Ogólnopolski konkurs na najlepsze centrum informacji turystycznej

Konkurs jest organizowany przez Polską Organizacje Turystyczną przy współudziale Forum Informacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji
Turystycznej. Ma na celu wyłonienie najlepszych centrów informacji turystycznej w kraju, a także zwiększenie zainteresowania władz samorządowych i lokalnych tworzeniem sieci informacji turystycznej i podnoszeniem jakości usług świadczonych przez placówki „it”. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie placówki informacji turystycznej działające zgodnie z zasadami i standardami Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.
Zgłoszone do konkursu placówki „it” oceniane będą z uwzględnieniem w szczególności takich elementów jak: lokalizacja placówki, wygląd, funkcjonalność i estetyka jej wnętrza, dostępność dla turystów, w tym niepełnosprawnych, godziny pracy, kwalifikacje pracowników, w tym znajomość języków obcych, jakość, zasięg i kompletność udzielanych informacji, zaopatrzenie w materiały informacyjno – promocyjne.

Warunki zgłoszenia
Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje samym placówkom informacji turystycznej oraz za ich zgodą organizatorom konkursu, urzędom marszałkowskim i innym organom administracji samorządowej, regionalnym i
lokalnym organizacjom turystycznym i innym stowarzyszeniom turystycznym.
Zgłoszenie kandydatury, oprócz karty stanowiącej załącznik do regulaminu, powinno zawierać krótki opis zgłaszanej placówki „it” wraz z fotografią (ewentualnie CD lub kasetą).

Zasięg konkursu
Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest konkursem o charakterze jednorazowym. Ocenie podlegają placówki informacji turystycznej zgłoszone do konkursu
zgodnie z regulaminem.

Termin nadsyłania zgłoszeń
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2005 roku.

Organizatorzy
Polska Organizacja Turystyczna przy współudziale Forum Informacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

Komisja konkursowa
Komisja konkursowa w składzie 5 osób powołana zostanie przez organizatorów spośród członków Forum Informacji Turystycznej. Komisja oceni zgłoszenia i
ogłosi laureatów w terminie do 30 września 2005 roku. Komisja ma prawo do interpretacji Regulaminu Konkursu.
Nagrody. Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne oraz dyplomy.

Postanowienia końcowe
Sekretariat Konkursu, na adres którego należy przesyłać zgłoszenia znajduje się w Polskiej Organizacji Turystycznej, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego
4/6, tel. /0-22/ 6301731, fax. 6301742. Materiały i dokumenty przesłane na konkurs zostaną zabezpieczone przez Polską Organizację Turystyczną i nie będą zwracane. Złożenie podpisu na zgłoszeniu stanowi oświadczenie o przyjęciu zobowiązań i warunków wynikających z niniejszego konkursu.

Regulaminy i karty zgłoszeń dostępne są TUTAJ