Zaawansowane szkolenie – Agroturystyka i Usługi Towarzyszące

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu SAPARD, przeznaczonych na działanie obejmujące Szkolenia Zawodowe, wdrażane przez Fundacje Programów pomocy dla Rolnictwa (FAPA) w imieniu i na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).
Projekt ma na celu:
– dostarczanie wiedzy i umiejętności rolnikom i członkom ich rodzin niezbędnej do podjęcia nowej działalności gospodarczej komplementarnej w stosunku do agroturystyki lub rozwijania już prowadzonego przedsięwzięcia;
– zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich poprzez podniesienie poziomu usług świadczonych w gospodarstwach agroturystycznych oraz przekazanie wiedzy umożliwiającej świadczenie usług związanych z
aktywnymi formami rekreacji;
– nabycie przez właścicieli gospodarstw rolnych nowej wiedzy i umiejętności umożliwiających rozpoczęcie świadczenia usług w zakresie agroturystyki;
– wzmocnienie rozwoju agroturystyki w gminach uzdrowiskowych poprzez aktywizację społeczno – zawodową i zapoznanie rolników z możliwościami
wykorzystania oferty uzdrowiskowej.

Szkolenia będą realizowane przez konsorcjum na terenie całej Polski. W województwie podkarpackim odbywać się będą w dwóch poziomach:
1. Poziom zaawansowany dla osób prowadzących gospodarstwo agroturystyczne.
2. Poziom specjalistyczny dla osób prowadzących gospodarstwo w gminach uzdrowiskowych.

Zajęcia będą prowadzone przez wybitnych specjalistów krajowych i zagranicznych. Ogromnie ważnym jest wykorzystanie wiedzy i doświadczenia ekspertów zagranicznych z krajów (Austria) bądź regionów (Bawaria) znanych z wysokiego poziomu agroturystyki.

Wykłady i zajęcia warsztatowe będą prowadzone przy użyciu nowoczesnych technik i pomocy dydaktycznych.
Oprócz wykładów zaplanowane są wyjazdy studyjne dla wszystkich poziomów szkoleń: na poziomie podstawowym i zaawansowanym – do gospodarstw agroturystycznych, zaś na poziomie specjalistycznym – w gminach uzdrowiskowych.

Wykonawca zorganizuje także zagraniczny wyjazd studyjny dla 80 osób, na obszary wiejskie o walorach turystycznych w kraju Unii Europejskiej tj. w Niemczech – Bawarii. Uczestnikami wyjazdu studyjnego do Niemiec będą reprezentanci przeszkolonych grup poziomu zaawansowanego, wybrani na podstawie testu końcowego. Odpowiednio przygotowane pytania testowe dla wszystkich poziomów szkoleń, będą stanowić podstawę do przeprowadzenia testu zaliczeniowego. Warunkiem zaliczenia będzie udzielenie prawidłowych odpowiedzi na minimum 50% pytań dla kursów na poziomie podstawowym oraz 60% na poziomie zaawansowanym i specjalistycznym.

Aby uczestniczyć w szkoleniu trzeba spełniać następujące warunki:
1. Uczestnik szkolenia jest zainteresowany uruchomieniem własnej działalności agroturystycznej lub udoskonaleniem dotychczas prowadzonej (nie ma znaczenia czy jest ubezpieczony w KRUS czy ZUS)
2. Jest rolnikiem lub domownikiem
3. Wiek uczestnika szkolenia nie może przekraczać 55 lat
4. Uczestnik szkolenia jest mieszkańcem wsi lub miejscowości do 7 tys. mieszkańców
5. Uczestnik sam określa oczekiwany poziom szkolenia.

Konsorcjum po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełniania kryteriów naboru, zakwalifikuje kandydatów na poszczególne poziomy według kolejności zgłoszeń
i limitu miejsc na poszczególnych poziomach oraz przygotuje listę uczestników szkoleń. Dodatkowo zostaną przygotowane listy rezerwowe (w oparciu o powyższe kryteria, osób, które według kolejności zgłoszeń nie
zmieściły się w podstawowym limicie określonym dla danego szkolenia). Osoby z list rezerwowych (20%) będą otrzymywały materiały szkoleniowe wraz z instrukcją samokształceniową.

Wszystkie szkolenia zostaną przeprowadzone w hotelach, pensjonatach, ośrodkach szkoleniowych a także w gospodarstwach agroturystycznych. Koszty zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników szkoleń zostaną pokryte przez Konsorcjum.

Terminy szkoleń: szkolenia będą przeprowadzane w kilkudniowych sesjach :
– Poziom zaawansowany: 26 – 30.09.05 (5 dni), 10 – 13.10.05 (4 dni), 24 – 28.10.05 (5 dni).
– Poziom specjalistyczny: 10 – 14.10.05 (5 dni), 24 – 27.10 05 (4 dni).

Miejsce szkolenia :Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

Biuro Projektu:
Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Akademii
Rolniczej w Krakowie
ul. Czysta 21, 31-121 Kraków, tel. <48 12> 6624328 i 6624331, fax <48 12>
6331561,
e-mail: [email protected]

Informacje o szkoleniach można uzyskać również w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale tel. (017) 87 14 101, w – 1233, 1117

W skład konsorcjum wchodzą:
– Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego;
– Związek Chłopów Bawarskich – Monachium (Niemcy);
– Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji w Warszawie;
– DOOR Poland Sp. z o.o. w Warszawie;
– Europejskie Centrum Doradztwa i Szkoleń w Białymstoku

Ankieta zgłoszeniowa – POBIERZ