Nowa Strona Towarzystwa Opieki nad Zabytkami – Bieszczady

Oddział Bieszczadzki Towarzystwa Opieki nad Zabytkami na swoje 25-letnie urodziny uruchomił nową stronę internetową. Jej autorami są Tomek Dembicki i Bogdan Augustyn. Ten zgrany duet nie pierwszy raz udowodnił, że jak się chce to wiele można zdziałać i to w niebanalny sposób. T. Dembicki stworzył swoistą i oryginalną szatę graficzną, a B. Augustyn zadbał o treść merytoryczną portalu. Można w nim znaleźć kawał historii oraz opisów i relacji z ratowania dziedzictwa kulturowego Bieszczadów. Sporo miejsca poświecono wyjazdom na Kresy i problematyce ochrony zabytków na Ukrainie. Jeden dział poświęcony jest wyłącznie Rocznikowi Historycznemu „Bieszczad”, który liczy już sobie 15 tomów. Strona nadal się rozbudowuje. Zapraszamy: www.tonzbieszczadzki.pl
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami jest ogólnopolską organizacją pozarządową. Oddział Bieszczadzki został powołany 28 września 1985 r., a zarejestrowany 20 grudnia tegoż roku. Statutowym celem Towarzystwa jest podejmowanie działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony zabytków oraz pobudzanie inicjatywy społecznej w kierunku organizowania akcji ochrony zabytków jako dóbr kultury narodowej. Oddział Bieszczadzki TOnZ realizuje swoje cele w szczególności przez:
– otaczanie bezpośrednią opieką obiektów i zespołów zabytkowych oraz w miarę możliwości podejmowanie prac konserwatorskich pod nadzorem państwowej służby konserwatorskiej,
– krzewienie wiedzy o zabytkach oraz interweniowanie w przypadku ich zagrożenia,
– współpracę z podobnymi instytucjami i organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi,
– wydawanie własnego czasopisma i innych publikacji
– uświadamianie potrzeby i znaczenia społecznej opieki nad zabytkami.
Oddział zrzesza na terenie Bieszczadów około 50 osób, które społecznie zajmują się koordynacją działań na rzecz ochrony zabytków poprzez systematyczną inwentaryzację zasobów kultury materialnej podlegających ochronie z mocy prawa, jak również obiektów i przedmiotów, które dotychczas nie uzyskały miana obiektów zabytkowych. Członkowie TOnZ zaangażowani są bezpośrednio w prace remontowe i konserwacyjne. Aktywność nasza zmierza do nawiązania stałej współpracy z podobnymi organizacjami lub stowarzyszeniami na terenie Słowacji, Ukrainy, Węgrzech celem wymiany doświadczeń i koordynacji działań na rzecz ochrony zabytków, zwłaszcza na terenach przygranicznych.