Przybędzie lasów na Podkarpaciu

W roku ubiegłym w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Lasy Państwowe były ustawowo zobowiązane do wykonania planów zalesień gruntów rolnych, należących do osób prywatnych. Nadleśnictwa podległe Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie sporządziły aż 233 takie plany. Prócz części ogólnej obejmują one szczegółowy opis przeprowadzenia prac zalesieniowych łącznie ze składem gatunkowym, sposobem sadzenia oraz rozmieszczeniem gatunków sadzonek a także wskazania, co do późniejszej pielęgnacji i ochrony upraw. Plany zawierają też wyliczenie kosztów zalesienia gruntu w oparciu o dane przygotowane przez Ministra Środowiska. Otrzymana dotacja budżetowa na wykonanie planów wyniosła 100 tys. zł. Łączna powierzchnia objęta tymi planami to 616 ha. Teraz wszystko spoczywa w rękach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która otrzymała akredytację dysponenta środków unijnych na zalesienia.
Rolnicy, którzy otrzymali decyzję o przyznaniu środków na zalesienia winni w najbliższym czasie nawiązać kontakt z miejscowymi nadleśnictwami, celem ustalenia możliwości zaopatrzenia w sadzonki odpowiednich gatunków drzew, zgodnie z zatwierdzonymi planami zalesień.

W ubiegłym roku Lasy Państwowe zalesiły 268 ha gruntów porolnych na terenach będących własnością Skarbu Państwa. Było to dokładnie 100% planowanej wielkości. Z tego 233 ha zalesiono za pieniądze pochodzące z dotacji budżetu państwa w wysokości 800 tysięcy zł, natomiast koszty zalesienia 35 ha pokryte zostały ze środków funduszu leśnego. Fundusz leśny wspomógł też zalesienia gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 178 ha za kwotę 547 tys. zł.

Tekst: Ed. Marszałek