Leśnicy zdążyli z najpilniejszymi remontami dróg po tegorocznej powodzi

Jesień, a szczególnie październik i listopad to czas intensywnych prac budowlanych i remontowych na drogach leśnych we wszystkich podkarpackich nadleśnictwach. Miały one na celu usunięcie skutków tegorocznych ulewnych deszczy, jakie wystąpiły w II i III kwartale bieżącego roku. Rozmiar powstałych z tego powodu szkód był ogromny. Według szacunków nadleśnictw, łączna ich wartość to około 35,9 mln zł, w tym szkody w infrastrukturze drogowej to ponad 25,0 mln zł.
Prace naprawcze związane są z odbudową uszkodzonych przez wielką wodę dróg leśnych, przepustów, składów drewna, rowów melioracyjnych, szlaków zrywkowych i innych obiektów infrastruktury. W części nadleśnictw konieczne były przebudowy dróg leśnych, przepustów, bądź ich ulepszenie poprzez wykonanie dodatkowych zabezpieczeń, uniemożliwiających powstanie ponownych szkód. Warunki pogodowe w październiku i listopadzie wyjątkowo sprzyjały wykonawstwu tych robót.
– Ten wielki rozmach budowlany na drogach leśnych Podkarpacia, to efekt przyznanych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dodatkowych środków finansowych z rezerwy funduszu leśnego i funduszu stabilizacji – wyjaśnia Edward Balwierczak, dyrektor RDLP w Krośnie. – Dzięki środkom przyznanym z funduszu stabilizacji na usuwanie skutków tegorocznych powodzi, w kwocie ponad 15 mln zł, jest nadzieja, że duża część szkód zostanie usunięta jeszcze w tym roku. Bez tych dodatkowych pieniędzy szybkie usunięcie szkód byłoby niemożliwe i trwałoby wiele lat.
Naprawa części szkód zostanie sfinansowana również przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „CUPRUM”, w ramach zawartych polis z ubezpieczeń majątkowych. Priorytetem leśników jest szybkie usunięcie szkód na drogach leśnych celem udostępnienia wszystkich kompleksów leśnych na okres zimowy. Atak zimy jaki odnotowujemy w ostatnich dniach listopada wyhamował nieco tempo robót drogowych, ale prace są mocno zaawansowane, a ich jakość jest dobra – twierdzi Stanisław Wojtowicz naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej RDLP w Krośnie.

Tekst: Edward Marszałek