Konkurs na najlepszy produkt turystyczny 2009

Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzację, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych.

W ramach Konkursu przyjmowane są zgłoszenia zgodne z definicją produktu turystycznego w poniższych kategoriach:
a) Produkt turystyczny – Wydarzenie – charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni.
b) Produkt turystyczny – Impreza – składa się z kilku usług lub usług i dóbr materialnych (rzeczy) oferowanych przez organizatorów turystyki.
c) Produkt turystyczny – Obiekt – charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących skupionych w jednym miejscu (obiekcie) mający z punktu widzenia kartograficznego charakter punktowy.
d) Produkt turystyczny – Szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów związanych z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą.
e) Produkt turystyczny – Obszar – wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretną lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi.

Nagrodą główną w Konkursie, ufundowaną przez POT dla produktu turystycznego, który został wyróżniony „Złotym Certyfikatem” będzie kampania promocyjna, w ramach której zakłada się wykorzystanie wybranych narzędzi marketingowych:
• reklamę w telewizji,
• reklamę w radio,
• reklamę outdoorową,
• reklamę w mediach elektronicznych,
• reklamę w gazetach i czasopismach ogólnopolskich,
• przygotowanie i dystrybucja przez POT materiałów drukowanych nt. produktów oraz za pośrednictwem Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej za granicą,
• podróże studyjne,
• reklamę w wydawnictwach POT,
• rekomendację przez POT wśród przedsiębiorstw turystycznych prowadzących turystykę przyjazdową do Polski.

Produkty turystyczne wyróżnione Certyfikatem POT zostaną włączone w wybrane przez POT działania promocyjne jak np.:
• włączenie informacji nt. produktów w ramach kampanii promocyjnych prowadzonych przez POT,
• informacje na stronach internetowych POT w tym także gazety elektronicznej „Aktualności Turystyczne” ,
• promocja mailowa skierowana do określonej grupy odbiorców,
• reklama w wydawnictwach POT zgodnie z planami finansowymi i merytorycznymi POT na dany rok,
• rekomendacja przez POT wśród przedsiębiorstw turystycznych prowadzących turystykę przyjazdową do Polski.

Ponadto wszystkie produkty turystyczne wyróżnione Certyfikatem POT oraz produkt wyróżniony „Złotym Certyfikatem” otrzymają zgodę na posługiwanie się logo Certyfikatu POT oraz logo „Polska” w swoich materiałach promocyjnych.

Prawo zgłaszania kandydatur do Konkursu przysługuje samorządom terytorialnym i gospodarczym, lokalnym organizacjom turystycznym, instytucjom i twórcom produktów turystycznych, stowarzyszeniom i fundacjom turystycznym, przedsiębiorcom prywatnym, a także organizatorom turystyki.

Ocena merytoryczna zgłoszeń będzie dokonana na podstawie poniższych kryteriów:
1. Atrakcyjność produktu turystycznego z punktu widzenia turystów;
2. Oddziaływanie na zjawisko sezonowości (termin realizacji i długość funkcjonowania produktu w ciągu roku);
3. Dostępność, różnorodność, spójność oferty turystycznej produktu turystycznego na rynku turystycznym w kraju i za granicą (stopień komercjalizacji produktu turystycznego);
4. Efektywność montażu finansowego na rozwój produktu (m.in. różnorodność źródeł
i sposobów finansowania, wielkość nakładów);
5. Dynamika ruchu turystycznego związana z produktem turystycznym;
6. Zgodność ze Strategią Marketingową Polski oraz regionalnymi programami rozwoju produktów turystycznych;
7. Sposób funkcjonowania i perspektywy dalszego rozwoju (m.in. kwestie własności, zarządzania, współpracy – sieciowość);
8. Generowanie rozwoju ekonomicznego obszaru produktu turystycznego;
9. Przygotowanie formalne wniosku.

Wypełniony formularz (Karta Zgłoszenia nr 1 lub nr 2 – etap regionalny) należy wysłać drogą e-mailową: [email protected] oraz drogą pocztową wraz z wszelkimi załącznikami (materiałami promocyjnymi) na adres siedziby Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, z dopiskiem na kopercie „Najlepszy produkt turystyczny 2009 – półfinał” w terminie do 31 sierpnia 2009 r.
Regulamin oraz Karty Zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej PROT: www.podkarpackie.travel.pl.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie i zgłaszania swoich propozycji!

Z wyrazami szacunku

Jan Sołek – Prezes PROT