Śladami Kultury Sakralnej Naszych Przodków

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Wojskowy Oddział przy Klubie Garnizonowym w Krośnie Odrzańskim zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Indywidualnym Rajdzie „Śladami Kultury Sakralnej Naszych Przodków”.
Regulamin rajdu:
I. Cel rajdu: Celem rajdu jest zapoznanie uczestników Rajdu z często pomijanymi i niezauważonymi perełkami architektury, jakimi są kościoły drewniane, kapliczki przydrożne oraz krzyże pokutne, należące do szczególnej kategorii zabytków naszego kraju.
II. Organizator Rajdu. Wojskowy Oddział PTTK przy Klubie Garnizonowym w Krośnie Odrzańskim.
III. Termin i miejsce rajdu
Rajd rozpocznie się 01 maja 2005 roku i trwa do 15 października 2005 roku. Rajd odbywać się będzie na obszarze całego kraju.
IV. Warunki uczestnictwa w rajdzie
W Rajdzie mogą uczestniczyć miłośnicy wszystkich dyscyplin turystycznych, którzy ukończyli 10 lat oraz dokonali zgłoszenia i opłacili wymagany przez organizatora koszt wpisowego. Uczestnictwo w Rajdzie jest indywidualne.
V. Wpisowe
Koszt wpisowego za uczestnictwo w rajdzie wynosi 10 zł., które należy wpłacić na konto: Wojskowy Oddział PTTK, 66-600 Krosno Odrzańskie, Bank Spółdzielczy 03 9656 0008 0007 1358 2000 0001

W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje:
– znaczek rajdowy
– mapę terenów z województwa lubuskiego
– odcisk pieczęci rajdowej
– natomiast uczestnicy Rajdu, którzy zajmą miejsca od 1 do 5 otrzymają wyróżnienia i dyplomy

VI. Zgłoszenia
Każdy uczestnik rajdu po zapoznaniu się z regulaminem wypełnia czytelnie kartę zgłoszenia zgodnie z podanymi punktami oraz dokonuje wpłaty wpisowego na konto organizatora. Kartę zgłoszenia wraz z oryginałem dowodu wpłaty należy przesłać na adres:
Wojskowy Oddział PTTK
66-600 Krosno Odrzańskie
ul. Poznańska 42
z dopiskiem „Zabytki”

Z chwilą otrzymania karty zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty wpisowego, kierownictwo Rajdu wyśle „Kartę rajdową” (wraz z otrzymanym dowodem wpłaty), które stanowi potwierdzenie przyjęcia na rajd.

Zezwala się na kopiowanie czystej karty rajdowej.

VII. Punktacja
Uczestnik rajdu zdobywa punkty za zwiedzenie i udokumentowanie:
– Kościoła drewnianego – 20 ptk
– Krzyża pokutnego – 15 pkt
– Kapliczki przydrożnej – 10 pkt
O zajętym miejscu w Rajdzie decydować będzie ilość zwiedzanych obiektów, zdobytych punktów oraz prawidłowo wypełnionej karty rajdowej.
VIII. Obowiązki uczestnika rajdu
Każdy uczestnik rajdu dokonuje potwierdzenia zwiedzanego obiektu w Karcie Rajdowej oraz dokonuje odpowiedniego opisu:
1. Kościoły drewniane – muszą być potwierdzone oryginalną pieczęcią parafii z miejscowości, w której się znajdują oraz należy umieścić zdjęcie lub widokówkę kościoła w miejscu wskazanym na Karcie Rajdowej
2. Krzyże pokutne – należy potwierdzić pieczęcią z miejscowości, w której się znajduje oraz dokonać opisu i umieszczenia zdjęcia w Karcie Rajdowej.
3. Kapliczki przydrożne – należy potwierdzić pieczęcią z miejscowości, w której się znajdują oraz dokonać opisu i umieszczenia zdjęcia w Karcie Rajdowej.
Inne potwierdzenia nie będą punktowane.
IX. Postanowienia końcowe
1. Po zakończeniu rajdu każdy uczestnik prześle do dnia 15 listopada 2005 roku (liczy się data stempla pocztowego) Kartę Rajdową na adres organizatora (z dopiskiem „Zabytki”, adres powyżej).
2. Inne karty niż przesłane przez organizatorów nie będą punktowane.
3. Podsumowanie rajdu odbędzie się do dnia 20 grudnia 2005 r. Zwycięscy rajdu powiadomieni zostaną indywidualnie, a wyniki opublikowane w „Gościńcu PTTK”.
4. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek punktu regulaminu, tracą prawo do świadczeń, a wpisowe nie będzie podlegało zwrotowi.
5. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi rajdu.
6. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (068) 383 5054 wew. 2354 lub e-mail: [email protected].

Ziemia podkarpacka pełna jest zabytków architektury sakralnej. Myślę, że zachęcimy tym tekstem kilku turystów, aby wzięli udział w Rajdzie. Ci, którzy będą mieli wątpliwości, mogą pisać do mnie na e-mail (postaram się odpowiedzieć na kilka pytań, brałem udział w 2 poprzednich edycjach).