Pamiętajmy o zmianie regulaminu Bieszczadzkiego Parku Narodowego – zakaz wprowadzania psów do Parku

Publikujemy oficjalne stanowisko Parku przesłane dla czytelników naszego portalu przez Ośrodek Informacyjny Edukacyjno w Lutowiskach. Oświadczenie to stanowi załącznik do Regulaminu dla Zwiedzających Bieszczadzki Park Narodowy w 2004 roku.
Punkt 6 Regulaminu określa między innymi:
W Parku jest zabronione:
„Wprowadzanie psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych w planie ochrony oraz psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas”.
Jest to przepis zacytowany dosłownie z art. 15 ust l ptkt. 16 ustawy z 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody /DZ.U. Nr 92 póz. 880/.
Plan ochrony /projekt/ dopuszcza następujące miejsca wyznaczone do wprowadzania psów w
obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego objęte ochroną ścisłą i czynną:
– drogi i szlaki turystyczne piesze w obszarze dolin do dolnej granicy lasu,
– dojścia do schronisk:
Przełęcz Wyżną – schronisko na Połoninie Wetlińskiej,
Przełęcz Wyżniańska — schronisko Pod Małą Rawką,
dojście do schroniska Przysłup — Koliba od Dwemika i Bereżek.
Psy z uwagi na bezpieczeństwo ludzi oraz możliwość kontaktu z dzikimi zwierzętami winny
być prowadzone na smyczy i w kagańcu.
Za szkody wyrządzone prze psy ludziom i przyrodzie odpowiadają ich właściciele.

Ustrzyki Górne, 1 czerwca 2004r.
Ustalenia zatwierdził do czasu
zatwierdzenia Planu Ochrony
DYREKTOR Jan Komornicki