Unijne fundusze dla ochrony przyrody w Puszczy Sandomierskiej

Nadleśnictwa z terenu Puszczy Sandomierskiej otrzymają dotacje w wysokości 2,4 miliona złotych w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przygotowany projekt „Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w Puszczy Sandomierskiej” został pozytywnie oceniony w ogłoszonym jesienią 2008 roku konkursie przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w ramach Programu Operacyjnego w V priorytecie ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Mający powstać szlak przyrodniczy o długości ponad 300 kilometrów połączy istniejące i nowo powstałe ścieżki przyrodnicze oraz miejsca parkingowe.

Więcej
Na początku 2008 roku w Kolbuszowej zebrała się grupa osób, która dostrzegła problem ochrony wielu cennych miejsc i przystąpiła do opracowania wspólnego projektu regulacji ruchu turystycznego. Opracowaniem trudnego projektu zajęli się Natalia Wrona i Bartłomiej Peret z Nadleśnictwa Kolbuszowa, Stanisław Kogut i Maciej Gaweł z Nadleśnictwa Głogów, Eryk Maziarski i Zbigniew Krawiec z Nadleśnictwa Mielec, Tomasz Maślach z Nadleśnictwa Rudnik, Arnold Cholewa z Nadleśnictwa Nowa Dęba, Artur Plizga z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i Krzysztof Matejek z Urzędu Miasta w Kolbuszowej. Założenia koncepcyjne miały na celu połączenie jednym wielkim szlakiem Puszczy Sandomierskiej wszystkich ścieżek przyrodniczych, parkingów i miejsc odpoczynku tak aby ochronić wiele stanowisk rzadkich roślin i zwierząt przed niepotrzebną wizytą człowieka. Zaplanowane działania miały odciążyć ruch turystyczny od miejsc występowania kraski, bielika, derkacza, bociana czarnego, orlika krzykliwego, jelonka rogacza, kozioroga dębosza, wawrzynka główkowego, pachnicy dębowej i biegacza urozmaiconego. Projektowana mała infrastruktura musiała być tak lokalizowana, aby była łatwo i powszechnie dostępna dla społeczeństwa oraz oczywiście co jest równie istotne dla wszystkich bezpłatna. Uwieńczeniem prac było powstanie bogatego projektu pod nazwą roboczą „Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w Puszczy Sandomierskiej”. Projekt objął swoim zasięgiem 129 116 ha obszaru chronionego w ramach Natury 2000. Planuje się wybudować tu 2 nowe ścieżki, 12 miejsc postoju, zmodernizować 17 ścieżek przyrodniczych i 7 miejsc postoju pojazdów. Łączna długość ścieżek będzie wynosić 174, 2 kilometra. Na tych obiektach zostaną ustawione licznie stoły, ławki, zadaszenia i tablice informacyjne. Wszystkie obiekty punktowe według projektu mają zostać połączone jednym wielkim przyrodniczym szlakiem o łącznej długości ponad 300 kilometrów, któremu nadano nazwę „Puszcza Sandomierska”. Zaplanowano również wiele działań ochronnych, jak: wieszanie budek, dokarmianie i monitoring kraski, szczególna ochronę miejsc występowania pachnicy dębowej i biegacza urozmaiconego oraz ograniczenie wjazdu do cennych przyrodniczo miejsc. Wszystkie zadania ujęte w projekcie zaplanowano do wykonania na 2009 i 2010 rok wyceniono na prawie 2,4 miliona złotych. Przygotowany projekt otrzymał pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Rzeszowie.
W październiku 2008 roku postanowiono przygotowany projekt zgłosić do konkursu ogłoszonego przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego w V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod tytułem „Budowa i modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną presją turystów”. Do konkursu zgłoszono 14 projektów z całego kraju na łączną kwotę ponad 21 milionów złotych. Jednak na zwycięzców tego konkursu przewidziano kwotę tylko 7 milionów złotych, zatem konkurencja była naprawdę duża. Projekty przechodziły ocenę dwustopniową: formalną i merytoryczną. W piątek 6 lutego 2009 roku otrzymaliśmy oficjalną informację umieszczoną zresztą na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, że spośród tak wielu projektów tylko 3 znalazły się na podstawowej liście rankingowej. Przyglądając się dokładnie wynikom konkursu dostrzegliśmy przygotowany przez Nadleśnictwa Kolbuszowa, Głogów, Mielec, Rudnik, Nowa Dęba, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i Urząd Miasta w Kolbuszowej nasz projekt z bardzo wysoką oceną na drugim miejscu w kraju.

Bartłomiej Peret
Nadleśnictwo Kolbuszowa