Na Najlepszy Produkt Turystyczny

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna organizuje półfinały konkursu „Na Najlepszy Produkt Turystyczny”. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzację.
Organizatorami konkursu są: na poziomie centralnym – Polska Organizacja Turystyczna, natomiast na poziomie regionalnym – Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna. Konkurs składa się z dwóch etapów. Na etapie regionalnym zostaną wyłonione najlepsze produkty turystyczne. Laureaci będą brali udział w etapie ogólnopolskim. Wyróżnionym produktom zostaną przyznane Certyfikaty POT. Spośród wszystkich zgłoszonych produktów turystycznych, posiadających już Certyfikaty POT-u, Kapituła wybierze produkt turystyczny, któremu nada miano – Złotego Certyfikatu.
Rangę konkursu potwierdza patronat honorowy Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

Konkurs jest adresowany do samorządów terytorialnych i gospodarczych, lokalnych organizacji turystycznych, instytucji i twórców produktów, fundacji turystycznych, przedsiębiorców prywatnych, a także organizatorów turystyki.

Produkty turystyczne wyróżnione Certyfikatem POT zostaną objęte działaniami promocyjnymi takimi jak:
– promocja w wybranych mediach ogólnopolskich i regionalnych,
– informacje na stronach internetowych POT-u oraz ROT-u,
– promocja e-mailowa,
– reklama w wydawnictwach POT oraz ich rekomendacja wśród przedsiębiorstw turystycznych. Ponadto zwycięskie produkty otrzymają zgodę na posługiwanie się logo Certyfikatu POT oraz logo POT w swoich materiałach promocyjnych.

Konkurs na etapie regionalnym trwa od 15 maja do 30 września 2008 r.

Kryteriami oceny będą:
1. Właściwe skomponowanie dóbr i usług turystycznych
2. Nowatorstwo, atrakcyjność produktów
3. Wysoki standard oferowanych usług
4. Spełnienie oczekiwań klientów
5. Efektywność form sprzedaży tego produktu
6. Perspektywy rozwoju produktu turystycznego
7. Wpływ produktu na rozwój lokalnego rynku usług turystycznych

Zgłoszenia do półfinału regionalnego przyjmowane będą do dnia 30.09.2008r. na formularzu zgłoszeniowym (Karta Zgłoszenia nr 1), który można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej www.pot.gov.pl.
Wypełniony formularz (Karta Zgłoszenia nr 1) należy wysłać drogą e-mailową ([email protected] lub [email protected]) lub drogą pocztową wraz z wszelkimi załącznikami (materiałami promocyjnymi) na adres siedziby Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, z dopiskiem na kopercie „Najlepszy produkt turystyczny 2008 – półfinał”.
Informacja o miejscu oficjalnej Gali, podczas której zostaną ogłoszeni zwycięzcy półfinału, zostanie podana w późniejszym terminie w mediach regionalnych patronujących konkursowi.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie i zgłaszania swoich propozycji!
Z wyrazami szacunku Jan Sołek – Prezes PROT

Patronat medialny:
– TVP Oddział Rzeszów
– Radio VOX FM
– Polskie Radio Rzeszów
– Super Nowości
– Nowe Podkarpacie
– Życie Podkarpackie
– Gazeta Bieszczadzka
– www.epodkarpacie.com
– www.bieszczady.pl
– www.sanok.tv
– www.przemysl-bieszczady.pl