Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2000 – 2006.

Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął na posiedzeniu w dniu 27 października br. uchwałę w sprawie harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2000 – 2006. Oznacza to formalne rozpoczęcie prac nad porządkowaniem zapisów przyjętej przez Sejmik Wojewódzki w kwietniu 2000 roku strategii rozwoju województwa. Konieczność dokonania pewnych korekt i uzupełnień w realizowanym obecnie dokumencie wynika przede wszystkim z jej częściowej dezaktualizacji spowodowanej nie tylko powstałymi rozbieżnościami pomiędzy przyjętymi w strategii celami, a faktycznymi skutkami ich realizacji, ale także pojawieniem się zupełnie nowych wyzwań rozwojowych.
Uwzględniając powyższe przesłanki aktualizacja strategii jest niezbędna i konieczna. Pozwoli ona określić nowe konkretne zadania samorządu województwa wobec szans i wyzwań jakie niesie ze sobą przede wszystkim członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz włączenie Podkarpacia w proces globalizacji.

Z uwagi na fakt, iż proces aktualizacji strategii powinien być realizowany w oparciu o szeroki udział społeczny Zarząd Województwa Podkarpackiego zaprasza do aktywnego uczestnictwa wszystkie zainteresowane aktualizacją podmioty.

Wszystkie ważne z punktu widzenia rozwoju regionu propozycje i sugestie, dotyczące aktualizowanego dokumentu będą z całą pewnością przedmiotem analizy właściwych grup roboczych powołanych przez Zarząd Województwa oddzielnie dla każdego z priorytetów rozwoju. Ewentualne propozycje i sugestie można przesyłać na podany niżej adres:

Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Lisa – Kuli 20, 35- 025 Rzeszów; Nr fax. (17)850-1741; e-mail: [email protected]

Wiecej informacji: – strona DRR