KROŚNIEŃSKIE DĘBY – POMNIKAMI PRZYRODY

Dwa potężne drzewa liściaste zostały dzięki uchwale Rady Miasta Krosna uznane za pomniki przyrody ożywionej.
Do niedawna w naszym mieście jedynym takim pomnikiem był znajdujący się przy cmentarzu Armii Radzieckiej na ul. Kapucyńskiej około 300-letni wiąz szypułkowy, którego obwód wynosi 320cm. „Nowe” pomniki to dęby szypułkowe – jeden rośnie w Białobrzegach, drugi w Turaszówce. Okazałe drzewa mają ponad 20 metrów wysokości, średnica koron przekracza 18 metrów, zaś w obwodzie „dąb białobrzeski” ma 337 cm, a dąb z Turaszówki aż 463 cm.

Pomniki przyrody ożywionej wymagają starannego traktowania. Stosuje się wobec nich długą listę zakazów. Zabrania się miedzy innymi:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,
5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych,
6) zmiany sposobu użytkowania ziemi,
7) umieszczania tablic reklamowych.

Konieczność objęcia ochroną szczegółową i ustanowienie pomników przyrody ożywionej wynika z przepisu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), który nakłada na organy administracji publicznej obowiązek dbałości o przyrodę będąca dziedzictwem i bogactwem narodowym oraz zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony przyrody.