Pamiętajmy jednak o obowiązujących tam przepisach i o tym, że po nas przyjdą inni i też chcieliby zobaczyć piękną przyrodę.

Rezerwat „Mójka” leży w granicach Hyżnieńsko – Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Powierzchnia rezerwatu wynosi 288,73 ha (wg planu urządzania lasu). Do najcenniejszych elementów przyrody rezerwatu, stanowiący główny przedmiot ochrony, należą ekosystemy leśne tworzone przez lasy jodłowe ze znacznym udziałem buka.
Na uwagę zasługuje obecność wilgotnego podzespołu żyznej buczyny karpackiej z czosnkiem niedźwiedzim, a także nadrzecznej olszyny górskiej. Cenną fitocenozą jest również grąd subkontynentalny.
Różnorodność biocenotyczną podnosi także obecność zbiorowisk łąkowych, szuwarowych i wodnych z charakterystyczną dla nich roślinnością.
Bogactwo florystyczne wyraża się obecnością 340 gatunków roślin naczyniowych, w tym 24 chronionych.
Interesująca jest fauna omawianego obiektu, na czele z bobrem europejskim, z pozostałych gatunków należy wymienić: dzięcioła trójpalczastego, gila, krzyżodzioba świerkowego, salamandrę plamistą.
Na terenie rezerwatu pojawia się również bocian czarny.
W rezerwacie można odnaleźć kilka interesujących elementów przyrody nieożywionej. W oddziale 86b, na skraju lasu znajduje się skała „Błędny kamień” od 1982 roku pomnik przyrody nieożywionej, na granicy oddziałów 84h oraz 87a, w dolinie potoku znajduje się rumowisko skalne z naniesionych przez potok różnej wielkości głazów i kamieni.