I Ogólnopolski Rajd po Ziemi Sandomierskiej 10-12.06.2005

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I Ogólnopolskim Rajdzie po Ziemi Sandomierskiej. Celem Rajdu jest popularyzowanie tej formy wypoczynku, zwiększenie świadomości i efektywności działań sportowych i rekreacyjnych. Wykorzystanie wartości, jakie niesie ze sobą sport i rekreacja w pogłębianiu wiedzy i podnoszeniu sprawności fizycznej.
Rajd jesz uczczeniem VI Rocznicy wizyty Ojca Świętego w Sandomierzu, który jako papież sportowców prosił, aby sport promował tolerancję i solidarne braterstwo, radość życia, odpowiedzialność, zdolność do poświęceń i szacunek dla każdego człowieka.

1. Założenia organizacyjne:
Organizatorem Rajdu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.
Współorganizatorzy::
Urząd Miejski w Sandomierzu
Komenda Hufca ZHP w Sandomierzu
PTTK odział Sandomierz
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu
Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Sandomierski” w Sandomierzu
WOPR

2. Termin Rajdu
Rajd odbędzie się bez względu na pogodę w dniach 10-12.06.2005r.

3. Cele Rajdu:
uczczenie VI rocznicy wizyty Ojca Świętego w Sandomierzu
propagowanie turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej
promocja Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej

Zlot Rajdu
Zlot Rajdu odbędzie się w dniu 12.06.2005r. w Sandomierzu Plac im. Jana
Pawła II(Rybitwy)

Komenda Rajdu:

Czesław Rączkiewicz – Komendant Rajdu
Ewa Miękina – Komendant Zlotu
Aneta Lipiec – Skarbnik
Marzena Martyńska – Sekretarz

Założenia regulaminowe:

Uczestnictwo i zgłoszenia

W Rajdzie mogą brać udział patrole 8-12 osobowe reprezentujące szkoły,
placówki kultury, stowarzyszenia harcerskie ,koła PTTK , kluby turystyczne,
rodziny oraz osoby indywidualne( dzieci pod opieką osób dorosłych).
Zgłoszenia przyjmowane są według załączonego wzoru i potwierdzone przez
jednostkę nadrzędną patrolu.
Z patrolem przyjeżdża pełnoletni instruktor-opiekun, który bierze udział w
rajdzie bez uiszczania opłaty.
UWAGA !
Grupy zgłaszające swój udział na trasę II i III w sposób szczególny muszą
się zapoznać z wymogami organizacji wycieczek rowerowych i spływów
kajakowych oraz posiadać odpowiednie uprawnienia do udziału w rajdzie
(karta rowerowa, karta pływacka)

Na trasę IV „Zielona Żabka” zapraszamy zuchy oraz dzieci w wieku 7-12 lat

Za właściwy dobór i uczestników i opiekunów ( odpowiednimi uprawnieniami)
odpowiedzialna jest organizacja zgłaszająca patrol.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
MOSiR w Sandomierzu ul. Sokolnickiego 10, 27-600 Sandomierz tel. 644-62-56
p. Aneta Lipiec

Wpisowe
Trasa I – piesza – 12 zł
Trasa II – rowerowa – 15 zł
Trasa III – kajakowa – 15 zł
Trasa IV – zuchowa – 5 zł

Termin zgłoszeń upływa w dniu 05.06.2005r.
Należność należy wpłacać na konto:
PKO BP oddział Sandomierz nr konta: 43 1020 4926 0000 1002 0025 9556
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu .

Z dopiskiem : wpłata za udział w rajdzie
Po dokonaniu wpłaty i zgłoszenia jednostka otrzymuje potwierdzenie
przyjęcia na Rajd, szczegółowy program oraz numer patrolu rajdowego na
przydzieloną trasę.

Nie zgłoszenie się uczestnika lub całego patrolu, bez wcześniejszego
pisemnego powiadomienia organizatora, powoduje utratę wpisowego.
Termin powiadomienia upływa 3 dni przed datą rozpoczęcia Rajdu.

Ilość miejsc ograniczona na trasie II i III . Liczy się kolejność zgłoszeń.

3. Ubiór i ekwipunek

Patrole rajdowe muszą posiadać ekwipunek osobisty i patrolu, umożliwiający
kilkudniową wędrówkę pieszą, rowerową i spływ kajakowy w zmiennych warunkach
atmosferycznych oraz nocowanie w warunkach turystycznych (karimaty i
śpiwory).
Patrol musi posiadać kompletną apteczkę, mapę, kompas(busole), latarki,
kuchenkę turystyczną.
.
Na trasie II, patrole muszą posiadać własny sprzęt , rowery.

4.Wyżywienie i zakwaterowanie

Patrole we własnym zakresie zapewniają sobie wyżywienie. Zakwaterowanie
zapewnia organizator. Dla patroli wyposażonych w namioty udostępnimy
miejsce na rozbicie namiotów dla pozostałych miejsca w budynkach szkół.

Uprawnienia uczestników

W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje prawo do:
. Posiadania własnego poczucia humoru
. Radosnego uśmiechu we wszystkich okolicznościach
. Zaskarbiania sobie łask obsługi
. Troskliwej opieki ze strony obsługi w zamian za zaskarbione łaski
. Noclegu w warunkach turystycznych
. Weryfikacji punktów OTP
. Wywiezienia bez dodatkowej opłaty miłych wspomnień z rajdu
Patrole rajdowe otrzymują:
. okolicznościowy dyplom
. okolicznościowy znaczek, który po trzykrotnym uczestnictwie w
kolejnych edycjach rajdu
uprawniał będzie do otrzymania metalowego znaczka
. najlepsze w zaskarbianiu łask i zdobywaniu punktów patrole
na trasie – puchary i nagrody rzeczowe
. wspólny posiłek , grochówka w dniu Zlotu 12.06.2005

6.Odpowiedzialność i ubezpieczenie.

Patrole ubezpieczają się we własnym zakresie. Polisa ubezpieczeniowa do
wglądu na starcie.
Za właściwy dobór uczestników odpowiada instruktor-opiekun i jednostka
nadrzędna patrolu, potwierdzająca zgłoszenie na rajd. Za szkody wyrządzone w
czasie rajdu odpowiedzialność
ponoszą patrole rajdowe i jednostka zgłaszająca.

7. Dyskwalifikacja

Dyskwalifikacja uczestnika lub patrolu może nastąpić w wypadku
nieprzestrzegania: Regulaminu Rajdu, przepisów ochrony przyrody i
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dyskwalifikacja jest równorzędna z
wykluczeniem z Rajdu i utratą praw do wszelkich świadczeń.

8.Współzawodnictwo patroli

Na trasach Rajdu będzie prowadzone współzawodnictwo patroli. Patrole będą
oceniane przez Komendę Trasy. Oceniane będzie:
. udział w programie trasy
. zdyscyplinowanie patrolu
. przejście trasy zgodnie z regulaminem
. udział w konkursach na trasie

Proponujemy patrolom prowadzenie kronik rajdowych tras, z których utworzymy
wielką kronikę rajdową która poszerzana będzie co roku o kolejne wpisy.
Szczegółową punktację na trasach ustalają komendanci tras.

9.Zlot Rajdu

Zlot Rajdu odbędzie się w Sandomierzu plac im. Jana Pawła II ( Rybitwy)
12.06.2005r.

Uwagi końcowe!

Szczegółowy program przebiegu rajdu i Zlotu patrole otrzymają po dokonaniu
zgłoszenia w wyznaczonym terminie.

Organizator

TRASY RAJDU

Trasa I (piesza) wiek uczestników powyżej 12 lat
O Puchar Komendanta Hufca ZHP Sandomierz

Komendant Trasy – Marcin Przyłucki
Obsługa : Komenda Hufca ZHP w Sandomierzu

10.06.- Sandomierz – Wilczyce nocleg szkoła w Wilczycach – 15km
11.06. -Wilczyce – Kleczanów nocleg szkoła w Kleczanowie – 16km
12.06.- Kleczanów – Sandomierz – Zlot – 7km

Trasa II (Rowerowa) wiek uczestników powyżej 14 lat.
O Puchar Prezesa PTTK oddział Sandomierz.

Komendant Trasy -.Marek Juszczyk
Obsługa : PTTK oddział Sandomierz

10.06.- Sandomierz -Opatów nocleg w Opatowie SP nr 2
11.06. – Opatów – Koprzywnica nocleg w SP w Koprzywnicy
12.06.- Koprzywnica – Sandomierz

Trasa III (Kajakowa) wiek uczestników powyżej 16 lat
O Puchar Burmistrza Miasta Sandomierza.
11.06. Połaniec – Tarnobrzeg nocleg OSiR w Tarnobrzegu
12.06. Tarnobrzeg – Sandomierz Zlot
Komendant Trasy Waldemar Rams.
Obsługa : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu

Trasa IV zagospodarowana „Złaz Gromad Zuchowych Zielona Żabka 2005”
Wiek uczestników 7-12 lat
O Puchar Naczelnika Wydziału EKiS w Sandomierzu

11.06. – Sandomierz SP nr 1 zwiedzanie Sandomierza – nocleg na bazie SP 1
Sandomierz
12.06 – Sandomierz udział Zlocie

Komendant Trasy – hm Ewa Miękina
Obsługa – 13 ŚDH „Sandomierscy Skauci”