Regulamim Bieszczadzkiego Parku Narodowego na sezon 2007

REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

W Parku Narodowym całość przyrody ożywionej i nieożywionej jest chroniona.

Niniejszy regulamin określa zasady udostępnienia Bieszczadzkiego Parku Narodowego do zwiedzania, w oparciu o wybrane przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody określające zasady zachowania się zwiedzających w polskich parkach narodowych.

1. Turystyka piesza i edukacyjna dozwolona jest po znakowanych szlakach turystycznych pieszych oraz ścieżkach przyrodniczych i historyczno-przyrodniczych.
2. Turystyka rowerowa w granicach parku dozwolona jest wyłącznie po drogach publicznych.
3. Turystyka konna dozwolona jest po oznakowanych trasach turystyki konnej.
4. Wędrówki na nartach dozwolone są na odpowiednio oznakowanych odcinkach pieszych szlaków turystycznych relacji:
a) Ustrzyki Górne-Szeroki Wierch-Siodło pod Tarnicą-Tarnica-Wołosate,
b) Przełęcz Wyżna-Połonina Wetlińska (schronisko)-Brzegi Górne,
c) Wetlina-Przełęcz Orłowicza- Połonina Wetlińska (schronisko).
5. Wprowadzanie psów na obszar parku dozwolone jest wyłącznie w obszarze ochrony krajobrazowej. Zabrania się wprowadzania psów na szlaki turystyczne, za wyjątkiem odcinków prowadzących wzdłuż dróg publicznych.
6. Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających i ochronę przyrody poruszanie się po szlakach na obszarze parku narodowego dozwolone jest wyłącznie od świtu do zmierzchu.
7. Biwakowanie dozwolone jest w następujących miejscach:
• Pole namiotowe w Bereżkach (2/1r),
• Pole namiotowe w Berehach Górnych (2/66i),
• Camping Górna Wetlinka (2/172h).
8. Parkowanie pojazdów na obszarze Parku dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych do tego celu parkingach:
• Ustrzyki Górne (1/217b),
• Wołosate (1/182m),
• Wyżniański Wierch (2/70k),
• Berehy Górne (2/67h),
• Bukowiec (1/280c),
• Bereżki (przy polu namiotowym – 2/1r)
• Przełęcz Wyżna (parking Gminy Lutowiska).
9. Rozpalanie ognisk dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych i w odpowiednio przygotowanych paleniskach – przy następujących obiektach infrastruktury turystycznej BdPN:
• Camping Górna Wetlinka (2/172h),
• Pole namiotowe w Bereżkach (2/1r),
• Pole namiotowe w Berehach Górnych (2/66i),
• Zachowawcza Hodowla Konia Huculskiego w Wołosatem (1/183i),
• Hotelik nad Roztoką w Tarnawie Niżnej (1/262a),
• Schron turystyczny w Wołosatem (1/182k),
• Schron turystyczny w Ustrzykach Górnych (1/133g).
10. Organizowanie masowych imprez turystycznych, w tym rajdów jest na obszarze Parku dopuszczalne wyłącznie za zgodą Dyrektora Parku i na warunkach z nim uzgodnionych.
11. W Parku zabronione jest:
• Zakłócanie ciszy, płoszenie, chwytanie i zabijanie dziko żyjących zwierząt, łowienie ryb, niszczenie gniazd, nor i legowisk, zbieranie poroży, zbieranie dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, niszczenie drzew i krzewów,
• Zaśmiecanie terenu, pozostawianie resztek pożywienia i opakowań, zanieczyszczanie wód powietrza i gleby. Śmieci należy znosić do pojemników umieszczonych przy punktach informacyjno-kasowych lub innych obiektach infrastruktury turystycznej. Ze względu na ochronę dziko żyjących zwierząt pojemniki na odpadki nie są wykładane w obrębie szlaków turystycznych.
• Schodzenie ze znakowanych szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych i historyczno-przyrodniczych, poruszanie się pieszo po trasach turystyki konnej, poruszanie się na rowerach po turystycznych szlakach pieszych i konnych oraz ścieżkach przyrodniczych, za wyjątkiem ich odcinków biegnących drogami publicznymi.
• Palenie wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu,
• Używanie motolotni, lotni i spadolotni.
• Niszczenie zabytków dziedzictwa historycznego.
• Poruszanie się pojazdami mechanicznymi po drogach wewnętrznych Parku, za wyjątkiem tych prowadzących do osiedli mieszkalnych, campingów i pól namiotowych.
• Prowadzenie bez zgody Dyrektora Parku działalności handlowej.
• Umieszczanie tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków.
12. Zwiedzających Park w okresie pomiędzy 28 kwietnia a 12 listopada 2007 r. obowiązuje wykupienie przy wejściu na szlak biletu wstępu na każdy dzień zwiedzania Parku. W przypadku braku obsługi na punkcie, obowiązuje wykupienie biletu w punkcie kasowym po zejściu ze szlaku. Istnieje możliwość zakupienia karnetów 4-dniowych (ważny dla 1 osoby). Dowodem wniesienia opłaty za wstęp do Parku jest paragon z kasy fiskalnej, który należy zachować do kontroli.
13. Organizator imprezy turystycznej jest zobowiązany do zapewnienia udziału przewodnika górskiego (z aktualnymi uprawnieniami na teren Beskidów Wschodnich) w obsłudze grupy liczącej powyżej 10 osób.
14. Wykonywanie zdjęć i filmów dla celów komercyjnych wymaga uzyskania zgody Dyrektora Parku i wniesienia opłaty.
15. Zwiedzanie parku po sezonie turystycznym (12.11.2007-25.04.2008) jest możliwe pod warunkiem zgłoszenia wejścia na szlak turystyczny u konserwatora obrębu ochronnego (warunek ustanawia się ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa zwiedzających w górach).
16. Uprawnionymi do kontroli osób w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Parku, w tym do kontroli biletów wstępu, są funkcjonariusze Straży Parku oraz inne osoby upoważnione przez Dyrektora Parku.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1996r. w sprawie Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Dz.. U. Nr 144 poz. 664 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 578).
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 188/poz. 1944).