Szkoła szansą dla podkarpackiej turystyki

SZANSA NA NOWY ZAWÓD JUŻ OD 05.01.2009
W RAMACH PROJEKTU, KTÓRY BĘDZIE REALIZOWAĆ
NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA W RZESZOWIE.

Kształcenie w szkole policealnej finansowane jest z projektu “Szkoła szansą dla podkarpackiej turystyki” realizowanego w ramach Priorytetu nr IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego” w zawodach:
– Technik turystyki wiejskiej specjalizacja żywienie i kelnerstwo turystów jest nowym zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy a także na terenie UE. Słuchacze nabędą umiejętności do pracy w firmach turystycznych, hotelach, motelach, restauracjach, na terenie podkarpackiej wsi i miast w zakresie organizacji imprez obsługi turystycznej, posługiwania się instrumentami marketingu i promocji produktów turystyki, wykorzystujących walory takie jak przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są tu główną atrakcją.

Zajęcia praktyczne oraz specjalizacja będą odbywały się w Gospodarstwie Agroturystycznym „Dębinówka” ul. Jana Pawła II 284, 36-021 Budziwój. Nauka w zawodzie technik turystyki wiejskiej daje możliwość dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach rolniczych, przyrodniczych oraz na kierunku agroturystyka.
• Technik ekonomista specjalizacja finanse i rachunkowość firmy z wykorzystaniem komputera. W wyniku realizacji kształcenia absolwenci potrafią : założyć firmę, zorganizować rachunkowość, rozliczyć firmę z Urzędem Skarbowym i ZUS-em, obsługiwać profesjonalny program księgowy, płacowy, kadrowy, CRN, magazyn i inne. Program CDN OPTIMA oraz CDN XL- potwierdzone certyfikatem.
W ramach projektu “Szkoła szansą dla podkarpackiej turystyki” dokumenty mogą składać w terminie od 05.01.2009 do 20.01.2009 :
• osoby pracujące od 25 – 64 roku życia
• osoby nie uczące się od 18 – 24 roku życia
Zatrudnienie:
• rolnik
• samozatrudniony
• zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie
• zatrudniony w małym i średnim przedsiębiorstwie
• zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie
• pracownik w gorszym położeniu
• inne
Wymagane dokumenty:
• Świadectwo ukończenia szkoły średniej
• Kserokopia dowodu osobistego
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie
• Książeczka wojskowa (do wglądu)
• Ankieta rekrutacyjna do wypełnienia w sekretariacie szkoły
Słuchacze przyjęci do szkoły w ciągu dwóch lat będą kształcić się za darmo.
Zapraszamy zainteresowanych do składania dokumentów.

Adres szkoły: Niepubliczna Szkoła Policealna w Rzeszowie
ul. Hoffmanowej 13, 35-016 Rzeszów
tel. 017 748 3003, 509-440-487
e-mail: [email protected] www.nsp.org.pl

Wiadomość została nadesłana przez: Jerzy Kalita