Ludzie szkodzą lasom

Można tak powiedzieć na podstawie analizy zwalczania szkodnictwa leśnego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie sporządzonej za rok 2006. Najobszerniejszą pozycję w analizie stanowią kradzieże drewna, których w ciągu ubiegłego roku ujawniono 613 przypadków. Ogółem w lasach Podkarpacia skradziono 1933 m3 drewna, z tego 1626 m3 (84%) drewna użytkowego. Łączna jego wartość wyniosła 279,3 tys. zł. Wykrywalność sprawców kradzieży drewna wyniosła 32%. Sądy zasądziły od sprawców kradzieży drewna tytułem wyrównania szkody kwotę 42,5 tys. zł. Wartość odzyskanego przez Straż Leśną drewna wyniosła 76,5 tys. zł., natomiast łączna suma zasądzonych na rzecz Lasów Państwowych należności przekroczyła 124 tys. zł.
W 2006 roku zarejestrowano 15 przypadków bezprawnego korzystania z lasu. Najczęściej popełnianym wykroczeniem były wjazdy do lasu pojazdami silnikowymi w miejsca niedozwolone, wywóz odpadów i nieczystości do lasu, uszkadzanie drzew i upraw. Wykryto 14 sprawców, przeciwko 10 z nich skierowano wnioski o ukaranie do sądów grodzkich. Nowym problemem stają się nielegalne rajdy samochodów i motocykli terenowych na obszarach leśnych.
W 2006 roku ujawniono 30 przypadków kłusownictwa. Przy użyciu broni palnej i wnyków skłusowano: 12 jeleni, 12 saren, 2 dziki, 2 bobry, 2 kuny. Wykryto 5 sprawców kłusownictwa. Wartość nielegalnie pozyskanej zwierzyny wyniosła 100,2 tys. zł.
Funkcjonariusze Służby Leśnej zlikwidowali 645 sztuk wnyków z drutu i linek stalowych, 47 sztuk sideł na zwierzynę drobną oraz 1 pułapkę na borsuka.
W 2006 roku zarejestrowano 64 przypadki kradzieży i zniszczenia. Przedmiotem kradzieży były sadzonki z upraw i szkółek, siatka ogrodzeniowa, trofea myśliwskie, materiały budowlane, tablice informacyjne, urządzenia zagospodarowania turystycznego, pułapki na owady i rogatki leśne. Zniszczenia dotyczyły urządzeń turystycznych i łowieckich, sadzonek na uprawach, budynków, samochodu Straży Leśnej.
Wartość ujawnionych strat wyniosła 61 tys. zł. Windykowano kwotę 33,2 tys. zł (tj. 54% poniesionych strat). Strażnicy leśni i leśniczowie posiadający uprawnienia do nakładania mandatów karnych nałożyli ich łącznie 563, tj. o 237 mandatów więcej (73%) niż w 2005 roku, na łączną kwotę 30,2 tys.(wzrost o 58%). Najczęściej popełnianymi wykroczeniami leśnymi były: nieprzestrzeganie przepisów ppoż. na terenach leśnych, uszkadzanie drzew i krzewów, wjazd do lasu pojazdami silnikowymi w miejsca niedozwolone (aż 373 przypadki!) i zaśmiecanie terenów leśnych.
Funkcjonariusze Straży Leśnej, wspólnie z pracownikami terenowymi nadleśnictw prowadzili zorganizowane akcje polegające na kontroli drewna i dokumentów wystawionych na drewno wywożone z Lasów Państwowych, utrzymania ładu i porządku w miejscach masowego wypoczynku na terenach Lasów Państwowych a także działania prewencyjne w zakresie kłusownictwa, w tym szczególnie wnykarstwa. Co roku prowadzona jest też akcja „Bazar”, podczas której kontrolowane są targowisk i punkty handlowe pod kątem legalności sprzedawanych tam choinek jodłowych i stroiszu jodłowego.
– Szkodnictwo leśne w ciągu ostatniego roku, wprawdzie niewiele, ale jednak wzrosło. W tym względzie co roku obserwujemy zmiany trendów. – Mówi Wojciech Zajdel, specjalista ds. ochrony mienia w RDLP w Krośnie. – Przy spadku ilości kradzieży sadzonek, które kiedyś stanowiły plagę, obserwujemy obecnie wzrost szkodnictwa w zakresie niszczenia mienia, zwłaszcza obiektów na polach namiotowych i parkingach śródleśnych oraz urządzeń na ścieżkach edukacyjnych. W przypadku drewna obserwujemy wzrost ilości kradzieży drewna przeznaczanego na opał, przy jednoczesnym spadku udziału surowca tartacznego w skradzionej masie.
Strażnicy leśni podczas kontroli pojazdów współpracują z funkcjonariuszami Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie (WITD) w celu przeciwdziałania transportowi drewna pochodzącego z nielegalnego pozyskania lub kradzieży. W 2006 roku Straż Leśna wspólnie z WITD przeprowadziła 16 akcji na drogach publicznych. Większość akcji prowadzona była wspólnie z Policją i innymi służbami. Straż Leśna w zakresie swojego działania współpracuje m. in. z Policją, Państwową Strażą Łowiecką, Państwową Strażą Rybacką, Strażą Parków Narodowych, Strażą Graniczną.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie