Zapraszamy na VI Ogólnopolski rajd im. M. Orłowicza 23-24.09.2006

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE Zarząd Oddziału im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu, Klub Górski „Karpaty”, Koło Przewodników przy współpracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu organizują VI Ogólnopolski Rajd im. dr Mieczysława Orłowicza: Przemyśl 23 – 24 wrzesień 2006.
Cele rajdu:
– Propagowanie sylwetki Patrona Oddziału PTTK Mieczysława Orłowicza
– Poznanie walorów przyrodniczych i antropogenicznych regionu
– Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu
Komandor rajdu: Beata Groszewska

Trasy rajdu:
Nr 1
23.09.06 zbiórka o godz. 10:25 na przystanku MZK ul. Jagiellońska, wyjazd na trasę autobusem linii 40 o godz. 10:35.
Przejście trasy: Krasiczyn – kirkut w Krasiczynie – linia bunkrów Mołotowa – Tarnawce – Dybawka Dolna – fort VII – Prałkowce – Wapielnica ( 394 m n.p.m.) – Przemyśl.
Długość trasy: 13 km.
Punkty: 15 pkt na GOT, 13 na OTP

Nr 2
23.09.06 zbiórka o godz. 12:05 na przystanku MZK ul. Jagiellońska, wyjazd na trasę autobusem linii 8 o godz. 12:14
Przejście trasy: Witoszyńce – zachodni stok Helichy – Helicha – Wapielnica ( 394 m n.p.m.) – Przemyśl.
Długość trasy: 8 km.
Punkty: 9 pkt na GOT, 8 pkt na OTP

Nr 3 (Rowerowa pod patronatem Klubu Górskiego „Karpaty”)
23.09.06. zbiórka o godz. 14:30 przy pomniku Orląt Przemyskich, wyjazd o godz. 14:45
na trasę: Przemyśl – Buszkowice – Żurawica – Orzechowce – Przemyśl ( ok. 30 km ).
Prowadzenie: Jan Paradysz (Przodownik Turystyki Kolarskiej)
Uwaga! Uczestnicy trasy nr 3 mają obowiązek zapoznać się treścią szczegółowego regulaminu trasy rowerowej będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu.

Nr 4 (Pieszo – kolejowa pod patronatem Klubu Górskiego „Karpaty”)
24.09.06 ( niedziela) zbiórka o godz. 7:20 w holu głównym dworca PKP.
Przejazd pociągiem o godz. 7:40 do Przeworska – przejazd kolejką wąskotorową na trasie Przeworsk- Dynów; wyjście na trasę: Dynów – Kruszelnica ( 500 m n.p.m.) – Przełęcz Kruszelnicka. Długość trasy: 12 km. Powrót wynajętym autokarem.
Przejazd pociagiem PKP (8,50 zł) oraz kolejką wąskotorowa ( 11 zł) na koszt własny (młodzieży przysługują przejazdy ulgowe).
Punkty: 14 pkt na GOT, 12 pkt na OTP
Prowadzenie: Dariusz Hop

Warunki uczestnictwa: W rajdzie moga brać udział drużyny zgłoszone przez szkoły, Szkolne Koła i Kluby PTTK, Koła, Kluby i inne Oddziały PTTK, drużyny harcerskie, indywidualni turyści. Młodzież szkolna może brać udział tylko pod nadzorem dorosłych osób (nauczycieli i rodziców) odpowiadających za jej zachowanie. Każdy uczestnik powinien: posiadać strój i ekwipunek turystyczny (dostosowany do pogody), dokument tożsamości, zespołowo pokonywać trasy, szanować i nie niszczyć przyrodę, przestrzegać KARTY TURYSTY oraz postanowień niniejszego regulaminu i podporzšdkować się ustaleniom organizatorów.

Zgłoszenia i wpisowe: (ostateczny termin: 19.09.2006 ) należy dokonać w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3, 37-700 Przemyśl, tel./fax: (0-16) 678-53-74.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, przynależność do PTTK (numer legitymacji), numer wybranej trasy oraz dokonać wpłaty wpisowego w wysokości :
– członkowie PTTK – 3 zł
– Młodzież szkolna zgłoszona przez szkoły – 4 zł
– Nie zrzeszeni w PTTK – 5 zł
– Zaproszeni goście oraz opiekunowie drużyn szkolnych zwolnieni są od opłaty wpisowego (jeden opiekun na dziesięciu młodocianych)

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: pamiątkowa odznakę rajdową (dotyczy pierwszych 50 osób, które dokonają wpisowego), materiały krajoznawcze, opiekę kierowników tras, kiełbasę do pieczenia przy okolicznościowym ognisku, ubezpieczenie NW, przejazd autobusami MZK na punkty startu (trasa 1 i 2) oraz transport powrotny autokarem ( trasa 4).

Uczestnicy rajdu spotykają się przy okolicznościowym ognisku w dniu 23.09.2006 (sobota) o godz. 17:00 przy restauracji „Barcelonka” ul. Sienkiewicza w Przemyślu.

Postanowienia końcowe: Świadczenia przysługują tylko osobom uczestniczącym w rajdzie, a wpisowe nie podlega zwrotowi. Opiekunowie drużyn ponoszą odpowiedzialność za zachowanie się uczestników, wszelkie szkody obciążają sprawcę.

UWAGA! Podczas zakończenia rajdu istnieje możliwość zakupienia archiwalnych znaczków rajdowych O/PTTK w Przemyślu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. Szczegółowe informacje o imprezie można otrzymać w biurze Oddziału PTTK w Przemyślu.

Sponsorzy: Urząd Miejski w Przemyślu, Miejski Zakład Komunikacji w Przemyślu, Restauracja „Barcelonka”.

ZAPRASZAMY!!!

Załącznik do regulaminu VI Ogólnopolskiego Rajdu im. dr Mieczysława Orłowicza Trasa nr 3 (trasa rowerowa)

1. Organizator
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze – Sekcja Turystyki Rowerowej Klubu Górskiego ,, Karpaty ” 37 – 700 Przemyśl, ul. Waygarta 3, tel. 16/678 53 74, http://przemysl.pttk.pl
2. Trasa rajdu / wycieczki
Rajd będzie przebiegać po drogach i bezdrożach Pogórza Przemyskiego na trasie: Przemyśl, Buszkowice, Żurawica, Orzechowce, Przemyśl ( ok. 30 km ). Zbiórka uczestników 23.09.2006 ( w sobotę ) o godz. 14:30 przy pomniku Orląt Przemyskich. Start o godz. 14:45. Meta godz. 17.00 przy restauracji „Barcelonka” ul. Sienkiewicza w Przemyślu.
3. Cel imprezy
Uczczenie 70 rocznicy powstania PTT – PTTK im. dr Mieczysława Orłowicza w Przemyślu, popularyzacja turystyki rowerowej i krajoznawstwa oraz przepisów ruchu drogowego wśród młodzieży szkolnej.
4. Warunki uczestnictwa
Rajd ogólnodostępny, mogą wziąć w nim udział rodziny i turyści indywidualni. Osoby niepełnoletnie biorą udział tylko pod nadzorem rodziców lub opiekunów.
5. Zgłoszenia
Udział w imprezie należy zgłosić oraz opłacić wpisowe w biurze Oddziału PTTK, ul. Waygarta 3. tel./fax: 16/678 53 74 do dnia 19.09.2006
6. Informacje dodatkowe :
Prosimy o sprawdzenie stanu technicznego roweru przed wyruszeniem na rajd. Uczestnicy rajdu nie będšcy członkami PTTK z opłaconą składką na bieżący rok ubezpieczają się we własnym zakresie. Każdy uczestnik powinien posiadać: strój dostosowany do pogody, kurtkę przeciwdeszczową, dokument tożsamości ( członkowie PTTK legitymację i nr PESEL ), napój, suchy prowiant, zapasową dętkę lub łatki.
Organizator zachęca do jeżdżenia na rowerze w kasku kolarskim. Tempo jazdy turystyczno – rekreacyjne tj. ok. 15 km/h
7. Postanowienia końcowe
Podczas rajdu prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi rajdu. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad ruch drogowego i Karty Turysty.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników radu i osób trzecich.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu imprezy oraz prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. Szczegółowe informacje o imprezie można otrzymać w biurze Oddziału PTTK w Przemyślu.

Autor: Beata – 2006-09-09