Człowiek wciąż bywa szkodnikiem w lesie

Taki wniosek nasuwa się po lekturze analizy szkodnictwa leśnego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie za rok 2007 roku.
Najpoważniejszą pozycję szkodnictwa leśnego stanowiły jak zwykle kradzieże drewna z lasu państwowego, których ujawniono 469 przypadków (o 144 mniej niż w 2006 roku). Ogółem skradziono 1303 m3 drewna, z tego 82 % stanowiło drewno użytkowe a 18 % drewno opałowe. Jego wartość łączna to 202,7 tys. zł. Wykrywalność sprawców kradzieży drewna wyniosła 35% i była wyższa o 2% w porównaniu do roku poprzedniego.
Strażnicy leśni i leśniczowie nałożyli 632 mandaty karne za wykroczenia na łączną kwotę 35,8 tys. zł. Aż 450 mandatów nałożono za wjazd do lasu pojazdem silnikowym w miejsca niedozwolone a 95 mandatów za uszkadzanie drzew i krzewów. Ukarano też 36 sprawców zaśmiecania lasu i 16 zbieraczy owoców runa leśnego niedozwolonymi sposobami.
Służba Leśna zanotowała w tymże roku 24 przypadki tzw. bezprawnego korzystania z lasu, których sprawcy odmówili przyjęcia mandatu karnego, w związku z czym zostały skierowane wnioski o ukaranie do sądów grodzkich. Najczęściej były to niedozwolone wjazdy do lasu pojazdami silnikowymi.
W 2007 roku ujawniono 19 przypadków kłusownictwa (11 mniej niż w 2006 roku). Przy użyciu broni palnej i wnyków kłusownicy zabili: 11 jeleni, 6 saren, 1 dzika i 1 bobra. Pracownicy Służby Leśnej zlikwidowali 652 wnyków z drutu i linek stalowych, 5 sideł na zwierzynę drobną, 3 samołówki na ryby, 1 potrzask i 1 harpun.
Spadek kłusownictwa może być efektem akcji prewencyjnych prowadzonych przez Straż Leśną we współpracy z Policją, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Łowiecką i Rybacką.
W roku ubiegłym na terenie RDLP w Krośnie doszło do 39 przypadków kradzieży lub zniszczenia mienia a wartość spowodowanych strat wyniosła prawie 40 tys. zł. Przedmiotem kradzieży były głównie sadzonki (11 przypadków), ale też siatka ogrodzeniowa (5), materiały budowlane (3), złodzieje skradli też jedną rogatkę i jedno trofeum łowieckie.
Straż Leśna podejmowała działania akcyjne mające na celu utrzymanie ładu i porządku w miejscach zwiększonego ruchu turystycznego oraz eliminowanie nielegalnych wjazdów do lasu samochodami terenowymi i qadami, ograniczenie kłusownictwa i ochronę przeciwpożarową lasów. Okazuje się, że w czasie prowadzenia czynności służbowych przez pracowników Służby Leśnej miały też miejsce niebezpieczne zdarzenia. W jednym z nadleśnictw w trakcie wykonywania czynności procesowych sprawca kradzieży drewna używał w stosunku do leśniczego słów obelżywych i zaatakował go siekierą. Leśniczy wezwał Straż Leśną i wówczas sprawca swą agresję przeniósł na strażników leśnych, sytuacja została opanowana dopiero po przyjeździe policji. Nikt nie doznał obrażeń, przeciwko sprawcy kradzieży i czynnej napaści został skierowany akt oskarżenia do Sądu.
W innym nadleśnictwie podczas zatrzymania przez Straż Leśną sprawców wyrębu i kradzieży drewna, doszło do użycia siły fizycznej i ataku siekierą w stosunku do interweniującego strażnika leśnego. Strażnicy obezwładnili napastników, skuwając ich w kajdanki. Sprawcy kradzieży drewna i czynnej napaści na strażników zostali skazani prawomocnymi wyrokami Sądu.
– Najpoważniejszym problemem w ostatnich latach stają się nielegalne wjazdy do lasu samochodami terenowymi i quadami – twierdzi Wojciech Zajdel, specjalista ds. ochrony mienia w RDLP w Krośnie. – Proceder ten powoduje rozjeżdżanie leśnych dróg, szlaków turystycznych, niszczenie ściółki i poszycia oraz – co bardzo ważne – płoszenie zwierzyny w ich naturalnych ostojach. W tym roku w odniesieniu do tego typu wykroczeń leśnych będą prowadzone specjalne akcje prewencyjne.
Straż Leśna działa we współpracy z takimi służbami jak: Policja, Straż Graniczna, Straż Miejska, Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa, Państwowa Straż Rybacka, Państwowa Straż Rybacka i Straż Ochrony Przyrody.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Na zdjęciu: Kierowcy quadów ujęci przez Straż Leśną podczas akcji w Bieszczadach. Fot. archiwum Straży Leśnej Nadleśnictwa Cisna